Realfagskurs høst-vår


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

0

Studieprogramkode

H-REA-H

Studienivå

Forprøve/forkurs

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs over ett år og et halvt år (kun vårsemesteret). Realfagskurset er for de som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og fysikk (1) fra videregående skole. Pensum tilsvarer matematikk og fysikk fra videregående skole. Pensum og eksamen er felles nasjonalt.

Studiet består av to emner, som går over både høst- og vårsemestret. Med generell studiekompetanse og realfagskursene vil du være kvalifisert for opptak til bachelor i ingeniørstudier, realfagsstudier og maritim høgskoleutdanning.

Undervisningen består av undervisning 2 dager i uken med ca. 12 timer undervisning per uke. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Kurset kan kombineres med jobb. Høy arbeidsinnsats og godt arbeid med fagene er en forutsetning for å lykkes.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

- Arbeids- og undervisningsformer

- Pensumlitteratur

- Evalueringsformer

- Vurderingsformer

Eksamen

Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått realfagskurs skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
- Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk,
norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en
høyere teknologisk utdanning.
- Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de
aktuelle fagområdene.
- Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.


Ferdigheter
- Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som
er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
- Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på
en relevant måte.
- Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
- Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.
- Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.


Generell kompetanse
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre
prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.
- Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med
naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
- Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.
- Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og
forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak til våre 3-årige bachelorutdanninger i ingeniørfag, 5-årige masterutdanninger i ingeniørfag, samt flere av våre realfagsstudier, i tillegg til maritim høgskoleutdanning.

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak til våre 3-årige bachelorutdanninger i ingeniørfag, 5-årige masterutdanninger i ingeniørfag, samt flere av våre realfagsstudier, i tillegg til maritim høgskoleutdanning.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i Kvalitetsystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • FIN200: Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN200)

   Studiepoeng: 0

  • FIN210: Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN210)

   Studiepoeng: 0

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak

Søknadsfrist: 1 år: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-post: forkurs@uis.no