Meld fra til oss

Si ifra om uønskede hendelser, ting som ikke fungerer eller hvis det er noe som bekymrer deg. Det er viktig for oss at du varsler, slik at vi sammen kan gjøre UiS til et godt sted for studenter, ansatte og besøkende.

Published Sist oppdatert

UiS skal vere ein stad der framifrå prestasjonar blant studentar og tilsette blir støtta opp av eit godt lærings- og arbeidsmiljø.

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Om varsling av kritikkverdige forhold

Sammen gjør vi UiS trygt. UiS skal være et godt sted for studenter, ansatte og besøkende.

Har du sett noe som ikke er som det skal? Vi jobber aktivt med å forbedre kvaliteten på alt fra byggene våre til læringsmiljøet. Fra lyspærer som ikke fungerer til mobbing og brudd på personvern. For å få til dette er trenger vi tilbakemeldinger om ting som ikke fungerer og uønskede hendelser.

Du kan for eksempel si fra om:

 • mobbing, trakassering eller diskriminering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet
 • brudd på sikkerhetsbestemmelser
 • miljøkriminalitet
 • brudd på personvernbestemmelsene
 • økonomisk mislighold, korrupsjon eller økonomisk utroskap
 • brudd på forskningsetiske retningslinjer
 • aktivitet som kan skade eiendom eller infrastruktur

Undervisning og undervisningskvalitet

Meld fra om ting som har skjedd i undervisningen eller mens du var i praksis.

Si ifra om forhold som påvirker din opplevelse av undervisning og undervisningskvalitet på ditt studieprogram.

Noen eksempler er:

 • Forhold ved undervisningen eller praksisoppholdet
 • Hvordan undervisningsopplegget fungerer
 • Adferd til underviser/ praksisveileder
 • Vurderingsformer og obligatoriske aktiviteter m.m.
 • Forberedelser opp mot eksamen

Du kan også ta kontakt direkte med emneansvarlig eller studieprogramleder på ditt studium. Studenter kan i tillegg gi tilbakemeldinger gjennom ulike undersøkelser som emnevalueringer og Studiebarometer.

Les mer om UiS side prosedyrer for "Si ifra" saker (pdf).

Bygg, utemiljø og HMS

Meld fra om feil eller mangler ved bygg og utemiljø. Du kan også melde fra om forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Det er viktig at UiS får tilbakemeldinger om fysiske forhold ved bygg, utemiljø og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Eksempler på forhold du kan melde inn er:

 • Universell utforming
 • Renhold
 • Mangler ved grupperom, lesesaler, kontorer og kafeer
 • Dårlig innemiljø, som temperatur, rot eller søppel
 • Uteområder, som vegetasjon, søppel, bil- og sykkelparkering
 • Belysning
 • HMS rapportering av forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet

Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS)

UiS ønsker at ansatte melder fra om hendelser, reelle eller mulige, slik at vi kan lære av disse og forebygge for å forhindre.

Si ifra dersom det har skjedd:

 • Avvik, dvs. hendelser hvor det er brudd på lovverk eller interne rutiner (manglende bruk av verneutstyr, feil håndtering av kjemikalier, brann som følge av bruk av levende lys etc.)
 • Uønskede hendelser, dvs. hendelser som har ført til eller kunne ha ført til skade på menneske, miljøskade, tap av økonomiske og materielle verdier etc. (reelle og potensielle hendelser). Eksempler: Ulykker/nestenulykker, belastningsskader, trusler og vold og innbrudd/tyveri. 

Eller hvis du har:

 • Forslag til forbedring knyttet til systemer, metoder, styrende dokumenter mm.
 • Positiv tilbakemelding

Meldingen går til nærmeste leder for oppfølging.

Send oss melding om HMS-forhold (kun for ansatte).

Mobbing og trakassering

Har du vært utsatt for mobbing eller trakassering? Meld fra til oss.

Hva er mobbing?

Kjennetegnene ved mobbing er at de negative handlingene rettes mot ett eller flere individer gjentatte ganger, at det skjer over tid og at den som blir mobbet har vansker med å forsvare seg. Mobbing kjennetegnes ofte av en opplevd ubalanse i styrkeforholdet mellom mobber og den som utsettes for mobbingen. Denne ubalansen kan skyldes både organisatoriske, økonomiske, sosiale, fysiske eller personlige forhold. 

Samtlige vilkår må være oppfylt for at en type adferd kan kalles mobbing. Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defineres det ikke som mobbing. 

Hva er trakassering?

Begrepet brukes ofte når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.

Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg.

 1. Verbal trakassering kan f.eks. være fleiping, erting og ufine kommentarer om kropp og utseende eller andre forhold.
 2. Ikke-verbal trakassering kan f.eks. være sosial utestengning (utfrysing) på arbeidsplassen, upassende e-poster, sms eller annen digital trakassering. 
 3. Fysisk trakassering kan innbefatte alt fra uønsket berøring til seksuelt ladede tilnærmelser som oppleves som krenkende, ydmykende og plagsomme.

Hva er uønsket seksuell oppmerksomhet?

Uønsket seksuell oppmerksomhet har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk) har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Informasjonssikkerhet og personvern

Har du blitt hacket? Eller har informasjon har kommet på avveie? Har du oppdaget mangler med IT-sikkerheten? Meld fra om avvik og hendelser.

Meld inn avvik og hendelser slik at vi kan håndtere det på riktig måte. ​​​​​​​Målet med håndtering av hendelser, avvik og sikkerhetsbrudd er å få ting tilbake normalen, fjerne årsakene til problemene, og forhindre at det skjer igjen, uavhengig av hvor alvorlige de er.

UiS IT håndterer hendelser sammen med personvernombud.

Send oss melding om hendelser og avvik.

​​​​​Hva er et avvik? 

Avvik er her definert som brudd på retningslinjer og sikkerhetsbrudd. Det betyr brudd på: 

Hva er en hendelse? 

Hendelser er situasjoner hvor du bruker informasjonsteknologi og du

 • har blitt utsatt for svindelforsøk via e-post, sms eller telefon 
 • har mottatt uekte eller mistenkelig faktura 
 • har blitt lurt til å gi fra deg informasjon som brukernavn, passord eller kredittkort 
 • har mistet eller blitt frastjålet personlig IKT utstyr, enten det er på jobb, hjemme eller på reise 
 • mistenker virus eller skadevare på IKT utstyr 

Dette er bare noen eksempler på hendelser en UiS ansatt kan oppleve. Det er svært viktig at du melder fra om slike hendelser. Meld også fra hvis du mistenker slike hendelser. 

Varsler videre til Datatilsynet

​​​​​​​Varsling til tilsynsmyndigheten gjøres via personvernombudet og UiS IT. Varsling av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten skal følge retningslinjene i POLF Artikkel 33 og Artikkel 34. 

Avvikshåndtering følger avviksprosessen ved UiS og skal inkludere årsaksanalyse og gjennomføring av tiltak som hindrer gjentagelse og i henhold til prosedyrer hos Databehandler. 

Brudd på forskningsetiske regler

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer og regelverk. Vi tar vårt ansvar på største alvor.

I tilfeller der det meldes inn mistanke om at forskning ved UiS har foregått i strid med anerkjente forskningsetiske normer, vil dette bli håndtert i henhold til etablerte prosedyrer.

Forskningsetikk handler om troverdigheten til forskningen. Åpenhet omkring dette temaet reflekterer sentrale verdier for UiS: Vi verdsetter åpenhet og skal involvere studenter og samfunnet i det akademiske fellesskapet. Dette gjør oss bedre i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag.

Les om forskningsetikk ved UiS.

Meld fra om mulige brudd