Bærekraftig utvikling og folkehelse (MGLT03)

Emnet Bærekraftig utvikling og folkehelse (høst 3 år), er en av tre tverrfaglige temauker i studiet. I denne temauken skal studentene utdype kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra ulike fag i utdanningen med omsyn til bærekraft og folkehelse, relatert til både samfunn og natur. Den vanlige timeplanen løses opp denne uken og studentene følger obligatorisk undervisning etter en egen timeplan med nærmere spesifiserte arbeidsmåter og arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGLT03

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Temauken Bærekraft og folkehelse tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats både fra den enkelte og fra samfunnet, lokalt, nasjonalt og globalt.

Studentene utvikler kompetanse knyttet til bærekraft og folkehelse gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag og på tvers av fag. Studentene skal få innsikt i utfordringer og dilemma. De skal diskutere miljø- og helse-utfordringer, og hva som kreves politisk og av den enkelte, for å møte utfordringene. Studentene skal diskutere hvilke innsikter og hvilke former for samarbeid som er egnet til å møte utfordringene, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. Temauken skal bygge ut studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor bærekraft og folkehelse, som grunnlag for undervisning i grunnskoles ulike fag og tverrfaglig, jf. overordnet læreplan for grunnskolen (2.5.1 og 2.5.3).

Læringsutbytte

Temauken skal gi forskningsbasert kunnskap om helse, klima, miljø og natur. Temauken skal også styrke studentenes kompetanse når det gjelder å støtte elevenes læring innenfor de samme tematikkene. Som del av utdanningens oppfølging av FNs bærekrafts-agenda, skal studentene utvikle kompetanse i helsefremmende, kulturelle og miljømessige aspekter knyttet til tematikker som folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, sosial utjevning og internasjonal solidaritet.

Kunnskaper

Kandidaten

har tverrfaglig kunnskap om bærekraft, folkehelse og relaterte forhold som angår livsmestring, miljø, klima og relasjonen mennesker og øvrig natur.

har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms forståelse og handlingskompetanse når det gjelder helse og bærekraft.

Ferdigheter

kandidaten

kan utforske, diskutere og presentere tverrfaglig problemstillinger knyttet til bærekraft og folkehelse, problemstillinger som angår miljø, klima og relasjonen mellom mennesker og natur.

Generell kompetanse

Kandidaten

har en utdypet, tverrfaglig kompetanse for utforsking, diskusjon og forståelse av sentrale bærekrafts- og folkehelse-relaterte problemstillinger.

har en evne til å bevisstgjøre og støtte opp under elevenes engasjement, i undervisning om helse og bærekraft.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Likeverdig deltaking i prosjektgruppe fram mot muntlig framlegg i gruppe, ca. 15 min.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse

80 % obligatorisk undervisning. 

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Magne Ivar Drangeid

Faglærer:

Ingrid Hilmer

Faglærer:

Tord Austdal

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, muntlige framlegg.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto