Systematiske kunnskapsoversikter - hva, hvorfor og hvordan?

Kunnskapsoversikter av høy kvalitet har stor betydning. Kunnskapsoversikter over utdanningsforskning er viktige for forskningspolitikk, for forskere og for alle som arbeider med utdanning og utdanningsledelse.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor er systematiske kunnskapsoversikter viktige? En systematisk kunnskapsoversikt gir en best mulig oversikt over et forskningstema eller forskning som har belyst samme spørsmål. Når vi gjør systematiske kunnskapsoversikter, legger vi stor vekt på hvordan vi søker etter litteratur. Tradisjonelle litteraturgjennomganger kan være mer tilfeldige, preget av forfatterens eget kjennskap til feltet og dermed ikke systematisk eller grundig nok til å kunne gi et solid grunnlag å basere viktige avgjørelser på. Vi vet også at enkeltstudier kan frambringe forskjellige resultater om samme fenomen, og det kan være vanskelig å forholde seg til ulike eller motstridende resultater som bruker av forskning. 

En systematisk kunnskapsoversikt vil få fram alle studier – både de med positive og de med negative resultater – og vil sammenfatte konklusjoner basert på innsikt i studienes kvalitet. Systematisk kunnskapsoppsummering vektlegger en vitenskapelig tilnærming preget av systematikk og åpenhet om alle de ulike valgene som tas underveis i forskningsprosessen, samt en vurdering av kvalitet av kunnskapsgrunnlaget. 

Kunnskapsoversikter av høy kvalitet kan ha stor betydning både for utdanningsforskning (de kan identifisere områder hvor det mangler forskning eller hvor det er behov for andre metoder eller utvalg, osv.) og for praksis. De har potensiale til å forme framtidens utdanningsforskning og -praksis (Murphy et al., 2017). Med et økende tilfang av studier, blir det vanskeligere å navigere i forskning og mer komplisert for både ledere og lærere i barnehage og skole samt i høyere utdanning og politikk å ha oversikt over og å vurdere konsekvenser av forskning og behov for ny forskning. Kunnskapssenter for utdanning har som primæroppgave å gjøre systematiske kunnskapsoppsummeringer som er av betydning for utdanningssektoren i Norge.