Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

PPU182

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Undervisningen bygger på innhold fra PPU181. Aktuelle emner dette kurset legger vekt på er

 • vurdering og vurdering for læring
 • motivasjon og læringsklima 
 • tilpasset opplæring 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet skal kandidaten

 • ha kunnskap om ulike motivasjonsteorier og hvilke implikasjoner de har for kroppsøvingsundervisningen
 • ha kunnskap om prinsippene for «Vurdering for læring» og konsekvenser for undervisningen
 • kunne reflektere rundt tilpasset opplæring i kroppsøvingsfaget i henhold til nasjonale styringsdokumenter

Ferdighet

Etter fullført emnet skal kandidaten 

 • kunne bruke «Vurdering for læring» i kroppsøvingsundervisning
 • kunne tilrettelegge for inkluderende læringsmiljø i kroppsøvingsfaget
 • kunne tilpasse lærestoff til ulike elevforutsetninger
 • kunne skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav.

Generell kompetanse

Etter fullført emnet skal kandidaten 

 • kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving
 • kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet
 • bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ett skriftlig arbeidskrav, En muntlig presentasjon, Oppmøte

Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet. To arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form.

Fra studieåret 2021/2022 vil det være 50% obligatorisk deltakelse på undervisningen for å få lov til å gå opp til eksamen i dette emnet.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Atle Mjåtveit

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto