Disputas om omsorgsovertakelser i barnevernet

Marte Tonning Otterlei har forsket på foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelser. Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 29. september 2022.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Marte Tonning Otterlei
Marte Tonning Otterlei er barnevernspedagog, med master i sosialt arbeid. Hun er i dag førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag ved UiS.

Hun forsvarte avhandlingen Perspektiver på omsorgsovertakelser. En kvalitativ studie av foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelsesprosesser med tilknyttede problemområder.

Forskningen har spesielt vært rettet mot hvordan begge parter kan oppleve formidlingsmøtet, som er treffpunktet hvor foreldre informeres om barneverntjenestens beslutning om å fremme omsorgsovertakelsessak til Fylkesnemnda. Hvilke behov foreldre har i ventetiden frem mot behandling av fylkesnemndssaken og hvordan de opplevde kontakten med barneverntjenesten har også vært et sentralt fokus i avhandlingen.

Funnene viste at foreldre kunne oppleve beskjeden om barneverntjenestens omsorgsovertakelsesinitiativ som uventet og sjokkerende. Videre kunne beslutningen utløse kriser, som gjorde foreldre i mindre stand til å ta til seg informasjon i saken. Foreldre hadde også erfaringer med at begrunnelsene for å fremme omsorgovertakelsessak i stor grad var knyttet til negative karakteristikker av deres foreldreskap, noe som kunne medføre skam og stigma.

Barnevernsarbeiderne fortalte om en krevende og svært kompleks situasjon, hvor de skulle balansere hjelp og støtte til foreldre samtidig som de skulle beskytte barnet. Funnene tyder på at barnevernsansatte opplever formidlingen av en omsorgovertakelsessak til foreldre som en svært krevende og stressende arbeidsoppgave og at ulike mestringsstrategier kan gå på bekostning av oppfølgingen av foreldre. Funnene impliserer at barnevernsarbeiderne har behov for mer støtte fra ledelsen tilknyttet formidlingsmøter.

Tonning Otterlei intervjuet 13 foreldre (10 mødre og tre fedre) og 12 barnevernsarbeidere med erfaringer fra omsorgsovertakelsesprosesser.

Forskingsresultatene er viktige for den norske barneverntjenesten. Foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelsesprosesser er i liten grad studert. Avhandlingen peker på en rekke implikasjoner for praksis, som kan bidra til å forbedre ivaretakelsen av både foreldre og barnevernsarbeidere i omsorgsovertakelsesprosesser. Blant annet synligjør avhandlingen at foreldre har stort behov for informasjon, men også psykisk støtte i en svært belastende del av en barnevernssak. I tillegg pekes det på manglende rutiner og støtte til barnevernsarbeidere i forbindelse med formidlingen av en omsorgsovertakelsessak. Resultatene har utover å være et kunnskapsbidrag til norsk barnevernfaglig praksis også en verdi som et bidrag til det internasjonalt fag- og forskningsfeltet for øvrig.