Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL3065)

Dette emnet belyser sentrale problemstillinger knyttet til kroppsøvingsfagets bakgrunn og utvikling i skolen nasjonalt og internasjonalt. Innholdet og utøvelsen av kroppsøvingslærerutdannelsen vil også gjøres til gjenstand for analyser og refleksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL3065

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet sentreres rundt følgende tema:

 • Legitimering av kroppsøvingsfaget og drøfting av læreplaner i kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfagets tradisjoner og innhold som begrensninger og muligheter for undervisning og læring vil være sentralt.
 • Kroppsøvingslærerens profesjonsutvikling. Kroppsøving som danningsfag.
 • Læreplanen, med fokus på de tre kjerneelementene og det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling"
 • Hvordan arbeide forskningsbasert med undervisning gjennom Lesson Study

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Inngående kunnskap innenfor området Læreres undervisningskunnskap i kroppsøving
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om forskning på kroppsøvingsundervisning og utvikling av undervisning gjennom Lesson Study.
 • Kunnskap om kroppsøvingsfagets bakgrunn og historiske utvikling i skolen
 • Kjennskap til hvordan utdanningspolitikk implementeres gjennom reform- og utviklingsarbeid i dagens skole, og til praktiske utfordringer, dilemmaer og muligheter i kroppsøvingsfaget.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Drøfte kroppsøvingsfagets ideologiske fundament, innhold og utøvelse i skolen både nasjonalt og internasjonalt
 • Drøfte kroppsøvingsfagets legitimering i skolen og utfordringen med samfunnets nytteverdi og fagets egenverdi
 • Gjennomføre en Lesson Study syklus med refleksjon og formidling av erfaringene
 • Arbeide systematisk med formidling av forskning på feltet

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Reflektere nyansert over kroppsøvingslærerens profesjonsforståelse
 • Kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og forskning knyttet til kroppsøvingsfagets utvikling og utøvelse
 • Diskutere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Utvikle undervisningskunnskap i kroppsøving gjennom systematisk samarbeidslæring i en Lesson Study syklus.

Forkunnskapskrav

MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

Eksamen / vurdering

Fagtekst og posterpresentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fagtekst 3/5 5 Dager Bokstavkarakterer Alle
Posterpresentasjon 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig oppgave over 5 arbeidsdager* med karakter A-F. Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10 %) og ha med litteraturliste, skrift i font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt. I etterkant av innlevert skriftlig oppgave, skal studenten presentere oppgaven sin ved hjelp av en posterpresentasjon. Presentasjonen skal vare i 15 min og etterfølges av spørsmål og diskusjon, til sammen 30 min.*utlevering og innlevering vil finne sted innenfor vanlig arbeidstid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To individuelle fagtekster, Fagtekst knyttet til praksis, Presentasjon av tildelt forskningsartikkel, Obligatorisk tilstedeværelse, Levering av poster i forkant av posterpresentasjon
 • Obligatorisk oppmøte, 80%.
 • To individuelle fagtekster hver på 1000 ord (+/-10%).
 • Fagtekst knyttet til en Lesson Study syklus i praksis på 2000 ord (+/-10%)
 • Studentene skal presentere tildelt forskningsartikkel og lage en power-point presentasjon som legges ut på Canvas.

Arbeidskravene må være godkjent for å få avsluttende vurdering. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Atle Mjåtveit

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, student og seminar presentasjoner

Arbeidsinnsatsen er beregnet slik:

 • Undervisning/forelesning 48 timer
 • Arbeidskrav 1+2 40 timer
 • Forberedelser til undervisning 59 timer
 • Praksis, tre uker 135 timer
 • Profesjonsdag og forberedelser 40 timer
 • Praksisoppgave 40 timer
 • Hjemmeeksamen 40 timer
 • Eksamen: muntlig presentasjon 20 timer

Beregnet arbeidsinnsats totalt 422 timer

Praksis

15 dagers praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto