Masteroppgave byplanlegging (BYGMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der kunnskapene og ferdighetene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave skal brukes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYGMAS

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der kunnskapene og ferdighetene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave skal brukes. Gjennom denne oppgaven demonstreres kunnskap, ferdigheter, evner og kompetansen som fremtidig byplanlegger.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet.

Masteroppgaver i byplanlegging 2021 | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Læringsutbytte

Masteroppgaven er et individuelt prosjekt der kandidaten viser sin evne til å gjennomføre en grundig studie av et definert tema. Ved hjelp av teori, forskningsmetode, datainnsamling og analyse, samt formgivningsferdigheter skal studenten utarbeide et prosjekt innen fagområdet byplanlegging, byutvikling eller urban design. Prosjektet presenteres i en skriftlig rapport og/eller grafiske presentasjoner av det gjennomførte arbeidet. Fysiske eller CAD-modeller kan være en del av innleveringen.

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha:

  • oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • evne til refleksjon og kritisk vurdering av eksisterende teori og eget arbeid

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal kunne:

  • formidle omfattende selvstendig arbeid
  • beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha generell kompetanse i å:

  • utrede problemstillingen, analysere resultater og bygge opp under egen konklusjon i forhold til problemstilling
  • kunne kritisk vurdere innhold i forskningslitteratur og kunne gjengi kilder iht forskningsetiske standard
  • forsvare og være god rollemodell for høy etisk atferd i faglige og profesjonelle sammenhenger

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 4.5 Måneder Bokstavkarakterer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4:En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdfInnlevering av masteroppgave kan i dette tilfellet bestå av rapport, plansjer, modeller og/eller en offentlig presentasjonen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Cristian Tosa

Faglærer:

Tegg Westbrook

Faglærer:

David Chapman

Emneansvarlig:

Daniela Müller-Eie

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studenten bør selv være aktiv i å finne fram til og formulere problemstillinger i samråd med faggruppen for byplanlegging, som kan være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, skaffe veileder og eventuelt andre kontaktpersoner. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Relevante bedrifter for samarbeid vil være offentlige etater/institusjoner og alle private bedrifter som utfører fysisk planleggingsarbeid. Kontakten skjer primært gjennom personlig henvendelse eller oppgaveportalen, eller i noen tilfeller gjennom veileder.

Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som tilsvarer ca. 5 måneders fulltidsarbeid. Masteroppgaven avsluttes med innlevering og kan inkludere offentlig presentasjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave byutvikling og urban design (MBUMAS_1) 30

Åpent for

Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto