Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori og finansregnskap - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap, innovasjon, vitenskapsteori, og etikk. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger, samt forstå at måten bedriften tjener sine penger på ikke er uvesentlig.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

ING200

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Teknologiledelse skal gi bachelor-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet (UiS) en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Emnet skal gi en forståelse av viktigheten og rollen til ledere, der innovasjon og entreprenørskap er viktige elementer i forhold til framtidens næringsliv og arbeidsliv. Ingeniørprofesjonen utføres som oftest tverrfaglig, der man må utøve sitt virke og samarbeid med andre og i forhold til samfunns- og næringsliv. Grunnleggende kunnskaper innenfor bedriftsøkonomi er derfor viktig. Målsetning med kurset er å gi en grundig innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt emner innen entreprenørskap. Bedriftens samfunnsøkonomiske rolle introduseres, men hovedvekten av undervisningen knyttes til foretaket som økonomisk og administrativ enhet. Vitenskapsteorien blir formidlet som en innovasjonsprosess med gjennomgåelse av hvordan teorier og lover ble oppfunnet. Etikken eksemplifiseres gjennom aktuelle etiske dilemmaer.

 • Økonomiens rolle og oppgaver
 • Bedriften og samfunnet/omgivelser/interessenter
 • Bedriftenes kostnader og inntekter
 • Tilpasning av pris og produksjon
 • Finansregnskap
 • Kalkulasjon i industri, tjenesteyting og handelsbedrifter
 • Produktutvalg og prissetting
 • Kostnad-, resultat- og volumanalyse
 • Investeringer
 • Om innovasjon og etikk
 • Forretningsplan
 • Etableringsprosessen
 • Tips og råd til etablereren
 • Vitenskapsteori

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori, finansregnskap, budsjettering og økonomistyring - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger, samt forstå at måten bedriften tjener sine penger på ikke er uvesentlig.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave i etikk/vitenskapsteori, Innleveringsoppgave i innovasjon og entreprenørskap

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristin Helen Roll

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesing - Plan for den enkelte forelesning blir lagt ut på nettet (Canvas)

Oppgaveløsning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200_1) 8.5
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (BIP190_1) 8.5
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap, Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse ( BIP190_1 ING200_1 ) 18.5

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto