Praksisemne for humaniorastudenter

Tek du ein bachelorgrad innafor dei humanistiske faga ved UiS kan søke om å gå ut i praksis på ein arbeidsstad som er spennande og relevant for utdanninga.

Publisert Sist oppdatert
Kort om praksisemnet
Søknadsfrist

Neste moglege er 15. mars 2025

Studiepoeng

15

Praksisstader studieåret 2024/25

Her får du ein oversikt over stadene du kan ha praksis som humaniorastudent.

Utarbeiding av materiell til ulike målgrupper: barnehage, skule, offentleg sektor osv. Aktiv formidlingsverksemd i heile regionen.

Les meir om FN-sambandet her.

Vurdering av samling med programvare særskilt utvikla for museumsverksemd. Generell historieformidling knytt til kystkultur og museet si verksemd.

Les meir om Engøyholmen her.

Praktisk arbeid knytt til litteraturfeltet. Du får omfattande erfaring med arrangement, mellom anna gjennom litterære samtalar, opplesingar, tverrestetiske formidlingsprosjekt, paneldebattar og -samtalar, lanseringar, studentinitierte program, konsertar og foredrag, bok- og tidsskriftsal, i tillegg til bransjeutvikling.

Les meir om Bokhuset her.


Du får variert kjennskap til museumsarbeid. Praksis er i utgangspunktet knytt til formidlingsavdelinga. Delta på arrangement som Forskningsdagane, Museumsnatt, Skuleomvisningar på Arkeologisk museum, Jernaldergarden og Ope museum på Våland. Arbeidsoppgåver kan òg inkludere resepsjons- og butikkarbeid, vakthald, formidling i utstillingane og marknadsføring.

Les meir om Arkeologisk museum her.

Grunnleggjande innføring i arkivarbeid. Varierte arbeidsoppgåver, som fotoarbeid, arkivering og sortering, kommunikasjon med publikum, vakter på lesesal. Eit praksisopphald kan vere knytt til eitt av desse to arkiva:

Formidling, samlingsarbeid, tekstarbeid osv. Interessant både for litteratur-, språk- og historieinteresserte studentar. Mogleg med samarbeid med andre avdelingar ved Jærmuseet.

Les meir om Garborgsenteret her.

Research, sosiale medium, konkrete skriveoppdrag for intern og ekstern publisering. Gir deg svært god kjennskap til eit av landets viktigaste forvaltningsorgan.

Les meir om HavTil her.

Moglegheit for svært varierte arbeidsoppgåver innanfor forlagsbransjen: marknadsføring, litterære arrangement (Kapittel-festivalen, litteraturkveldar, osv.), praktisk arbeid, formidlingstekstar, manusarbeid, forfattarkontakt.

Les meir om Pelikanen forlag her.

Delta aktivt i arbeidet med klarspråk og utvikling av innbyggjarkommunikasjon i kommunen. Du får god kjennskap til kommunikasjonsarbeidet og verksemda generelt i kommunen.

Les meir om språkarbeid i Stavanger kommune her.

Delta aktivt i prosjektet Kunst i Uterom. Du får brei kunnskap om byjubileet i 2025, kulturavdelinga i Stavanger kommune og kulturlivet i Stavanger generelt.

Les meir om prosjektet Kunst i uterom 2025 her.

Variert museumsarbeid ved fleire av MUSTs avdelingar: registrering og dokumentasjon, formidling for ulike grupper, SoMe/kommunikasjon, museumsvert/resepsjon.

Les meir om Museum Stavanger her.

Delta aktivt i arbeid med klarspråk og pasientkommunikasjon. Du får kjennskap til arbeidet i kommunikasjonsavdelinga og til sjukehusorganisasjonen.

Les meir om Helse Stavanger her.

Litteraturformidling, erfaring med arrangement, (Kapittelfestivalen, Bokprat, litteraturkveldar, osb.), kontakt med publikum, introduksjon til biblioteksarbeid. Du får god kjennskap til heile litteraturfeltet.

Les meir om Sølvberget bibliotek og kulturhus her.

Delta i arbeidet med å fremja skriftkulturen på Vestlandet. Du vil opparbeide deg erfaring med arrangement – litteraturkveldar, opplesingar, lesesirkel, debattar/samtalar. Samarbeid med relevante fagmiljø. Du får svært god bransjekunnskap innanfor litteraturfeltet og vil samarbeide med Bokhuset, Pelikanen og andre relevante litteratur- og kulturaktørar.

Les meir om Tekstallianse her.

Elefant er eit arbeidsfellesskap på Storhaug for over 60 personar i kreative næringar i Stavangerregionen. Du vil arbeide med dagleg drift av arbeidsfellesskapet, bidra i søknadsprosessar, lobbyverksemd, arrangement og prosjekt, og du vil særleg være med på kreative og kunstnariske prosjekt retta mot barn og unge. Både Bokhuset og Pelikanen forlag er lokaliserte på Elefant, så du vil samarbeide tett med praksisstudentane her.

Les meir om Elefant Workspace her.

Difor valde dei praksisemnet