Masteroppgave i miljøteknologi (MLJMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en valgt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør. Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MLJMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innholdet vil variere avhengig av den enkelte oppgave.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
  • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell

Forkunnskapskrav

For regler, viktige frister og mer informasjon, se vår nettside Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen / vurdering

Masteroppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 9/10 4.5 Måneder Bokstavkarakterer Alle
Prosjektoppgave 1/10 1 Uker Bokstavkarakterer Alle

Det er to vurderinger, en prosjektoppgave bestående av en offentlig presentert plakat med foreløpige data, og en skriftlig masteroppgave. Inntil to studenter kan samarbeide om masteroppgaven.Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. I løpet av semesteret skal studenten utarbeide en plakat basert på sine foreløpige data. Denne plakaten vil bli presentert offentlig. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for denne presentasjonen.Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på masteroppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.Her er lenke til informasjon og regler om oppgaveskriving.Trekkfrist er 1. april

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sachin Maruti Chavan

Faglærer:

Espen Enge

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Faglærer:

Roald Kommedal

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i Environmental Technology (METMAS_1) 30

Åpent for

Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto