Hopp til hovedinnhold

Engelsk fagdidaktikk del 1 PPU131

Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PPU131

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å dermed kvalifisere studenter til å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, lærerholdninger, faktorer og undervisningsmetoder som fremmer tekstforståelse, språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, kultur- og litteraturundervisning, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, utvikling og danning hos elevene.
Læringsutbytte

Kunnskap

 

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles
 • hvordan denne kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe en dypere forståelse av en selv og andre mennesker
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter

 

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og reflektere over undervisning i engelsk med og uten digitale hjelpemidler
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i språkundervisningen
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø
 • forstå en litterær og kulturell tekst fra ulike analytiske perspektiv

Generell kompetanse

 

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og utvikle sin faglige klasseromspraksis og engelskundervisning
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Power-point, lysark e.l.

Den muntlige vurderingen er på inntil 30 minutter.
• Hver student skal gi en muntlig presentasjon for faglærere og medstudenter på rundt 20 minutter. Deretter vil oppfølgingsspørsmål til presentasjonen stilles.
• Hjelpemiddel som powerpoint, støtteark eller liknende kan brukes.
• Temaet skal godkjennes av faglærer på forhånd innen angitt frist.
• Både det faglige innholdet, kritisk refleksjon, integrering av teori og praksis, og formidlingsevner blir vurdert.
• Studentene vil få veiledning.
• Presentasjonen og spørsmål skal være på engelsk.
• Engelsk språkkompetanse skal også vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske krav

Obligatoriske arbeidskrav / Vilkår for å kunne gå opp til eksamen er:

 • Godkjent tema for muntlig presentasjon innen angitt frist.
 • Skriftlig innlevering av to praksis- og klasseromrelaterte oppgaver.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto