Elektroteknikk 1 (ELE100)

Faget skal gi en innføring i grunnleggende elektrotekniske emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

ELE100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Grunnleggende elektriske størrelser: strøm, spenning, effekt, energi. Grunnleggende lover for elektriske kretser, Ohms lov, Kirchoffs lover.
 • Resistive kretser, serie- og parallellkopling, spenningsdeling, strømdeling. Thévenin og Norton sine ekvivalentkretser. Superposisjon.
 • Kapasitans og induktans.
 • Litt komponent- og utstyrslære. Oscilloskop, signalgenerator, multimeter.
 • Transienter i system av 1.orden: RC- og RL-kretser,
 • Stasjonæranalyse, utvikling av differensialligning, standard form, tidskonstant, utregning og tegning av tidsrespons. Asymptoter.
 • Simulering av og praktisk måling på tidsresponsar til system av 1. orden.
 • Vekselstrøm: Viserdiagram og beregning med komplekse tall. Komplekse impedanser.
 • Frekvensrespons for system av 1. orden: Signal som en sum av frekvenskomponenter, overføringsfunksjon, amplitudeforhold, faseforskyving. RC- og RL-krets, utregning av overføringsfunksjon. Tegning av Bodediagram. Asymptoter og dB-skala. Generering av overføringsfunksjon med simulator samt ved praktisk målinger.
 • Dioder: Særlig vekt på bruk i likerettere og kraftelektronikk. Lastlinje -analyse, Zenerdioden og diodemodeller.

Læringsutbytte

 • Ha grunnleggende kunnskap om elektriske kretser.
 • Kunne utføre beregninger på elektriske kretser.
 • Kunne utføre energi og effektberegninger på enfase.
 • Utføre beregninger av diodekretser (inklusive zenerdioder) slik som likeretter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjente regneøvinger, Godkjent laboratorieøvinger

Obligatoriske lab.øvinger: 7 Obligatoriske teoriøvinger: 4 av 7 (2 må være fra kp 1-kp4 og 2 må være fra kp5, kp6 og kp9)

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratorie- og teoriøvingene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Romuald Karol Bernacki

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4-6 timer forelesninger (på campus), 4 timer regneøvinger og 3 timer laboratoriearbeid i gjennomsnitt pr. uke gjennom semesteret. Hver lab består av teoretisk forarbeid og 3 timer i lab-lokalet. Den teoretiske delen må være gjort før frammøte i lab-lokalet. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frister.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vekselstrømsteknikk (TE0626_1) 5
Kjemiteknikk (TE0099_A) 2
Digital og analog elektronikk 1 (TE0622_A) 4
Elektroteknologi, maskin (BIM330_1) 2
Elektroteknologi (BIE280_1) 2
Elektroteknikk (BIE210_1) 10
Grunnleggende krets- og signalanalyse (BIE220_1) 10

Åpent for

Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto