Dokumentarproduksjon - masterprogram


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-DOKPRO

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i dokumentarproduksjon

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Dokumentarisk innhold formidles i økende grad i ulike kanaler; trykte formater (avis, bok og tidsskrifter), radio, film, tv og nett. Nettbasert formidling gjør også at medieuttrykkene blandes, samtidig som interaktive former og sosiale medier gir mulighet for at publikum blir bidragsytere i et dynamisk dokumentarisk produkt.

Masterstudiet bygger på bachelorstudiene i journalistikk og fjernsyn- og multimedieproduksjon, men er også relevant for andre mediestudier. Målet er å utvikle kunnskap om dokumentaren i ulike medieplattformer. Det blir lagt vekt på journalistiske arbeidsmetoder og journalistikkens samfunnsoppdrag, men også på den kunstneriske friheten som dokumentarformatet gir. Masterprogrammet skal opprettholde fokus på kvalitet og grundighet. Det skal utvikle studentenes kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske. Gjennom masterstudiet skal studentene lære å produsere egne dokumentarer og kritisk reflektere rundt dokumentarteori- og historie.

Masterstudiet har to masteroppgaver: en dokumentar som kan produseres i et valgfritt medium (film, fjernsyn, radio, tekst eller multimedia) og et teoretisk-empirisk arbeid. Det vil bli lagt vekt på veiledning og på studentens kritiske refleksjon over egne og andres produksjoner.

Studenten vil møte varierte undervisningsformer som forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver. Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Det forutsettes at studenten har evne til selvstendig arbeid og gjennomføring av større produksjoner på egenhånd.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om dokumenter og dokumentarproduksjon på ulike medieplattformer.
 • Ha inngående kunnskap og forståelse for dokumentarsjangeren og det historiske og teoretiske grunnlaget for denne.
 • Ha kunnskap om de sentrale begrepene og ulike teoretiske og kunstneriske perspektiver knyttet til dokumentaren.
 • Ha inngående kunnskap om forholdet mellom den frie kunstneriske dokumentaren og den journalistiske, samt det presseetiske systemet.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å utvikle og produsere større dokumentarprosjekter.
 • Kunne benytte dokumentarisk verksproduksjon for ulike medieplattformer på et høyt kvalitetsmessig nivå, både kunstnerisk, journalistisk og teknisk
 • Kunne vise høy teknisk og innholdsmessig kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar.
 • Kunne analysere ulike teorier, begreper og utviklingstrekk i det dokumentariske feltet og anvende disse både på et dokumentarmaker-nivå og et refleksivt, vitenskapelig nivå.
 • Kunne bruke relevante kvalitative og kvantitative metoder og problemstillinger i selvstendige utviklingsoppgaver knyttet til dokumentarisk analyse.
 • Kunne bruke og evaluere relevant litteratur, teori og utviklingstrekk på en kritisk måte både i faglige presentasjoner og i produksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere og kommunisere faglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon av dokumentarer.
 • Kunne analysere dokumentariske problemstillinger og uttrykksformer med utgangspunkt i dokumentarens historiske, samfunnsmessige og mediale stilling.
 • Kunne benytte relevante metoder for faglig og kunstnerisk dokumentarisk utviklingsarbeid på en selvstendig og uavhengig måte.

Hva kan du bli?

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MDOMASP: Masteroppgave - produksjon

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave - produksjon (MDOMASP)

   Studiepoeng: 30

 • Utveksling eller emner i 3. semester ved UiS

 • Obligatoriske emner

  • MDO100: Dokumentarteori

   Første år, semester 1

   Dokumentarteori (MDO100)

   Studiepoeng: 10

  • MDO120: Historiefortelling 1

   Første år, semester 1

   Historiefortelling 1 (MDO120)

   Studiepoeng: 10

  • MEN155: Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk (MEN155)

   Studiepoeng: 10

  • MDO110: Dokumentar og journalistikk

   Første år, semester 2

   Dokumentar og journalistikk (MDO110)

   Studiepoeng: 10

  • MDO130: Historiefortelling 2

   Første år, semester 2

   Historiefortelling 2 (MDO130)

   Studiepoeng: 10

  • MEN225: Anvendt forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Anvendt forskningsmetode (MEN225)

   Studiepoeng: 10

  • MDOMASP: Masteroppgave - produksjon

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave - produksjon (MDOMASP)

   Studiepoeng: 30

 • Utveksling eller emner i 3. semester ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Læresteder i utlandet

UiS har en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret har du to valgmuligheter. Alternativ 1: skrive den teoretisk-empiriske masteroppgaven på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Du vil da ha hovedveileder eller en biveileder hos denne institusjonen. Alternativ 2: ta relevante valgemner på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Vær oppmerksom på at ved valg av alternativ 2 er du ikke garantert til å være kvalifisert til doktorgrad.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Yri Helene Ljosdal for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Opptakskrav

OBS! opptak annethvert år, neste opptak 2023

 

Bachelorgrad (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

 • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
 • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

 

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Arbeidsprøver

Arbeidsprøven kan være del av en bacheloroppgave eller en selvstendig produksjon. Vi ber om at arbeidsprøver som inneholder lyd og/eller bilder gjøres tilgjengelige (Youtube, Vimeo, ftp, eller lignende) og at krediteringen av verket er gitt med ditt fulle navn.

Husk å legge inn «linken» til produksjon i søknaden (bruk gjerne merknadsfeltet til dette).Dersom du ikke ønsker eller av ulike årsaker ikke kan laste opp arbeidsprøven din via internett, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april 2023. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Opptak annethvert år (oddetall).

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00/15 35, e- post:post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder hans.voktor@uis.no.

Studieadministrative spørsmål rettes til studierådgiver kristine.gilje@uis.no.

Opptaksspørsmål rettes til masteropptak@uis.no.