Masteroppgave i byplanlegging (BYGMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der kunnskapene og ferdighetene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave skal brukes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYGMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der kunnskapene og ferdighetene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave skal brukes. Gjennom denne oppgaven demonstreres kunnskap, ferdigheter, evner og kompetansen som fremtidig byplanlegger.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet.

Læringsutbytte

Masteroppgaven er et individuelt prosjekt der kandidaten viser sin evne til å gjennomføre en grundig studie av et definert tema. Ved hjelp av teori, forskningsmetode, datainnsamling og analyse, samt formgivningsferdigheter skal studenten utarbeide et prosjekt innen fagområdet byplanlegging, byutvikling eller urban design. Prosjektet presenteres i en skriftlig rapport og/eller grafiske presentasjoner av det gjennomførte arbeidet. Fysiske eller CAD-modeller kan være en del av innleveringen.

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha:

  • oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • evne til refleksjon og kritisk vurdering av eksisterende teori og eget arbeid

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal kunne:

  • formidle omfattende selvstendig arbeid
  • beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha generell kompetanse i å:

  • utrede problemstillingen, analysere resultater og bygge opp under egen konklusjon i forhold til problemstilling
  • kunne kritisk vurdere innhold i forskningslitteratur og kunne gjengi kilder iht forskningsetiske standard
  • forsvare og være god rollemodell for høy etisk atferd i faglige og profesjonelle sammenhenger

Forkunnskapskrav

Viser til Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 4.5 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved UiS §3-10 Antall forsøk punkt 4.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.For mer informasjon, se Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.Trekkfrist er 1. april.

Fagperson(er)

Faglærer:

Cristian Tosa

Faglærer:

Tegg Westbrook

Faglærer:

David Chapman

Emneansvarlig:

Daniela Müller-Eie

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studenten bør selv være aktiv i å finne fram til og formulere problemstillinger i samråd med faggruppen for byplanlegging, som kan være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, skaffe veileder og eventuelt andre kontaktpersoner. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Relevante bedrifter for samarbeid vil være offentlige etater/institusjoner og alle private bedrifter som utfører fysisk planleggingsarbeid. Kontakten skjer primært gjennom personlig henvendelse eller oppgaveportalen, eller i noen tilfeller gjennom veileder.

Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som tilsvarer ca. 5 måneders fulltidsarbeid. Masteroppgaven avsluttes med innlevering og kan inkludere offentlig presentasjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave byutvikling og urban design (MBUMAS_1) 30

Åpent for

Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto