Barnehagepedagogikk - videreutdanning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

V-BAHAPNET

Studienivå

Videreutdanning lavere grad

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Tilleggsutdanningen i Barnehagepedagogikk, som består av Småbarnspedagogikk (NSP100) og Barnehagepedaglgikk (VBP100) er et tilbud til deg som allerede har en 3-årig pedagogisk utdanning og ønsker å kvalifisere deg for fast ansettelse som pedagogisk leder eller styrer i barnehage, (jf. St.meld. nr. 41, 2008-2009, kap. 4.2.1). Følgende utdanninger kvalifiserer for opptak til Barnehagepedagogikk: Utdanning som allmennlærer, faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagog, spesialpedagog, kateketutdanning, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk og Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Universitetet i Stavanger har tilbudt dette tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk siden 2007. Opptaket gjøres direkte ved opptakskontoret på UiS, og informasjon om søknadsfrister og formelle opptakskrav blir offentliggjort på UiS sine nettsider. Søknadsfristen er 1.mars.

I tillegg til en treårig pedagogisk utdanning på universitets-/høgskolenivå, må søkere med utenlandsk studiebakgrunn kunne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak i høyere utdanning § 2-2.

Om studiet

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium, med forventninger til om lag 19 timer arbeidsinnsats per uke i gjennomsnitt, noe som innebærer at det også er mulig å arbeide ved siden av studiene. I studiet inngår to emner; Barnehagepedagogikk (VBP100_1) og Småbarnspedagogikk (NSP100_2). Hvert av emnene er på 30 studiepoeng og strekker seg over to semestre. Sammen gir de deg den formelle kompetansen for å bli fast ansatt som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Emnene går hvert annet år og kan tas i vilkårlig rekkefølge.

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud innenfor strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Du finner informasjon om viktige frister og strategien som sådan på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Studiets kobling til forskning og utviklingsarbeid Institutt for barnehagelærerutdanning har et aktivt forskningsmiljø, særlig gjennom det nasjonale senteret for barnehageforskning FILIORUM, men instituttet er også nært knyttet til andre relevante forskningssentre ved fakultetet. Studenten vil møte vitenskapelig ansatte som presenterer egne og andres forskningsresultater og utviklingsarbeid. Forsknings- og utviklingsbasert undervisning har som mål å fremme studentens selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Arbeidsformer

Studiet er preget av varierte undervisningsformer som kombineres med samlinger på campus, nettundervisning og mellomarbeid. Det vil være både forelesninger, seminarer og arbeid individuelt og i grupper. Det er to uker praksis i hvert av emnene. Praksis kan ikke gjennomføres i egen barnehage, men UiS tilstreber at studentene skal ha praksis i nærheten av eget bosted.

Læringsutbytte

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg følgende kompetanser:

 • faglig kompetanse
 • didaktisk kompetanse
 • sosial kompetanse
 • yrkesetisk refleksjon
 • ledelses-, endrings- og utviklingskompetanse

Studenten skal også forstå samspillet mellom disse kompetanseområdene.

I overenstemmelse med Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (UHR, 2018, s.6) vektlegges følgende sentrale tema:

 • Mangfold og likeverd
 • Urfolksperspektivet og samisk kultur
 • Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging
 • Barns livsmestring og helse
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft
 • Bærekraft

Hva kan du bli?

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved fast tilsetting i barnehage.

Fullført studie, småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk, kvalifiserer til opptak til master i barnehagevitenskap ved UiS.

Studieplan og emner

Opptakskrav

OBS! Opptak annethvert år, neste opptak 2025

Grunnlag for opptak er fullført utdanning som:

 • Grunnskolelærer/ allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • barneverspedagog
 • spesialpedagog
 • kateketutdanning
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Politiattest:
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via lokalt opptak