Hopp til hovedinnhold

Historisk teori, metode og forskningslitteratur MHI330

Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MHI330

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha inngående innsikt i metoder knyttet til akademisk oppgaveskriving og litteratursøking
 • ha avansert kunnskap om og et reflektert forhold til historiske teorier og historisk forskning
 • ha kunnskap om kvalitative forskningsmetoder og forskningsdesign
 • ha et reflektert forhold til historiske teorier og historisk forskning

 Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne drøfte grunnlagsproblemer i historisk forskning og historiske teorier
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende dem til å strukturere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne presentere og begrunne et selvstendig forskningsprosjekt
 • kunne formidle personlige, teoretiske og metodologiske refleksjoner
 • kunne strukturere faglige resonnementer knyttet til teorier og metoder i historisk forskning
Innhold
Emnet er todelt. Første del av emnet innebærer en innføring i akademisk oppgaveskriving, litteratursøking samt en innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder. Den andre delen av emnet innebærer en gjennomgang og en drøfting av ulike historiefaglige grunnlagsproblemer historiske teorier.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/2 A - F Alle
Muntlig eksamen 1/2 20 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell hjemmeeksamen 3000 ord +/- 10%.  Eksamen vil fokusere på historiske teorier som vil gjennomgås i løpet av kurset.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
50% obligatorisk oppmøte på forelesning
 • 50% obligatorisk oppmøte på forelesning.
 • I løpet av emnet skal studentene ha en muntlig presentasjon og lede et seminar om et teoretisk tema.
 • På slutten av emnet skal studentene presentere muntlig og reflektere over sitt pågående eller fremtidige masterprosjekt i lys av metodologiske og teoretiske perspektiver.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alexandre Dessingué
Faglærer: Ketil Knutsen
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer.
Åpent for
Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk og lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Humanistisk fagteori og metoder (MLE330) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto