Praksis i byplanlegging (BYG650)

Praksisarbeid / Utplassering


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG650

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige. Studenten må selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt fremlegg. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskaper: 

  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.

Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.

Generell kompetanse:

  • Selvstendighet i teoretisk og kreativt faglig arbeid.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minimum 40 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted. Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Åpent for

Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto