Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet (SAM500)

Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Emnet vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene og kritiske infrastrukturene er sårbare, med et spesielt fokus på digitalisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

SAM500

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Følgende tema blir belyst: Digitalisering, sårbarhet i kritiske infrastrukturer, komplekse teknologiske systemer, IKT-/cybersikkerhet, cyber-fysiske systemer, samfunnssikkerhet, sikkerhetsstyring og regulering.

Emnet vil gå spesielt inn på infrastrukturområder som IKT, kraftforsyningssystemet og vann- og avløpssystemet. Andre samfunnsfunksjoner vil også gjennomgås og benyttes som eksempler i undervisningen.  

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha kunnskap om viktige samfunnsfunksjoner og relatert infrastruktur. Videre skal studentene ha grunnleggende kjennskap til sentrale begreper og teorier om sikkerhetsstyring, risikoregulering og hva som kan redusere sårbarheter i kritiske infrastrukturer og samfunnsfunksjoner. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om digitalisering av kritisk infrastruktur og påfølgende konsekvenser for sikkerhetsstyring av kritiske samfunnsfunksjoner, inkludert kunnskap om IKT-/cybersikkerhet og cyber-fysiske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektarbeid og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 4/10 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 6/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter. Vurderingen i emnet består av en prosjektoppgave i gruppe og en skriftlig prøve. Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid. Tema for prosjektarbeidet kan velges fritt, men må være forankret i pensumlitteraturen. Gruppebasert prosjektarbeid skal leveres gjennom skriftlig rapport. Gruppeveiledning vil bli gitt utenfor ordinær undervisning. Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Vurdering gis som bokstavkarakter.

Fagperson(er)

Faglærer:

Albert Lunde

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Infrastruktur og sårbarhet (MTS230_1) 10

Åpent for

Ved ledig plass vil studenter med tilstrekkelig faglig begrunnelse kunne tilbys plass.

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto