Matematiske metoder 1 (MAT100)

Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MAT100

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emne i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne regne med komplekse tall på kartesisk og eksponentiell form, og bruke de Moivres teorem.
  • Kjenne grensebegrepet for reelle funksjoner, og kunne definere kontinuitet, deriverbarhet og integrasjon ved grensebegrepet.
  • Kunne derivere alle elementære funksjoner, og bruke den deriverte til å beskrive funksjonen, spesielt bestemme dens ekstremalpunkter.
  • Kunne bruke Leibniz-notasjon til å løse problemer om koblede rater.
  • Kunne antiderivere ved teknikkene substitusjon, delvis integrasjon, delbrøksoppspalting og inverse trigonometriske substitusjoner.
  • Kunne finne arealer, lengder og volum ved integrasjon.
  • Kunne løse 1. ordens lineære og separable differensiallikninger, 2. ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter, også inhomogene, samt bruke disse i anvendelser.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann),

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske innleveringer
Tre obligatoriske innleveringer må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigbjørn Hervik

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning;  2 timer regneøvelser og 3 obligatoriske innleveringer. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk analyse (ØK0025_1) 3
Matematiske metoder 1 (TE0549_1) 9
Matematiske metoder 1 (TE0549_A) 9
Matematisk analyse (BØK135_1) 5
Matematikk for økonomer (BØK135_2) 5
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135_3) 5
Matematiske metoder 1 (ÅMA100_1) 10
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing. Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto