Studentprosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

Published Endret

Masteroppgaver

Komparativ casestudie av regelverkene som regulerer sikkerheten i veg- og jernbanetunneler

Lena Albertine Wendelborg, masterstudent i teknisk samfunnssikkerhet, ser på regelverk som regulerer sikkerhet i jernbane- og vegtunneler. Formålet med studien er å avdekke potensielle læringspunkter som kan bidra til et mer formålstjenlig regelverk. Wendelborg ønsker å utforme anbefalinger for hvordan en kan redusere skadepotensialet for ferdsel i veg- og jernbanetunneler, relatert til utrustning, beredskap og revisjon av regelverk.

Selvredningsprinsippet ved tunnelbrann

Masterstudent Celine Iversen skal se nærmere på selvredningsprinsippet i forbindelse med vegtunneler. Ved å ta utgangspunkt i tidligere forskning og studier, ønsker Iversen å kartlegge forståelsen av selvredningsprinsippet i relasjon til vegtunneler. Videre skal hun se nærmere på hvordan tunneler kan tilrettelegges for selvredning og hvilke forutsetninger som ligger til grunn av for at prinsippet skal fungere i praksis. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan sentrale aktører som kommuner, redningstjenesten og tunneleiere kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om selvredningsprinsippet for trafikanter ved brann i tunnel.

Detektering og klassifisering av kjøretøy som kjører inn og ut av tunneler

En masterstudent studerer hvordan videokamera kan brukes til å bestemme hvilke biler som kjører inn og ut av en tunnel. Systemet skal kunne identifisere at det samme kjøretøyet passerer minst to kameraer. Bakgrunnen for prosjektet er at informasjon om hvilke kjøretøy som befinner seg i en tunnel (og deres lokasjon) kan være viktig informasjon for nødetatene dersom det oppstår en ulykke i tunnelen.

Prosjektet skal være en videreutvikling av to tidligere masteroppgaver:

Sudland, E. (2016). Gjenkjenning av kjøretøy ved inn- og utkjøring av tunneler.

Thomessen, E. A. (2017). Advanced vision based vehicle classification for traffic surveillance system using neural networks.

Developing Models of Road Tunnels with Petri Nets

To masterstudent skal, hver for seg, gjennomføre en litteraturstudie av tunneler og klassifisere dem til noen generiske caser. I prosjektet skal det identifiseres viktige parametere knyttet til for eksempel kjøretøy (typer kjøretøy), veg (antall filer, lengde, nødutganger, noder og lignende) og trafikk (flyt og fart). Videre skal det utvikles en matematisk modell av tunneler ved bruk av modulære Petri nets. Modulene skal legge til rette for modellering av en tunnel ved å endre parameterne. Studenten skal også utvikle simuleringer basert på modellene og ved bruk av data fra vegmyndighetene.

Masterprosjektet er relatert til iTSRG (en multidisiplinær forskningsgruppe på tunnelsikkerhet) og studentene veiledes av professor Reggie Davidrajuh.

Bacheloroppgaver

3D-selvredningsspill for tunnelbrann

En gruppe bachelorstudenter ved Institutt for data og elektronikk utvikler et 3D-spill som kan anvendes for å trene på selvredning ved tunnelbrann. Spillet skal bestå av flere nivåer med ulik vanskelighetsgrad og inkludere elementene: tunnel, kjøretøy i brann, røyk (som reduserer sikt) og kjøretøy som delvis blokkerer kjørebanen.

Innendørs posisjoneringssystem ved bruk av Bluetooth Low-Energy Beacons

En gruppe bachelorstudenter skal undersøke Bluetooth Low Energy (BLE)-løsninger der målet er å levere et innendørs lokaliseringssystem for et område på UiS. Bakgrunnen for prosjektet er at posisjonering og navigering ved hjelp av GPS-signaler er utfordrende innendørs og under bakkeplan. Samtidig blir posisjonering innendørs stadig viktigere, blant annet for intelligente transportsystemer og kjøretøy i vegtunneler. På grunn av utfordringene med GPS-signaler, brukes gjerne andre teknikker som for eksempel Wi-Fi, Bluetooth, mobiltelefoni, RFID (også omtalt som Indoor Positioning System (IPS)). Kunnskap fra bachelorprosjektet kan senere vurderes i sammenheng med tunneler og tunnelsikkerhet med tanke på eventuell overføringsverdi. 

Prosjektoppgaver

PowerFog som slokkemetode ved tunnelbrann

I emnet Tekniske sikkerhetssystemer (SAM 610), samarbeider to studenter med PowerFog for å studere effektene av PowerFog som slokkemetode ved tunnelbrann. Intensjonen bak dette PowerFog sitt system er å utvikle et effektivt verktøy som kan hindre en brann i å utvikle seg på tidligst mulig tidspunkt. Studentene skal se nærmere på fordeler og ulemper ved bruk av PowerFog, hvorvidt det vil forbedre evakueringstid og om det er et verktøy brannvesenet kan anvende i fremtiden.