Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgjøre om utdanningen holder høy faglig kvalitet og relevans.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av Heidi Lie Eriksen
Heidi Lie Eriksen er sosionom med master i sosialfag. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag.

Veiledning i praksisperioder er en viktig del av praksisplassers ansvar for den daglige oppfølgingen av studenter. Samtidig er det lite stabilitet i tilgangen på praksisveiledere og veiledningskompetanse.

En ny avhandling fra Universitetet i Stavanger har forsket på hvordan sosionomstudenter i praksis blir veiledet. Heidi Lie Eriksen har undersøkt hvordan studenter opplever etiske dilemmaer i praksisperioder, hvordan de reagerer i veiledningssamtaler og hvordan veiledere utfører sin rolle. 

Etiske utfordringer i praksis

Å møte etiske problemstillinger i praksis kan være utfordrende for sosionomstudenter. Studentene møtte slike utfordringer på et overordnet nivå, på grunn av begrensede erfaringer, gjennom kontakt med brukere og gjennom samhandling på praksisplassen.

Heidi Lie Eriksen har funnet ut at studenters motstand i veiledningssamtaler er sjelden, men når det skjer, kan den være åpen, skjult eller ubevisst. Å forstå motstand er viktig for at veiledningen skal være effektiv.

Hun har også sett på hva veilederne konsentrerer seg om når de veileder sosionomstudenter. Trygghetsskapende arbeid dominerer, men det er to ulike tilnærminger: en personlighetsorientert og en oppgaveorientert. Et ensidig fokus på trygghet kan underkommunisere sosionomers faglighet.

Data ble samlet gjennom 34 kvalitative intervjuer med veiledere og studenter samt observasjon av 15 veiledningssamtaler. Analyser ble gjort ved hjelp av ulike metoder som tematisk analyse, kvalitativ innholdsanalyse og dialogisk analyse.

Ny kunnskap om innholdet i praksisveiledning

Avhandlingen bygger bro mellom sosialfag og pedagogikk ved å rette fokus mot praksisperioden som læringsarena. Ved å analysere veiledning på nye måter bidrar den med ny kunnskap om innholdet i praksisveiledning til feltet og er relevant for profesjonelle og utdanningsinstitusjoner innen sosialt arbeid.

Eriksen forsvarer avhandlingen Praksisveiledning i sosionomutdanningen – en kvalitativ studie av sosionomstudenters og praksisveilederes erfaringer og opplevelser med praksisveiledning når hun disputerer ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2024.