Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

PPU131

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å dermed kvalifisere studenter til å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, lærerholdninger, språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, kultur- og litteraturundervisning, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles
 • hvordan denne kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • måter å undervise i skjønnlitteratur på
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • ulike læremidler og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere og bruke gjeldende læreplan til å planlegge forskingsbegrunnet engelskundervisning, og å lage egne lokale planer basert på denne
 • planlegge forskningsbegrunnet engelskundervisning, også digital, og gjennomføre og reflektere over denne
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i språkundervisningen
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • fremme variert og tilpassa språkundervisning
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere måter å undervise i skjønnlitteratur på
 • utvikle forskningsbegrunnet engelskundervisning gjennom vedvarende refleksjon
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål i engelskfaget
 • reflektere over og utvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse med tanke på å fremme språklæring hos elevene

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Power-point

Den muntlige vurderingen er på inntil 30 minutter.
• Hver student skal gi en muntlig presentasjon for faglærere og medstudenter på rundt 20 minutter. Deretter vil oppfølgingsspørsmål knyttet til presentasjonen og pensum stilles, på rundt 10 minutter.
• Hjelpemiddel som powerpoint, støtteark eller liknende kan brukes.
• Temaet skal godkjennes av faglærer på forhånd innen angitt frist.
• Både det faglige innholdet, kritisk refleksjon, integrering av teori og praksis, og formidlingsevner blir vurdert.
• Studentene vil få veiledning.
• Presentasjonen og spørsmål skal være på engelsk.
• Engelsk språkkompetanse skal også vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav

Obligatoriske arbeidskrav / Vilkår for å kunne gå opp til eksamen er:

 • Godkjent tema for muntlig presentasjon innen angitt frist i form av innlevering av to oppgaver
 • Skriftlig innlevering av to praksis- og klasseromrelaterte oppgaver.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Faglærer:

Sigbjørg Bøe

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto