Praksis i barnehagelærerutdanningen

Her finner du informasjon om praksis for barnehagelærerutdanningen - heltid, deltid og ABLU.

Publisert Sist oppdatert

Praksisstudiet, med et omfang på 100 dager, er integrert i utdanningen og fordelt over alle tre studieårene (i deltid/ABLU fordeles praksis over fire år).

Praksisstudiet gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, er veiledet og har en klar progresjon. Praksis inngår som en integrert del i alle kunnskapsområdene og fordypning.

Praksisfeltet som læringsarena vil blant annet gi studenten erfaring med å reflektere kritisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser.

Retningslinjer

I dokumentet «Retningslinjer for praksis» finnes all informasjon vedrørende regler, prosedyrer, rutiner og vurdering i praksis med mer. 

Praksis i utlandet

Som student på barnehagelærerutdanningen har du mulighet til å ha en praksisperiode i utlandet på et av disse stedene:

Ofte stilte spørsmål om praksis for barnehagelærerstudenter

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål. De gir god informasjon om viktige ting å tenke på i forbindelse med praksisperiodene. Erfaringene viser at en god forberedelse kan være med på å skape gode opplevelser i praksis.

Praksiskoordinator er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Studentene får tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt det lar seg gjøre. Bare unntaksvis og etter søknad, kan studentene få innvilget praksisplass ut fra særskilte behov. Søknad sendes praksiskoordinator seinest 4 uker før praksisperioden starter.

Studentene bør unngå å komme til følgende praksisbarnehager av habilitetshensyn:

  • der de selv har jobbet eller jobber
  • der de har egne barn
  • der nære slektninger/venner er tilsatt

Det anbefales heller ikke at nære venner er sammen i praksis.

Listene med fordeling av praksis er vanligvis klar ca. 2 uker før praksisperioden starter.

Det er ikke mulig å ordne praksisplass på egenhånd. Dette må gå gjennom praksiskoordinator og vi må forholde oss til de barnehagene vi har samarbeidsavtaler med.

I Arbeidslivsportalen har studentene mulighet til å sette opp en prioritert liste over ønsket praksissted på de barnehagene som er tilgjengelige for den aktuelle praksisperioden.

Studentene skal også fylle ut et skjema i forkant av hver praksisperiode. I dette skjemaet kan man skrive inn om man har spesielle behov som må tas hensyn til ved tildeling av praksisplass. Det er også flott om studenten kontakter praksiskoordinator i god tid før praksis dersom det trenges spesiell tilrettelegging eller det er spesielle hensyn å ta når praksisplassene fordeles.

Praksis er obligatorisk. Det gis vanligvis ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse. Alt fravær fra praksis må være dokumentert. Studenter med fravær som ikke godkjennes som gyldig, vil få ikke bestått i praksis.

For å få avsluttende vurdering i den enkelte praksisperiode gjelder plikt om minst 90 prosent tilstedeværelse. Selv om fravær innenfor denne grensen regnes som «gyldig», har praksislærer rett til å kreve at studenten tar igjen alle fraværsdager, hvis det ellers ikke er mulig å vurdere studentens praksis.

Studentenes arbeid i praksisperiodene skal tilsvare 37,5 t. pr. uke.

Studentene skal vanligvis være i barnehagen 32,5 timer pr. uke/ 6,5 timer pr. dag inklusiv pauser og veiledningstid. Studentene skal så langt det er mulig være til stede i praksislærers arbeidstid. Studentene kan ikke, som en fast ordning, ha lange dager for å opparbeide fridager.

I praksisperioden følger studentene de fridager Universitetet i Stavanger setter opp.

Disse møtene er obligatoriske fordi informasjonen som gis er viktig for praksisinnhold, forberedelse, gjennomføring og læringsutbytte. Hvis en student blir syk og/eller borte fra disse møtene, må du:

  • Orientere faglærer/praksiskoordinator om fraværet og undersøke om det er relevant informasjon som vil bli gitt på møtet som du burde være orientert om.
  • Kontakte praksislærer i aktuell barnehage så fort som mulig for å orientere om fraværet samt å tilby og eventuelt møte opp i barnehagen til et formøte før praksisperioden starter, dersom praksislærer ser det som hensiktsmessig. Innhente relevant informasjon som praksislærer tenker å informere om på møtet.
  • Kontakte medstudenter etter møtet for å fange opp eventuell viktig informasjon som ble gitt på møtet, som for eksempel oppgaver, opplegg, fordeling av arbeidsoppgaver osv.

Ferietur regnes ikke som gyldig fravær, og fraværet vil derfor defineres som ugyldig fravær. Formelt spiller det ingen rolle om du ikke har spesielle oppgaver disse dagene eller at praksislærer "godkjenner" fraværet. Du kan ikke få formell godkjenning på slikt fravær.

Ifølge forskriftene har BLU- studentene krav på 100 dager med praksis. Det er UiS sitt ansvar å følge opp forskriftene. Studentene skal delta i praksis og få veiledning. Derfor er det viktig at alle studentene er til stede i hele perioden. Ugyldig fravær medfører karakteren "ikke bestått" i praksis.

Dere kan bytte praksisplass internt. Husk at dere ikke kan velge følgende barnehage:

  • hvor deres egne barn går,
  • hvor dere har jobbet/ jobber 
  • hvor deres nærmeste slektninger jobber.

Hvis det er oppstått feil i tildeling av praksisplasser, eller at praksiskoordinator ikke har tatt hensyn til disse betingelsene, vennligst gi beskjed om det så fort som mulig.  

Det vil alltid bli opplyst om en dato for byttefrist som alle studenter må forholde seg til. Hvis man bytter plass, er ikke dette byttet gyldig før praksiskoordinator har fått mail av begge de to studentene som velger å bytte.

Siden det kan komme noen uventede praksisplassbytter, legges alltid praksislistene ut med forbehold om endringer.

STUDENTEVALUERING: Dersom jeg har tilbakemelding angående praksislærer eller praksisbarnehagen, hvor bør jeg gi tilbakemelding om dette?

Vi oppfordrer sterkt til at studentene skal ta opp problemstillinger underveis i praksis direkte med sin praksislærer. Eventuelt med styrer for praksisbarnehagen, som er hovedansvarlig for praksis i sin barnehage.

Etter hver praksisperiode vil dere bli bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. Hensikten med studentevaluering av praksis er å få fram ulike forhold ved praksis, sett fra studentenes perspektiv med fokus på utvikling, kvalitetssikring og forbedring. Svarene er anonyme og behandles av praksiskoordinator som bruker dataene som tilbakemelding til praksislærere/praksisbarnehager og faglærere. Studentene er også velkommen til å kontakte praksiskoordinator direkte, underveis i praksis eller etter endt praksisperiode, dersom man ønsker en samtale.

Praksis skal i utgangspunktet gjennomføres i UiS sine praksisbarnehager.

Det er imidlertid mulig å søke om å gjennomføre praksis i barnehager nært hjemsted for studenter som har semesteradresse med urimelig lang reisevei til UiS sine praksisbarnehager.

Som en hovedregel gjelder denne ordningen for studenter på samlingsbaserte studier.

Alle studenter må, som en hovedregel, gjennomføre minst EN av sine praksisperioder i en av UiS sine praksisbarnehager i løpet av studietiden på barnehagelærerutdanningen.

Studenten må selv kontakte og avtale praksisplass i en barnehage nært hjemstedet.

Studenten og barnehagen fyller inn informasjonen i søknaden (Søknad om praksis nært hjemsted), søknaden ligger i Canvas.

Det gis anledning til å søke om praksisgjennomføring i utlandet på 2. trinn heltid (4. semester), 3.trinn deltid (5. semester) samt 3. trinn. ABLU (5. semester).

For å få tilgang til å gjennomføre utenlandspraksis må studenten ha fått bestått i alle emner fra tidligere studieår.

Reisemuligheter:

Informasjon som gjelder alle praksisstudier

for praksisbarnehager og praksislærere

Barnehagelærerutdanninger ved UiS

UiS har tre ulike varianter av barnehagelærerutdanningen.

Barnehagelærer bachelor (heltid)

Barnehagelærer bachelor (deltid)

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

Praksiskoordinatorer

Praksiskoordinator
51833520
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Rådgiver
51832105
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU

Emneansvarlig for praksis

Universitetslektor i pedagogikk
51832766
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning