Teknologi i naturfag (MGL3083)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL3083

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det er et stadig økende behov for å kjenne til varierte måter å undervise i skolen på, og både digitale ferdigheter og kjerneelementet teknologi fra læreplanen kan være et godt utgangspunkt. Digitale verktøy kan bidra til å forenkle komplekse naturfaglige konsept, men på samme tid også være fremmedgjørende uten en kritisk vurdering av den. Teknologi handler også om å forstå prinsipper og virkemåter ved både analoge og digitale verktøy for å kunne skape hensiktsmessige produkt. Dette emnet vil ta utgangspunkt i utviklingen av digitale løsninger og verktøy i klasserommet i naturfag. Problemstillinger med hensyn til hva man skal bruke - hvordan man skal bruke dem og i det hele tatt utvise dømmekraft i valg og bruk av digitale løsninger for naturfag vil stå sentralt. Videre vil emnet også ha fokus på å modellere, designe og skape produkt basert på kravspesifikasjoner. Her vil både elektroniske komponenter, materialvalg, varierte sammenføyningsteknikker og analoge verktøy være sentralt i planlegging og gjennomføring av slike prosjekt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående innsikt i hva som menes med digital kompetanse i naturfag både for lærere og elever
 • har utvidet kunnskap om hvordan man kan utvikle enkle animasjoner og simuleringer til egen undervisning - og hvordan bruk av dette kan påvirke læringsutbytte til elevene.
 • har inngående innsikt i fordeler og ulemper med digitale læreverk/kilder i naturfag - og hvordan disse kan brukes i samspill med analoge varianter
 • har avansert kunnskap om hvordan bruk av digitale verktøy som spill eller mikrokontrollere kan bidra til engasjement og mestringsopplevelser - men samtidig også manglende læringsutbytte ved ukritisk bruk
 • har utdypende innsikt i teknologi som begrep og hvordan både digital og analog teknologi kan implementeres i skolen.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan alene og sammen med andre planlegge og gjennomføre undervisning for utforskning og bedre læring i naturfag i et teknologirikt klasserom
 • kan anvende flere digitale løsninger og verktøy i naturfag
 • kan kritisk vurdere bruken av digitale løsninger og verktøy for et best mulig læringsutbytte.
 • kan alene og sammen med andre planlegge og gjennomføre teknologiprosjekt med fokus på materialvalg, verktøy og sammenføyningsteknikker.

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan anvende et utvalg teknologiske og analoge redskaper som et ledd i variert undervisning
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på digitale verktøy
 • kan analysere, vurdere og utvise dømmekraft i anvendelsen av digitale verktøy i naturfag
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning i teknologi som begrep, og hvordan man kan sikre best mulig læringsutbytte

Forkunnskapskrav

MGL1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn), MGL1081 Naturfag 2 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Mappeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 1 (individuell eksamen) 2/3 Bokstavkarakterer
Mappe 2 - gruppe eksamen 1/3 Bokstavkarakterer

Mappeeksamen som består av to mapper som utarbeides gjennom semesteret. Mappe 1 (individuell eksamen) består av arbeidskrav 1 og 2 som er bearbeidet og leveres samlet mot slutten av semesteret. Omfang av mappeelementene står definert under obligatoriske arbeidskrav. Vekting: 2/3. Bokstavkarakter A-F Mappe 2 (gruppe eksamen) består av arbeidskrav 3 som er bearbeidet og leveres mot slutten av semesteret. Omfang av mappen står definert under obligatoriske arbeidskrav. Vekting: 1/3. Bokstavkarakter A-F Ved stryk kan det velges mellom å bearbeide de allerede innleverte elementene, eller velge å erstatte et eller flere element med nye bearbeida elementer. Ved stryk blir det ikke gitt mulighet for veiledning. Den/de bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse, Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3

Obligatorisk oppmøte, arbeidskrav

Obligatoriske krav

Da det ofte er praktiske aktiviteter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.

Tre digitale arbeider. Arbeidene må være godkjent og vil være utgangspunkt for det som blir vurdering til eksamen.

Arbeidskrav 1 (individuell, 2000 ord): Refleksjonsmappe som tar for seg hva som menes med det digital kompetanse i naturfagklasserommet ved å knytte refleksjoner til litteraturen og konkrete eksempler fra et klasserom.

Arbeidskrav 2 (individuell, multimodal innlevering): Utvikle en mappe som tar for seg koding i naturfag og praktisk gjennomføring av dette. Verktøy kan være spill som Minecraft eller mikrokontrollere som Arduino eller Micro:Bit. Kandidaten skal demonstrere kodeferdigheter, og at opplegget har en relevant tilknytning til et kompetansemål i naturfag.

Arbeidskrav 3 (gruppe, 1500 ord): Utvikle en mappe som tar for seg de ulike stegene i teknologi og desingprosessen. Her vil det følge en kravspesifikasjon som ramme for opplegget - men studentene gjennomfører de andre teknologi og design-prosessene.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Espen Lunde

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og gruppearbeid og være preget av praktisk tilnærming til de digitale verktøyene som skal anvendes. Dette er blant annet stop-motion-bruk, utforsking og bruk av mikrokontrollere som Arduino/Micro:Bit (koding). Videre skal vi ha skaperverksted, og didaktisk bruk av ulike spill tilpasset naturfag. I tillegg blir det også mulighet for ekskursjoner.

Arbeidsinnsats totalt 425 timer:

 • Undervisning 42 timer
 • Egeninnsats 383 timer (inkluderer selvstudie, praksis, arbeidskrav og eksamen)

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto