Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) (MGL1500)

Emnet bygger på faget Pedagogikk og elevkunnskap og gir studentene teoretisk og praktisk tilnærming til spesialpedagogiske utfordringer i trinn 1-7 og 5-10 når det gjelder skolens og lærerens utfordringer med å ivareta alle elever i et mangfoldig læringsmiljø. Emnet vil rette søkelyset mot ulike barrierer for læring og trivsel i skolen. Emnet er obligatorisk for de som skal ta master innenfor grunnskolelærerutdanning med fordypning i spesialpedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1500

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Spesialpedagogikk bygger videre på perspektivene i faget Pedagogikk og elevkunnskap og skal gi studentene utvidet kunnskap om, og forståelse av, spesialpedagogiske utfordringer i en skole for alle. Faget er organisert som et felles emne for trinn 1-7 og 5-10. Differensieringen mellom de to studieprogrammene ivaretas innenfor obligatoriske arbeidskrav, praksis og eksamen. Sentrale temaer i emnet er knyttet til skolens og lærerens utfordringer med å ivareta alle elever i et mangfoldig læringsmiljø, nærmere bestemt inkluderende pedagogikk, trivsel og psykisk helse i skolen og utfordringer knyttet til lese- og skriveopplæringen. Emnet Spesialpedagogikk gir teoretisk og praktisk innsikt i hvordan perspektiver på deltakelse i læringsfellesskap gir innhold og mening til målet om inkluderende opplæring.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten har brei kunnskap om

 • spesialpedagogiske utviklingslinjer og den aktuelle situasjonen i skolen
 • sentrale aspekter ved inkluderende pedagogikk med fokus på mangfold, deltakelse og læring
 • forhold som kan utfordre læring
 • individuelle og kontekstuelle risikofaktorer for sosiale og emosjonelle vansker
 • generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med barn/elever som viser sosiale og emosjonelle vansker.
 • hvordan lese- og skriveopplæring kan bidra til mestring slik at alle elever lykkes med læring, lesing og skriving

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte forholdet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk
 • bidra til utvikling av et inkluderende læringsfellesskap
 • identifisere og forebygge forhold som kan utfordre læring
 • analysere risikofaktorer og uttrykksformer, både på individ og systemnivå, knyttet til sosiale og emosjonelle vansker
 • arbeide aktivt med forebygging og problemløsning, både på individ og systemnivå, knyttet til faglige, sosiale og emosjonelle vansker
 • kjenne igjen og beskrive kvalitative trekk ved lese- og skriveferdighet hos elever med ulik alder
 • planlegge, gjennomføre og vurdere evidensbasert tilpasset opplæring i lesing og skriving og gi adekvat støtte til elever som opplever utfordringer

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere over opplæringens utilsiktede konsekvenser for elever i sårbare situasjoner
 • ha en grunnleggende forståelse av hva faglige, sosiale og emosjonelle vansker innebærer
 • kunne forebygge, avdekke og avhjelpe faglige, sosiale og emosjonelle vansker og legge best mulig til rette for læring
 • studentene skal kunne reflektere over hvilken innvirkning læreren har for elevenes muligheter for selvrealisering og deltakelse i utdanning, yrkesliv og i samfunnet ellers hvor det kreves lesing eller skriving

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
GLU1100 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling, GLU1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling
GLD1100 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling, GLD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling
MGD1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 arbeidsdager*. Omfang 4000 ord +/- 10%. *utlevering og innlevering vil finne sted innenfor vanlig arbeidstid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig arbeidskrav i gruppe, Skriftlig fagtekst (gruppe), Individuell skriftlig fagtekst, 70 % obligatorisk tilstedeværelse

3 godkjente arbeidskrav og 70% obligatorisk tilstedeværelse

Arbeidskrav:

1. Muntlig arbeidskrav i gruppe, omfang på produkt: 15-20 minutter

2. Skriftlig fagtekst med utgangspunkt i case. 2-3 studenter skriver sammen. 2000 ord +/- 10%

3. Individuell skriftlig fagtekst. 2000 ord +/- 10%. I arbeid med fagteksten, skal studenten finne og bruke ca. 70 sider med selvvalgt litteratur i tillegg til felles pensumlitteratur.

Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Obligatoriske tilstedeværelse

I faget spesialpedagogikk vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves blant annet i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. Å kunne delta i profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. I undervisningen vil studentene derfor møte arbeidsmåter som forelesninger, gruppeoppgaver, studentframlegg, refleksjonsnotat, diskusjoner, artikkelanalyser, casediskusjoner og digitale verktøy som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil 70 % tilstedeværelse være påkrevd.

Fagperson(er)

Faglærer:

Trude Havik

Faglærer:

Finn Martinsen

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Forventet arbeidsomfang for 30 stp er totalt 850 timer. Disse er tenkt fordelt på følgende måte:

Undervisning: 150 timer

Praksis (inkl. trepartsmøte): 125 timer

Selvstendig arbeid med arbeidskrav og pensum: 575 timer

Praksis

Praksis inngår i emnet. Praksis skal særlig fokusere på undervisningssituasjoner der elever med behov for spesiell tilrettelegging, eller som har vedtak om spesialundervisning, får opplæring i ordinære klasser. Av interesse er også arbeid med å identifisere faglige- eller sosiale utfordringer i klassen/skolen. Aktuelle tema er skolens organisering av spesialundervisning og det spesialpedagogiske arbeidet, generelle retningslinjer og aktuelle utfordringer slik lærer vurderer dette.

I praksisperioden vil det bli organisert en læringssamtale med studenter, praksislærer og faglærer. Tema for samtalen kan være spørsmål om hvordan inkludere alle elever til deltakelse i fellesskapet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto