Videreføring av KATS til 2024

9. desember 2020 meldte Forskningsrådet (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet får videreføring til fase 2. Prosjektet vil gå ut mars 2024.

Publisert Sist oppdatert

Imponerende med lite penger.

Blant tilbakemeldingene da NFR vurderte innsats og resultater fram til 2020.
Kapasitetsløftprosjektene

Det er til sammen sju pågående kapasitetsløftprosjekter under Forskningsrådets program, FORREGION.

Dette er langsiktige prosjekter med mål om å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøene og næringslivet og gi næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i sin region.

I Norge er det godt over 1200 vegtunneler og 900 jernbanetunneler med varierende kvalitet, lengde og sikkerhetsnivå. Norge står dermed i en særskilt posisjon og sikkerheten i tunnelene må ivaretas.

De første tre årene av prosjektperioden har gått med på å gjennomføre aktiviteter med mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget i tunnelnæringen og utvikle en felles systemforståelse for krav til å operere i tunnelsikkerhetsnæringen. Stipendiat Tonja Knapstad  har undersøkt læringseffekter av vegdirektoratets informasjonskampanje "Sikker adferd ved hendelser i tunnel". Hensikten er å få en bedre forståelse for grunnleggende forutsetninger for læring og evakuering ved hendelser i tunnel. Stipendiat Gabriela Bjørnsen har med sitt PhD-prosjekt til formål å utvikle opplæringsprogrammer og verktøy som øker kompetansen til personell i brann- og redningstjenester for å sikre best mulig forebygging, beredskap og håndtering av tunnelbrann. Videre har Naeem Khademi, sammen med Sintef Digital, og i samarbeid med andre prosjektpartnere, gjennomført et forprosjekt med utvikling av modell for sanntids risikobeskrivelse og beslutningsstøtteverktøy ved hendelser i tunnel. Dette er noen få eksempler på sentrale aktiviteter gjennom den første fasen av KATS. For mer informasjon, les informasjonsbrev fra KATS her.

Gleden var stor da NFR den 9. desember meddelte at KATS-prosjektet får videreføring og full bevilgning til å gjennomføre fase 2. Det innebærer at prosjektet vil pågå ut mars 2024. Videreføringen er en bekreftelse på at vi er på god vei mot måloppnåelse og at vi har gjort et godt stykke arbeid i fase 1. UiS har ledet prosjektet fra starten, og jeg vil spesielt trekke fram den enorme innsatsen professor Ove Njå og førsteamanuensis Naeem Khademi har lagt ned for å drive prosjektet framover, sier prosjektleder Henrik Bjelland.

Nå ser vi fram til det videre arbeidet med å bygge forskningsbasert kompetanse som gjør næringslivet i stand til å levere verdiskapende løsninger for tunnelsikkerhet. De neste tre årene skal vi, i tillegg til å bygge videre på grunnlaget vi har opparbeidet oss, styrke kapasiteten for å foredle nye ideer, og utvikle felles aktiviteter med partnerne i tunnelsikkerhetsnæringen gjennom FoU- og industriprosjekter.