Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre studiekvalitet, større trivsel og bedre læring.

Publisert Sist oppdatert

Læringsmiljø på UiS

Kravet til læringsmiljø er forankret i lov om universiteter og høyskoler (UHL). Universell er det nasjonale organet for læringsmiljø og universell utforming og tilrettelegging i høyrere utdanning. Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På UiS er det læringsmiljøutvalget som på styrets vegne er det øverste organ for læringsmiljø og universell utforming og tilrettelegging av universitetets studietilbud.

Universell bruker denne definisjonen av læringsmiljø

«Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring – altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring.»

Universell

Læringsmiljøbegrepet deles inn i følgende områder:

  • Fysisk læringsmiljø
  • Digitalt læringsmiljø
  • Organisatorisk læringsmiljø
  • Pedagogisk læringsmiljø
  • Psykososialt læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø

Det fysiske læringsmiljøet ved UiS omfatter de fysiske omgivelsene rundt studieinnholdet som tilbys. Dette omfatter både de enkelte rom, de bygningene som rommene befinner seg i, og de geografiske områdene som bygningene befinner seg på. Samlet tenker vi på dette som universitetets fysiske campus. Utformingen av det fysiske campus skal så langt det lar seg gjøre være universell, slik at så mange som mulig enkelt kan gjøre seg nytte av studieinnholdet som tilbys innenfor disse omgivelsene. Se avsnittet om universell utforming og tilrettelegging nedenfor, eller les mer på siden om det fysiske læringsmiljøet ved UiS.

Digitalt læringsmiljø

Det digitale læringsmiljøet ved UiS omfatter de digitale omgivelsene rundt studieinnholdet som tilbys. Dette omfatter både de enkelte appene, de digitale løsningene som disse appene er deler av, og de internettområdene som de digitale løsningene befinner seg på. Samlet tenker vi på dette som universitetets digitale campus. Utformingen av det digitale campus skal så langt det lar seg gjøre være universell, slik at så mange som mulig enkelt kan gjøre seg nytte av studieinnholdet som tilbys innenfor disse omgivelsene. Se avsnittet om universell utforming og tilrettelegging nedenfor, eller les mer på siden om det fysiske læringsmiljøet ved UiS.

Organisatorisk læringsmiljø

Det organisatoriske læringsmiljøet omfatter de organisatoriske omgivelsene rundt studier, studieinnhold og læringsmiljø. Disse inngår både i universitetets kvalitetssystemer og i den samlede organiseringen av virksomheten. Det organisatoriske læringsmiljøet påvirkes av hvordan universitetet arbeider med studier, studieinnhold og læringsmiljø, og av hvordan studentene medvirker i dette arbeidet. Det omfatter også hvordan universitetet tilrettelegger for studentdemokrati, og hvilke systemer og ordninger som brukes for studentenes tilbakemelding knyttet til studier, studieinnhold og læringsmiljø, og hvordan tilbakemeldingene brukes for utvikling av studier, innhold og læringsmiljø. Les mer på siden om det organisatoriske læringsmiljøet ved UiS.

Pedagogisk læringsmiljø

Det pedagogiske læringsmiljøet angår form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Det handler om utforming av læringsmål, og om form og innhold for et studieprogram eller emne, slik som valg av læringsaktiviteter, vurderingsformer eller hvordan det faglige innholdet ellers presenteres. Det pedagogiske læringsmiljø går hånd i hånd med fysisk og digitalt campus som rammer for den pedagogiske aktiviteten. Det pedagogiske læringsmiljøet påvirkes også av studentenes forutsetninger for læring, med utgangspunkt i ulike læringsstiler, behov og preferanser, samt kulturell og personlig bagasje. Les mer på siden om det pedagogiske læringsmiljøet ved UiS.

Psykososialt læringsmiljø

Det psykososiale læringsmiljøet dreier seg om hvordan det totale studentmiljøet er, og hvordan det påvirker studentenes læring. Vi snakker da om mellommenneskelig samspill mellom studenter, fagansatte, og ansatte i administrasjonen, samt internt mellom studenter. Det handler om individuelle opplevelser, følelser og erfaringer av og med forhold på fysisk og digitalt campus som innvirker på studentenes gjennomføringsevne og opplevelse av trivsel og helse. Faktorer som har stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet. Les mer på siden om det psykososiale læringsmiljøet ved UiS.

Universell utforming og tilrettelegging

Det er de to første læringmiljøområdene (det fysiske og det digitale campus) som tilsammen utgjør selve plattformen for universitetets tilbud av studieinnhold og læringselementer. Det er denne plattformen som må være utformet slik at universitetet kan gjennomføre sin strategi om et godt og inkluderende læringsmiljø, og også etterleve lovens krav til utforming og tilrettelegging. Fysisk og digitalt campus må være utformet slik at så mange som mulig kan benytte seg av tjenestene som tilbys uten at det er nødvendig med særskilt tilrettelegging. Når dette oppnås er tilbudet universelt utformet. Der hvor det ikke er mulig eller rimelig å oppnå dette, kan det kompenseres gjennom tilrettelegging av tjenestene i tilfeller der det foreligger særskilte behov.

Kravet om universell utforming og tilrettelegging gjelder også for de siste tre læringsmiljøområdene (organisatorisk, pedagogisk og psykososialt læringsmiljø). Mange av elementene som inngår vil ha fysisk eller digitalt campus som sine omgivelser, og dekkes dermed under de to første områdene. Men det vil også i mange tilfeller foreligge omgivelser ut over det rent fysiske og digitale campus. Disse omgivelsene skal da være utformet universelt, og i rimelig grad tilrettelegges for de særskilte behov som måtte foreligge.

Læringsmiljøet i kvalitetssystemet


Kvalitetssystemet for utdanning 2020 beskriver arbeid med læringsmiljø på tre nivåer:

  • Læringsmiljøet i det enkelte emnet. Systemet beskriver at emnets læringsmiljø skal inngå i digital sluttevaluering av emne, som skal gjennomføres minst hvert tredje år, og i dialogen med studenter som gjennomføres hver gang emnet undervises.
  • Det enkelte studieprogrammets læringsmiljø. Det enkelte studieprogram rapporterer hvordan det arbeides med læringsmiljø i den årlige studieprogramrapporten. Studieprogramrapporten utarbeides etter hvert studieår, og avgis innen 1. oktober.
  • Studieporteføljens læringsmiljø. Systemet beskriver læringsmiljøutvalgets rolle i læringsmiljøarbeidet, som omfatter at utvalget avgir årlig rapport til styret om universitetets læringsmiljø.
    Dårlig læringsmiljø

Skulle du møte problemer som skyldes dårlig eller utilstrekkelig læringsmiljø, gi oss beskjed!