Masteroppgave i datateknologi (DATMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

DATMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Siden masteroppgavene er så forskjellige, er det vanskelig å sette opp en felles mal for gjennomføring og rapportering. Normalt vil masteroppgaven resultere i en rapport. Nedenfor er det gitt et eksempel på et rapportoppsett. Det understrekes at dette er et eksempel og at det oftest vil være nødvendig med tilpasninger. De enkelte instituttene kan også ha egne eksempler eller krav til maler. Bli enig med faglig ansvarlig om hvordan din oppgave skal gjennomføres og dokumenteres.

På et overordnet nivå vil imidlertid mange besvarelser ha en rimelig lik struktur: Først gis en innledning som redegjør for bakgrunn for oppgaven, formål med oppgaven, og hva den skal inneholde. Deretter gis en oversikt over relevant teori, eksisterende metoder og modeller som er av betydning for oppgaven, laboratorieoppsett, etc.

Så følger en presentasjon av de gjennomførte analyser/eksperimenter/utviklinger og resultatene av disse. For ikke-eksperimentelle oppgaver kan resultatene omfatte (videre)utvikling av prinsipper, metoder og modeller. Det bør inngå en drøfting av de resultater som er fremkommet. Hvordan er de resultater som er oppnådd sett i forhold til eksisterende teori, metoder og modeller? Hvilke konklusjoner kan trekkes?

Oppgaveteksten vil i mange tilfeller gi en føring på hvordan innholdet bør organiseres. Hvis en opererer med flere problemstillinger kan det være hensiktsmessig å fullføre en problemstilling med teori, resultater, diskusjon før en starter på neste.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
  • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare og være gode rollemodeller for høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger

Forkunnskapskrav

Viser til https://www.uis.no/nb/ingenior/oppgaveskriving-ved-det-teknisk-naturvitenskapelige-fakultet for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 4.5 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1508/§3-10 §3-10 Antall forsøk punkt 4.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.For mer informasjon, se våre nettsider om oppgaveskriving ved Fakultetet (TN) https://www.uis.no/nb/ingenior-og-sivilingenior/oppgaveskriving-ved-det-teknisk-naturvitenskapelige-fakultetTrekkfrist er 1. april.

Fagperson(er)

Faglærer:

Nejm Saadallah

Faglærer:

Morten Mossige

Faglærer:

Jon Fidjeland

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Ståle Freyer

Emneansvarlig:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. Lag en foreløpig innholdsfortegnelse for oppgaven. Etter hvert som en arbeider fylles de forskjellige kapitler og delkapitler med stoff. I starten vil teksten ofte være mangelfull og til dels i stikkordform. Men skriv ned alle idéer og tanker du kommer på underveis. Ellers kan gode ideer fort glemmes. Under arbeidet med en masteroppgave kan man til tider komme inn i frustrerende perioder der alt ser håpløst ut og ingen fremdrift er å spore. Det er da en fordel å kunne ta frem delkapitler som er så og si ferdige.

Obligatorisk plakatpresentasjon skal gjennomføres i månedsskiftet mai/juni. En kopi av plakaten skal legges inn som vedlegg i masteroppgaven.

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto