Viktig informasjon til deg som skal i praksis

Her er viktig informasjon for alle lærerstudenter i praksis samlet.

Published Endret
Gjelder alle studenter i praksis:

Politiattest

I noen av våre utdanninger, blant annet lærerutdanningene, stilles det krav om politiattest for å delta i praksisopplæring.

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss. Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. For lærerutdanninger gjelder dette politiregisterloven § 39.

Grunnen til at man krever politiattest, er å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge og andre svake grupper, ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Du finner informasjon om hvordan du søker politiattest på politiets nettsider. Politiattesten søkes om elektronisk. I søknaden til politiet må du legge ved en kopi av tilbudsbrevet / tilbudseposten din som bekreftelse på formålet med din politiattest. Behandlingstiden hos politiet er inntil 2 uker, så vi oppfordrer til å søke om politiattest så tidlig som mulig.

Politiattest uten merknad lastes opp under søknader på Studentweb. Se innleveringsfrister under.

Når du har levert politiattest er denne normalt sett gyldig for hele studieløpet ditt. Ved bytte av studiested og/eller studieprogram som krever politiattest må du vise frem en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Jeg forstår

 • at jeg er tatt opp til et studie hvor jeg ifm praksisopplæringen vil komme i kontakt med personer under 18 år, og at jeg derfor må levere gyldig politiattest for å få lov til å delta i praksisopplæringen.


Jeg forplikter meg til

 • å levere gyldig politiattest uten merknad som ikke er eldre enn 3 måneder så snart som mulig ifm oppstart av studiet, og senest 15. september. Dette kravet gjelder uavhengig av når i studiet praksisperiodene skal gjennomføres.
 • å levere politiattest med merknad til universitetet innen 3 uker fra jeg fikk tilbud om studieplass.


Jeg er klar over at

 • jeg ikke får gjennomføre praksisopplæring dersom jeg ikke har levert politiattest uten merknad innen 15. september jfr forskrift om opptak til høgre utdanning § 6-6. Det finnes unntak dersom studenten ikke har skyld i forsinkelsen.
 • merknad på politiattesten kan medføre at jeg ikke kan delta på praksisopplæring. Politiattesten vil bli behandlet av universitetets klagenemnd som avgjør hvor vidt merknaden skal medføre at studenten nektes retten til å delta i praksisstudier.
 • søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høgskoler §4-9, sjuende ledd.
 • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.

Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene.

Ark hvor det står stemplet "Confidential"

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres.

Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler, jamfør Opplæringsloven § 15-1.

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har semesterregistrert seg før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Erklæring om taushetsplikt innebærer:

Jeg forstår

 • at jeg i forbindelse med praksisperioden(e) vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.
 • at min status som student ved Universitetet i Stavanger krever ansvarsfølelse og lojalitet, samt respekt for vern av informasjon og øvrige verdier som gjelder elever/brukere/pasienter og alle sider ved aktiviteten på praksisstedet.

Jeg forplikter meg til

 • å vise aktsomhet i behandling av oppgaver jeg utfører i forbindelse med utplassering og praksisarbeid.
 • å bevare taushet om sensitive opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i forbindelse med mitt engasjement som student ved Universitetet i Stavanger.

Jeg er klar over at

 • forsettlig eller uaktsomt brudd på denne taushetsplikt kan medføre ikke-bestått praksis og også rettslig straffeansvar.
 • taushetsplikten også gjelder etter endt praksis.
 • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.

Tuberkulose

I praksis er du i kontakt med barn som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student på lærerutdanningene har du derfor plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. Enkelte land har høy forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke land dette er finner du på nettsidene til folkehelseinstituttet.

Erklæring om tuberkulose er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har semesterregistrert seg før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis, selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Erklæring vedrørende tuberkulose innebærer:

Jeg forstår

 • at det er en reell risiko for å bli smittet dersom jeg har hatt et langvarig opphold i et land med høy forekomst av tuberkulose.

Jeg forplikter meg til

 • Å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
 • Å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg i løpet av de siste tre årene har oppholdt meg i minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose (jfr Forskrift om tuberkuloseundersøkelse § 3-1).
 • Å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg har vært utsatt for kjent/mulig tuberkuløs smitte i inn- eller utland, privat eller i arbeid.
 • Å levere resultatet av tuberkuloseundersøkelsen til praksiskoordinator ved mitt studieprogram så snart som mulig, og senest en uke før oppstart i praksis.
 • Å avstå fra å gå ut i praksis dersom:
 1. Jeg ikke har gjennomført tuberkuloseundersøkelse selv om jeg faller inn under kriteriene for å gjennomføre slik undersøkelse
 2. Jeg har gjennomført tuberkuloseundersøkelse med negativt resultat, men ikke levert resultatet av tuberkuloseundersøkelsen til praksiskoordinator ved mitt studieprogram senest en uke før praksisstart
 3. Jeg har gjennomført tuberkuloseundersøkelse med positivt resultat

Jeg er klar over at

 • forsettlig eller uaktsomt brudd på retningslinjene vedrørende tuberkuloseundersøkelse kan medføre utsatt praksis og ikke-bestått praksis.
 • Jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.

Skikkethetsvurdering

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler er universitetet pålagt å vurdere om en student er skikket for yrket gjennom hele utdanningsløpet. Skikkethetsvurderingen skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Fra undervisning i klasserom
Studenter deltar i undervisningen på Lunde skole. Foto: Christine Urdal

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er uskikket for yrket. Lærerutdanningsinstitusjonene er pålagt å gjennomføre en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter. Vurderingen skal foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Skikkethetsvurderingen kommer i tillegg til vurderingen i faget og praksisopplæringen.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 3 listes det opp en rekke kriterier, hvis ett eller flere av disse er oppfylt kan en student vurderes som uskikket.


Tvil om en students skikkethet

Ved tvil knyttet til en students skikkethet skal det leveres en  skriftlig tvilsmelding til institusjonsansvarlig for den aktuelle utdanningen. Tvilsmeldingen bør være begrunnet i et eller flere av kriteriene i § 3 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Både praksislærer, faglærer, studenter og administrativt ansatte kan melde tvil om en student er skikket for det yrket han eller hun utdanner seg til. Den som leverer tvilsmelding bør ikke være anonym i tilfelle det oppstår et behov for flere opplysninger. Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken, og har derfor heller ikke krav på tilbakemelding.Tvilsmelding om skikkethetDownloadVidere behandling

Det er opp til institusjonsansvarlig å vurdere om tvilsmeldingen skal følges opp videre. Studenten får i samsvar med forskriften et tilbud om utvidet oppfølgning og veiledning. Studenten får dermed en mulighet til å vise at han/hun er skikket. Sakens alvorlighetsgrad vil her være avgjørende. Fra og med innlevert tvilsmelding har institusjonen mulighet til å ta studenten ut av praksis og videre studier inntil saken er avklart.

Hvis ikke oppfølgning og veiledning medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda. På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter klagenemnda vedtak vedrørende studentens skikkethet.

En student som vurderes som uskikket kan utestenges i inntil fem år. Studenten kan ikke søke om plass ved tilsvarende utdanninger andre steder i utestengningsperioden. Det kan settes vilkår før studenten får gjenoppta studiene for eksempel at studenten må søke nytt opptak eller gjennomføre et utvidet veiledningsopplegg.

Det skal ikke utstedes vitnemål til en ikke-skikket student – kun karakterutskrift. Vedtaket fra klagenemda kan påklages, hvoretter saken da vil behandles på nytt av klagenemda eller bli oversendt til felles klagenemd. Etter vedtak fra felles klagenemd kan studenten bringe vedtaket om skikkethetsvurdering inn for prøving ved tingretten innen tre måneder etter at endelig vedtak fra klagenemnda foreligger. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen støttespiller fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Utgifter fra saken er reist i skikkethetsnemda dekkes av UiS.

Lov om universiteter og høyskoler 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Dersom du er i tvil om skikketheten til en av våre studenter, vil vi gjerne at du sender oss en tvilsmelding.

Reisestøtte

I forbindelse med reiser til og fra praksissted, kan studenten få delvis dekket utgifter som legitimeres som ekstrautgifter utover det studenten ellers bruker i reiseutgifter til og fra UiS.

Kart over kollektiv transport i Stavangerområdet

Utdrag av samtidskart fra nettsidene til Kolumbus

Eventuell dekning av reiseutgifter må alltid avtales før praksis. I fratrekk kommer studentens vanlige reiseutgifter til UiS. Egenandel er lavest gjeldende takst for offentlig transport mellom bosted og UiS.

Dersom studenten har mulighet til å komme seg til praksisstedet ved hjelp av kollektiv transport, dekker ikke universitetet utgifter til bruk av bil. I særlige tilfeller, f.eks. når det er nødvendig å bruke egen bil, må studenten på forhånd avtale dette med praksiskoordinator. Nærmere informasjon og rutiner for dekning av reiseutgifter i praksis finnes på Canvas sammen med eget skjema som skal benyttes i søkeprosessen.

Hvis studenten selv velger å ha praksis utenfor Rogaland fylke, tapes retten til dekning av reiseutgifter.

Forsikring

Her kan du lese mer om forsikring og rutiner ved uhell og skader i praksisperioden.

Student sammen med elever i skolekjøkkenet
Fra skolekjøkkenet på Lunde skole

Statlige institusjoner som UiS har ikke lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Som student er du derfor ikke forsikret gjennom UiS. 

I noen situasjoner er du som student yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

 • studenten må ha utført et arbeid for en arbeidsgiver i arbeidstiden

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

Hvis studenten ikke skulle være dekket av denne loven, vil de måtte betale egenandel selv, for så å komme til praksisadministrasjonen for å fylle ut skjema angående «uønsket hendelse», samt skjema «13-07.05» hos NAV.

I tilfellet hvor skolen ikke dekker utgiftene, er det UiS som er å regne som «arbeidsgivere».

Dersom skade, plikter arbeidsgiver å melde til NAV. Her er lenke til den aktuelle siden på nav.no.

Praksis i utlandet

Praksis i utlandet kan være flere ting. Det kan være praksis på en skole eller barnehage i utlandet i en kortere periode, eller som del av et lengre utvekslingsopphold i utlandet.

Nærbilde av en globus med verdenskartet/ Close up of a globe showing the world map

Praksis i utlandet kan foregå på to ulike måter:

1. Del av utveksling: Man reiser på utveksling et helt semester for å studere, og utvekslingsstedet tilbyr praksis som en del av oppholdet. Les mer om utvekslingsmuligheter i de ulike studiene på uis.no/utveksling.

Hvis det ikke er mulig å få gjennomført praksis i tilknytning til utvekslingsopphold, vil UiS legge til rette for dette i for-/etterkant.

2. Kortere praksisperiode i utlandet: Man søker om å ta en av sine praksisperioder hos en praksistilbyder i utlandet, enten steder UiS har avtale med eller man finner selv et praksissted (som må godkjennes av UiS).

Her finner du mer informasjon om hvordan slik praksis i utlandet foregår på de ulike lærerutdanningene:

Kontaktperson
Praksiskoordinator, ibu.praksis@uis.no

Når i studiet
Heltidsstudenter: 3. semester (uke 45-48)
Deltidsstudenter og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: 5. semester (uke 7-10)

Informasjon om opplegg
Praksiskoordinator informerer i Canvas om søknadsprosedyrer og søknadsfrister i god tid før praksisperiodene.

Oversikt over hvor man kan ta praksis i utlandet - merk at tilbudet kan variere

Søknadsfrister
Utreise høst: 30. mai
Utreise vår: 1. eller 31. oktober alt etter destinasjon

Kontaktperson
Praksiskoordinator

Når i studiet
5. semester (høsten 3. studieår)

Informasjon om opplegg
Det blir gitt informasjon om mulighetene for utveksling og praksisopphold i utlandet på informasjonsmøte i 3. semester. Det vil i tillegg bli lagt ut informasjon om søknadsprosedyrer i egen modul i GLU-info-emnet i Canvas.

Oversikt over hvor man kan ta praksis i utlandet - merk at tilbudet kan variere

(kommer)

Søknadsfrist
1. februar semesteret før

Kontaktperson
Studiekoordinator

Når i studiet
Foreløpig kun anbefalt opplegg 5 uker på sommeren.

Informasjon om opplegg
Interesserte studenter kan ta kontakt med studiekoordinator.

Oversikt over hvor man kan ta praksis i utlandet - merk at tilbudet kan variere

Søknadsfrist
Ingen spesifikk frist

Dessverre ikke tilbud om praksis i utlandet.