Strategi 2027 for Universitetsbiblioteket i Stavanger

Universitetsbiblioteket i Stavanger skal gjennom en åpen og innovativ profil, være pådriver for kunnskapsutvikling, verdiskaping og velferd ved UiS og samfunnet rundt oss.

Publisert Sist oppdatert
En folkemengde står spredt i forkant av en bygning merket "universitetsbiblioteket"
En solskinnsdag på campus Ullandhaug.

Universitetsbiblioteket skal være en drivkraft for kunnskapsutvikling

Universitetsbiblioteket er regionens viktigste fagbibliotek og skal aktivt bidra til at Universitetet i Stavanger når sine mål. Med service i alle ledd skal vi tilby tjenester og ressurser som styrker kvalitet i utdanning og forskning. Vårt mål er at studentene skal mestre studiehverdagen og fullføre studieforløpet sitt.

Vi vil:

 • lære deg å finne og vurdere det du trenger til studier, forskning og undervisning
 • gi deg tilgang til oppdatert kunnskap og informasjon    
 • tilby deg inspirerende studieplasser og gode læringsmiljø alle dager i uken, døgnet rundt
 • gi deg gode tjenester innen åpen forskning og publisering
 • tilby deg relevante kurs og verktøy som gjør studie- og arbeidshverdagen enda bedre
 • gi deg kvalifiserte svar og vennlig behandling
 • gi deg tilgang til faglige og sosiale arenaer, samt betjente skranker
VÅRE SATSINgSOMRÅDER FREM MOT 2027

1. Styrke det faglige innholdet

Vi vil sikre kvalitet innen utdanning og forskning gjennom aktiv formidling av oppdatert kunnskap til våre brukere.

to smilende damer i blå trøyer står bak en serviceskranke

Universitetsbiblioteket i Stavanger skal være en attraktiv arbeids- og studieplass. Vi jobber derfor kontinuerlig for å videreutvikle vårt bibliotektilbud. Med fokus på innovasjon og kunnskapsutvikling vil vi sørge for at alle brukere får kvalitetssikret og relevant forskningslitteratur og tjenester.

Vi vil:

 • øke tilgangen til relevante og oppdaterte ressurser og samlinger innen alle fagområder på Universitetet i Stavanger, både digitalt og fysisk
 • aktivt formidle og dele kvalitetssikret, oppdatert kunnskap til våre brukere
 • samarbeide mer med andre bibliotek og delta i faglige nettverk
VÅRE SATSINgSOMRÅDER FREM MOT 2027

2. Styrke kvaliteten i forskning og formidling

Vi vil bidra til å styrke forskningskvaliteten ved universitetet slik at UiS når sine mål innen åpen forskning.

elever følger med på en som foreleser i forgrunnen av en storskjerm

Gjennom samarbeid med fakultetene vil vi drive veiledning, workshops og arrangementer, for å hjelpe forskere til å publisere sin forskning. Målet er å skape rom for diskusjon og refleksjon, samt synliggjøre universitetet i regionen.

Vi vil:

 • jobbe aktivt for åpen forskning
 • øke tjenestetilbudet innen forskningsstøtte og publisering
 • videreutvikle våre tjenester og utvikle nye, innovative tjenester
 • være en aktiv og viktig samarbeidspartner for alle fagmiljøer
 • være en uavhengig og tverrfaglig arena for forsknings- og kunnskapsformidling
VÅRE SATSINgSOMRÅDER FREM MOT 2027

3. Styrke kvaliteten i utdanning og læring

Gjennom ulike tilbud vil vi styrke kvaliteten i utdanningen, studentens læring og bidra til at studentene løser sine oppgaver.

Biblioteksansatt hjelper dame

Universitetsbiblioteket vil lære studentene å finne, vurdere og kritisk bruke informasjon. Ved å tilby veiledning i kildebruk og referanser, vil vi redusere risiko for plagiering. Gjennom kurs i akademisk skriving og studieteknikk vil vi sikre at studentene får kunnskap om studentrollen og de akademiske ferdighetene som kreves for å lykkes. Sist, men ikke minst, vil vi sørge for at vi når brukerne med relevant informasjon til rett tid. 

Vi vil:

 • tilby relevante kurs med aktive læringsformer og undervisning av høy kvalitet
 • tilby kvalitetssikrede veiledninger
 • tilby tjenester som øker brukernes akademiske kompetanse og bidrar til livslang læring 
 • videreutvikle og forbedre våre læringsressurser og innovative tjenester
 • samarbeide med fagmiljøene for å integrere bibliotekets kurs i det ordinære utdanningsløpet
VÅRE SATSINgSOMRÅDER FREM MOT 2027

4. Skape et attraktivt lærings- og arbeidsmiljø  

Vi vil legge til rette for gode studieaktiviteter som fremmer læring og trivsel hos studentene. Videre skal våre ansatte kjenne tilhørighet til universitetsbiblioteket, og vi skal sørge for gode muligheter for kompetanseheving og -utvikling.

En mann og en dame smiler, mens de sitter i hver sin stol som henger ned fra taket.

Det er viktig for oss å være vennlige og imøtekommende. Vi skal møte alle med et smil og gjøre det enklere for brukeren å finne fram og få hjelp. Vi skal sørge for ­­at behovet for studie- og leseplasser er dekket, samt være i stand til å tilpasse oss endringer med økte krav og nye arbeidsoppgaver. Videre vil biblioteket bidra til formidling, tverrfaglige møter og idéutvikling i regionen, slik at vi legger til rette for gode studieaktiviteter.

Vi vil:

 • aktivt videreføre vertskapstankegangen
 • videreutvikle attraktive og inspirerende fysiske læringsmiljøer
 • utvikle og vedlikeholde gode digitale tilbud på ulike plattformer
 • bidra til utvikling av kreative og velfungerende campus
 • arbeide aktivt for et godt, inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø
 • videreutvikle bibliotekpersonalet gjennom kompetanseutvikling og nyrekruttering
 • tenke bærekraft i alle våre oppgaver
VÅRE SATSINgSOMRÅDER FREM MOT 2027

5. Sikre synliggjøring av bibliotekets tjenester

Universitetsbiblioteket i Stavanger og de tjenestene vi leverer skal være godt kjent blant studenter, ansatte og andre brukere.

noen elever studerer ved bord, mens to elever står og snakkes sammen

Vi vil sikre at studenter og ansatte ved UiS vet om våre aktiviteter, faglig veiledning, tilgang på medier og gode læringsmiljøer. Videre ønsker vi å bidra til at folk i regionen blir bedre kjent med UiS sin forskning.

Vi vil:

 • utarbeide og gjennomføre en markedsplan
 • aktivt formidle våre tilbud
 • øke universitetsbibliotekets synlighet overfor ansatte og studenter
 • øke UiS sin synlighet i regionen

Visste du at universitetsbiblioteket ...

... er åpent 24/7 året rundt for studenter og ansatte?

... har over 400 000 besøkende hvert år?

... gir deg tilgang til nærmere 70 000 digitale tidsskrift?

… sine brukere laster ned nesten 950 000 digitale artiker fra våre databaser årlig?

… har over 500 000 bøker i samlingen, deriblant både papirbøker og digitale bøker?