Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori og finansregnskap - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap, innovasjon, vitenskapsteori, og etikk. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger, samt forstå at måten bedriften tjener sine penger på ikke er uvesentlig.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

ING200

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Teknologiledelse skal gi bachelor-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet (UiS) en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Emnet skal gi en forståelse av viktigheten og rollen til ledere, der innovasjon og entreprenørskap er viktige elementer i forhold til framtidens næringsliv og arbeidsliv. Ingeniørprofesjonen utføres som oftest tverrfaglig, der man må utøve sitt virke og samarbeid med andre og i forhold til samfunns- og næringsliv. Grunnleggende kunnskaper innenfor bedriftsøkonomi er derfor viktig. Målsetning med kurset er å gi en grundig innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt emner innen entreprenørskap, etikk og vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten

Kunnskap:

  • har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori, finansregnskap, budsjettering og økonomistyring - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap og etikk
  • ha kjennskap til hvordan teorier og lover ble oppfunnet

Ferdigheter:

  • være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger, samt forstå at måten bedriften tjener sine penger på ikke er uvesentlig

Generell kompetanse:

  • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristin Helen Roll

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesing - Plan for den enkelte forelesning blir lagt ut på nettet (Canvas)

Oppgaveløsning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200_1) 8.5
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (BIP190_1) 8.5
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap, Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse ( BIP190_1 ING200_1 ) 18.5

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto