Si ifra

Universitetet ønsker din tilbakemelding! Vi vil at du sier ifra om alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom UiS sitt varslingssystem Si ifra, kan du kan melde ifra om ting som har skjedd i undervisningen, mens du var i praksis, eller på fritiden - så fremt det påvirker læringsmiljøet. 

Du kan si ifra om situasjoner som involverer andre studenter og/eller ansatte.  

OBS: Ved umiddelbar fare for liv og helse: Kontakt nødetatene! Se mer på våre krisesider.

 • Studenter kan bruke Si fra-systemet
 • Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiS kan bruke Si fra-systemet 
 • Eksterne (verken student eller ansatt) kan bruke Si ifra-systemet
 • Ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiS kan bruke varslingskanalen for ansatte

Alvorlige og kritikkverdige forhold - Rød Kategori 

Her kan du si ifra hvis noen eller noe i læringsmiljøet ditt utgjør en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.

Opplever du noe av dette, går det under kategorien "alvorlige forhold", og du bør si ifra: 

 • Mobbing/trakassering  
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet  
 • Brudd på forskningsetiske retningslinjer, plagiering etc 
 • Økonomisk mislighold  
 • Melding om alvorlig IT-svikt eller -sårbarhet (mailto-link: mottagere:
  it-hjelp@uis.noberedskap@uis.no - subject: Melding om IT-svikt / -sårbarhet) 
 • Meldingen kan gjelde forhold som har oppstått mellom studenter, eller mellom ansatt og student.  

Du vil få automatisk svar på at meldingen er mottatt. Alle meldinger tas alvorlig og vil bli videresendt og fulgt opp av det ansvarlige institutt/fakultet/enhet.

Her finner du skjema for å sende inn melding om alvorlige forhold.

Innen tre virkedager skal du få tilbakemelding om hva som vil skje videre i saken og hvem som følger den opp. Skulle du likevel ikke høre fra oss kan du ta kontakt med en av juristene - du finner kontaktinfo lenger nede på siden her.

Feil og mangler ved læringsmiljøet

Her kan du si ifra om mindre alvorlige forhold som må forbedres, eller eller feil/mangler som må rettes opp.

Eksempler på ting du kan melde inn fra denne siden er:  

 • Skitne toaletter 
 • Dårlig innemiljø (luftkvalitet, rot, søppel og lignende) 
 • Støy/uro i undervisningen 
 • For liten forelesningssal 
 • Mangler ved grupperom 
 • Manglende universell utforming  
 • Feil og mangler ved utemiljø/campus 
 • IT eller annen infrastruktur

Du vil få automatisk svar på at meldingen er mottatt. Alle meldinger tas alvorlig og vil bli videresendt og fulgt opp av det ansvarlige institutt/fakultet/enhet. 

Send melding om feil og mangler her.

Innen en uke skal du få tilbakemelding om hva som vil skje videre i saken og hvem som følger den opp.  Du vil også få beskjed når saken er ferdig behandlet.   

Skulle du likevel ikke høre fra oss kan du ta kontakt med en av disse juristene:  

Positiv tilbakemelding

Har du ros eller skryt av studiemiljøet ditt? Det kan virke selvforsterkende og inspirere andre!

Om du vil si ifra om et godt studiemiljø, en flink foreleser, det hyggelige kantinepersonalet eller systemet som «bare virker», kan du trykke her.

Gode tilbakemeldinger er alltid hyggelige å få. Det er like viktig å ta vare på og videreutvikle det som fungerer, som å rette opp feil. Derfor er det flott om du vil bruke denne muligheten, og gjerne tipse andre om «Si ifra»-sidene våre. 

Universitetet ønsker også å motta forslag til forbedringer. Det kan for eksempel være noe som fungerer bra på et annet emne/studium på UiS, eller annet lærested, som du ønsker innført i ditt studiemiljø. 

Informasjonen du legger inn på skjemaet går til en saksbehandler i Utdanningsavdelingen. Han eller hun vil sende informasjonen videre til dem det er aktuelt for, og eventuelt følge opp på annen måte. Du vil få automatisk bekreftelse på e-post om at tilbakemeldingen din er mottatt.  

Takk for at du engasjerer deg!  

Kontakt jurist eller StOr-leder – de har taushetsplikt

Seksjonssjef
51832577
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene
StOr-leder
51 83 24 00

Kontakt studentombudet

Studentombudet
Hvem er studentombud?

Maren Anne Kvaløy er studentombud på UiS. Hun er en uavhengig bistandsperson for studenter ved UiS

Hva gjør studentombudet?

Studentombudet skal blant annet veilede, gi råd til og bistå studenter, samt påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling.

Rådgiver
51831064
Rektors stab

Prosedyre for varslingssystemet

Studenter på campus

Ønsker du mer informasjon om prosedyrene i Si Ifra, les prosedyredokumentet du finner under her:

Spørsmål og svar

Har du noen spørsmål? Kanskje du finner svar på dem her.

Alle saker som meldes inn blir behandlet konfidensielt. Du har likevel mulighet til å sende en helt anonym melding. 

Når du varsler på vanlig måte, må du oppgi hvem du er. Din identitet skal likevel ikke gjøres kjent for flere enn det som er absolutt nødvendig for en ordentlig saksbehandling av meldingen.  

Men hvis du ønsker det, kan du si ifra om kritikkverdige forhold anonymt. Vi har et eget innmeldingsskjema for slike henvendelser, som krypterer dataene og sørger for at meldingen ikke kan spores tilbake til avsender. 

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at arbeidet med å følge opp meldingen og rydde opp i de kritikkverdige forholdene som blir meldt, kan bli vanskeligere dersom du ønsker å være anonym. Dette fordi UiS har begrensede muligheter til å undersøke saken nærmere gjennom spørsmål til deg. 

I tillegg har ansatte som blir beskyldt for trakassering etter loven krav på kontradiksjon. Det betyr at de har rett til å få vite hva slags informasjon anklagen bygger på. Videre bør du være oppmerksom på at det i noen tilfeller kan fremgå hvem som har meldt, ut fra situasjonen. 

Et godt alternativ til anonymitet er at du varsler på vanlig måte, men ber om at navnet ditt blir holdt konfidensielt så langt det er mulig. 

Anonymt si ifra-skjema finner du her.

Som student kan skal du kunne si ifra om kritikkverdige forhold uten å være bekymret for represalier. UiS skal gjøre sitt for at det ikke skjer. 

Universitetet i Stavanger er åpne for klager og kritikk, også når den retter seg mot våre egne ansatte. Ingen skal frykte for negative konsekvenser ved å si ifra om uønsket oppførsel eller lignende. 

Dette er også forbudt ifølge Likestillings- og diskrimineringslovens § 14: 

«Det er forbudt å gjengjelde mot noen som har fremmet klage om brudd på denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet, med mindre vedkommende har opptrådt grovt uaktsomt. Forbudet etter første ledd gjelder tilsvarende overfor vitner i en klagesak, og overfor personer som bistår i en klagesak.» 

Det er også forbudt å instruere noen om å gjengjelde og medvirke til å gjengjelde, jf. §§ 15 og 16. 

Skulle du likevel oppleve ubehageligheter, ber vi deg ta direkte kontakt med HR-direktør Halfdan Hagen

Som student kan du si ifra både internt og eksternt. 

Ønsker du av ulike grunner ikke å bruke «Si ifra»-systemet på UiS, kan du melde fra til offentlige tilsynsmyndigheter. 

Som student står du også fritt til å varsle allmennheten, for eksempel via pressen eller i sosiale medier.  

Vær likevel varsom med å rette anklager mot medstudenter eller ansatte i full offentlighet. Påstander som senere viser seg å være misvisende eller uriktige, kan være svært vanskelige å rette opp i ettertid.  

Derfor kan du på forhånd vurdere følgende: 

 • Kan saken løses ved å melde ifra til UiS eller tilsynsmyndighetene?  
 • Er det gode grunner til at offentligheten bør få vite om forholdene? 
 • Er jeg forberedt på oppmerksomheten utspillet kan skape? 

Ønsker du å rådføre deg med noen, kan du kontakte StOr-leder eller Studentombudet ved UiS. 

 • Studenter kan bruke si ifra systemet
 • Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt på UiS kan bruke si ifra systemet
 • Eksterne (verken student eller ansatt) kan bruke si ifra systemet
 • Ph.d.-kandidater som er ansatt på UiS kan ta i bruk varslingskanalen for ansatte

Skikkethetsvurdering

Hva gjør man når man møter en student som ikke er skikket for yrket hun eller han trer inn etter utdanningen?

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. 

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket, og da bør man si ifra.

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 lovfester skikkethetsvurdering. I Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning gås det nærmere inn på vurdering og behandling av saker. 

Skikkethetsvurdering inngår nå i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet: 

 • Barnehagelærerutdanning 
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 
 • Lektorutdanning 8.-13. trinn 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
 • Spesialpedagogikk 
 • Barnevernspedagog 
 • Sosialt arbeid (sosionom) 
 • Sykepleie 
 • Jordmor 

Dokumenter for skikkethetsvurdering

Saksgang ved skikkethetsvurdering

Kontaktpersoner angående skikkethetsvurdering

Førstelektor i pedagogikk
51832392
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i sosialt arbeid
51834208
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uforenlig med våre verdier. UiS skal være et likestilt og inkluderende universitet. På denne siden finner du vår policy om seksuell trakassering.

Hverken ansatte eller studenter skal oppleve mobbing, diskriminering eller trakassering på bakgrunn av nasjonalitet, religion, etnisitet, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitet, språk eller funksjonshemming. 

For å oppnå det, må vi vise respekt for hverandre. 

Uttalelser som «Seksuell trakassering finnes ikke hos oss» og «Jeg kunne godt tenke meg å bli seksuelt trakassert» bidrar til bagatellisering og ufarliggjøring av problemet. 

Flere undersøkelser viser til at seksuell trakassering finnes i mange former, bevisst eller ubevisst, med eller uten hensikt. Det er oftest menn i overordnet posisjon som utnytter sin status for å kreve seksuell oppmerksomhet fra kvinnelige studenter eller kvinner i lavere stilling. 

Seksuell trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet, er hverken forenlig med en god arbeidsplass eller et godt studiested. Det er en form for maktmisbruk som ikke skal tolereres.  

Hva er seksuell trakassering?  

Likestillings- og diskrimineringslovens § 6 og 13 sier at seksuell trakassering, diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. 

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. 

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 

Eksempler på uønsket oppførsel: 

 • Uønsket berøring og "plukking".
 • Nærgående kommentarer om mottakerens kropp, utseende, klær eller privatliv.
 • Visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner.
 • Seksuelle framstøt, forslag og hentydninger til psykisk og fysisk press om seksuelle tjenester.

Blir du utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet? 

Prøv dette:

 • Si ifra! Konfronter personen direkte.
 • Hvis du synes det er vanskelig å si ifra muntlig, skriv til vedkommende og fortell hvordan du opplevde situasjonen. 
 • Snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer. 
 • Fortell noen du stoler på om situasjonen. 
 • Benytt deg av Universitetet i Stavangers system for å si ifra. (Lenke til hovedside for Si ifra)

Er du i tvil om din egen oppførsel? 

Registrer hvilke reaksjoner din oppførsel vekker. Hadde du forandret din oppførsel hvis din partner eller barna hadde vært i nærheten? Hvordan ville du reagert hvis noen oppførte seg slik overfor din egen datter, sønn eller venn? 

Lederens ansvar

Enhver leder skal behandle en sak om seksuell trakassering så snart hun/han har fått kjennskap til den. Arbeidsgiver kan holdes ansvarlig dersom han enten med viten og vilje har unnlatt å gripe inn, eller har gjort for lite for å hindre at den seksuelle trakasseringen skjer. 

Seksuell trakassering er den aller groveste form for plagsom/truende seksuell oppmerksomhet. Av den grunn er det nødvendig at ledelsen på de nivåer det er aktuelt, tar et bevisst ansvar og griper inn. 

Tilbakemeldinger

Hva synes du om si ifra-sidene?

Her kan du gi oss både ros og ris. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra, og når ting er dårlig!

Nettredaktør
51833076
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Seksjonssjef
51832577
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene