Masteroppgave i naturfag (MGL380M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL380M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i naturfag er et veiledet vitenskapelig arbeid. Den skal være profesjonsrettet, praksisorientert og solid forankret i naturfaget. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, eller kvantitativ art.

Studenter veiledes individuelt og i grupper gjennom prosjektutviklingen, og frem til innleveringsfristen for oppgaven.

Masteroppgaven i naturfag er et veiledet vitenskapelig arbeid som kan leveres individuelt eller av to kandidater sammen, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset naturfagdidaktisk og/eller naturfaglig område (masteroppgave)
 • har kunnskap om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og masteroppgave, og sammenhengen mellom disse elementene i lys av relevant vitenskapsteori
 • har kunnskap om produksjon og analyse av den typen data som masteroppgaven retter seg mot

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formulere problemstilling og utarbeide en prosjektbeskrivelse som redegjør for tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk og metodisk tilnærming og mulige forskningsetiske problemstillinger 
 • kan gjennomføre et forskningsprosjekt og utvikle en masteroppgave som relaterer seg til aktuell forskning, teoretisk og metodologisk litteratur, og som vurderer relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger basert på selvstendig tilegnet fagkunnskap, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • kan formidle eget forskningsprosjekt og kan presentere forskningsresultater både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • har kunnskap om forskningsprosessen
 • kan vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider og av publisert forsknings- og faglitteratur
 • kan identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i skolerelaterte forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn), MGL1081 Naturfag 2 (1.-7. trinn), MGL3082 Økologi og mangfold, MGL3083 Teknologi i naturfag

MGL1080 og MGL1081 eller tilsvarende fra annen institusjon.

Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg må studenten ha bestått fordypning i naturfag på grunnskolelærerutdanningen.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er veiledende satt til 20 000 - 40 000 ord, gruppeoppgaver har en ramme på 35 000 - 45 000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget. Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar, Obligatorisk veiledning

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar.

 • Prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk veiledning

Studenten må delta på minst 2 veiledningsøkter for å få adgang til å levere masteroppgaven det aktuelle semesteret. Arbeidskravet må være godkjent av veileder innen 15. mars.

 • Presentasjon av masteroppgave på 20-30 minutter, vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Espen Lunde

Emneansvarlig:

Ingeborg Knævelsrud

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Arbeidsformer

Veiledning, fellesseminar og selvstendig arbeid.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto