Hopp til hovedinnhold

Læringsstøtte

Læringsstøtten inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning, og omfatter alle systematiske tiltak som bidrar til å gjøre læringen og undervisningen enklere og mer tilgjengelig for universitetets ansatte og studenter. Læringsstøtten bidrar til å gjøre studiene universelt utformet.

Publisert: Endret:

Læringsstøtten er ett av områdene som har merket begrensningene som pandemien forårsaker. Universitetet har iverksatt en rekke tiltak, slik det informeres om på universitetets koronaside. Det er også etablert en spørsmålstjeneste for studenter i den digitale studenekspedisjonen, for koronarelaterte spørsmål som ikke er behandlet på spørsmål-og-svar-siden.

Mange nettsider gir råd som kan være relevante for mestring av koronarelaterte læringsstøtteproblemer, eksempelvis siden Vi trenger alle noen, der Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Studentorganisasjonen StOr og Universitetet i Stavanger (UiS) presenterer sine tilbud til studentene blant annet når det gjelder gode samtaler, fine opplevelser og sosiale arrangement i koronatiden. Et annet eksempel er Assistert selvhjelp, som er et åpent tilbud gjennom SiS, og som omfatter et knippe selvhjelpsverktøy som egentlig er utviklet for bruk under korona-pandemien, men som også kan være til god nytte ut over dette. Gjennom Assistert selvhjelp får du hjelp til problemer som å håndtere sosial distansering eller leve i isolasjon, mestring av frykt, grubling, bekymring og søvnutfordringer. (Mer informasjon finner du på SiS sin side om samtaletilbud)

Om læringsstøtte

I Norge har vi ingen nasjonale krav eller retningslinjer som konkret beskriver læringsstøtten eller hvordan denne skal organiseres, ut over lovkravene om universell utforming og tilrettelegging, og lovverkets krav til arbeids-, studie- og læringsmiljø. Dermed er det opp til det enkelte universitet hvordan det vil utforme og organisere sine læringsstøttetiltak.

Mens det tidligere ble skilt mellom læringsstøtte og undervisningsstøtte, brukes begrepet læringsstøtte nå som samlebegrep for begge disse områdene . Dette skyldes ikke minst den stadig større vekt universitetene legger på studentaktiv læring, der mange av læringsarenaene har studenter i rollene både som instruktør og instruert. Samtidig vil noen av læringsstøtte-tiltakene være rettet først og fremst mot ansatte, mens andre er rettet først og fremst mot studenter, og en del er rettet mot alle studenter og ansatte.

Læringsstøtten ved UiS

Ved UiS følger organiseringen av læringsstøttetiltak universitetets organisasjonsmodell. Tiltak som tilbys alle studenter og/eller ansatte uavhengig av fakultet/institutt, er i det vesentlige organisert sentralt. Tiltak som har studenter og/eller ansatte innenfor en organisasjonsenhet som sin sentrale målgruppe, vil normalt organiseres av den aktuelle enhet.

Den sentralt organiserte læringsstøtten organiseres gjennom Utdanningsavdelingen, NettOp-UiS, UiS etter- og videreutdanning, Universitetsbiblioteket (med Læringsstøttesenteret), Studentsamskipnaden i Stavanger, Studentorganisasjonen StOr, enheten for universitetspedagogisk arbeid Uniped, og av Attende med tiltaket Studier med Støtte. Læringsstøtten fra disse enhetene gis uavhengig av hvilket fakultet og institutt ansatte og studenter tilhører, men vil i mange tilfeller ha andre avgrensninger for sine målgrupper. Eksempelvis vil Uniped ha ansatte som sin primære målgruppe, mens «Studier med støtte» primært tilbys studenter med lærevansker.

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Universitetsbiblioteket er en helt sentral tilbyder av læringsstøtte til studenter og ansatte. I tillegg til hovedbiblioteket på Ullandhaug, finnes det spesialbibliotek i Bjergsted, på Arkeologisk museum, og på Stavanger universitetssykehus.

Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

Biblioteket gir tilgang til et omfattende fagmateriale, både for fagområdene på Ullandhaug, og for øvrige fag og disipliner. Studentene ved UiS har i tillegg tilbud om leseplasser for å studere. Universitetsbiblioteket driver universitetets læringsstøttesenter, som tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS som har spesielle utfordringer. Læringsstøttesenteret tilbyr læringstøtte til studenter med lese- og skrivevansker i form av individuell læringsstøtte, hjelp med oppgaveskriving, studieteknikk og skriving av søknader.

Læringsstøtte gjennom bibliotekets dataverksted og 3D-lab er tilgjengelig både for studenter og undervisere, mens studieverkstedet er rettet spesielt mot studenter.

Bibliotekets kurs- og seminar/webinartilbud utgjør en viktig del av læringsstøtten. De fleste kursene er åpne for alle studenter og ansatte ved UiS, og finnes på norsk og engelsk. Faglærere ved UiS kan bestille kurs fra biblioteket for integrering i undervisningen. Innholdet i disse kursene kan tilpasses etter deltakernes behov. Kurstilbudet favner vidt, fra kurs i akademisk skriving, via bruk av analyseverktøy og referanseverktøy til programmeringsteknikker og livsmestring.

Enhet for universitetspedagogisk arbeid:

Uniped

Uniped skal bidra til at de ansatte ved Universitetet i Stavanger får tilbud om gode faglige støttestrukturer for å kunne fremme arbeidet med kvalitet i undervisningen. Enheten skal bidra til at vitenskapelig ansatte utvikler og videreutvikler sitt grunnlag for profesjonell undervisning.

Grønt uteområde på campus Ullandhaug ved semesterstart i august. Grupper av folk sitter på plen.

Enheten for universitetspedagogisk arbeid ligger i universitetets divisjon for utdanning. Enheten yter læringsstøtte blant annet gjennom ulike kurs for utvikling og videreutvikling av den undervisningsfaglige kompetansen som forutsettes i universitetets strategi og i gjeldende lovverk. Enheten arbeider også med universitetets meritteringsordning for undervisere. Les mer på Uniped sin nettside.

avdeling for utvikling av digitale læringsressurser:

NettOp-UIS

NettOp-UiS er en avdeling for utvikling av digitale læringsressurser og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS, og gir på den måten direkte bidrag til læringsstøtte for ansatte og studenter.

NettOp-UiS har en praktisk tilnærming til utvikling av digital undervisning og implementering av e-læring, og tar alltid utgangspunkt i læringsmålene og underviserens pedagogiske mål. NettOp-UiS kan bistå blant annet med læringsstøtte i form av råd angående format og didaktikk i nettstøttede eller nettbaserte kurs, tekst og manus for digitale læremidler og video, eller visuelle elementer til digitale læremidler og nettbasert formidling; fotobehandling, videoopptak, tegning, animasjon et cetera. Les mer på NettOp-UiS sin nettside.

StOr

Studentorganisasjonen ved UiS - StOr - skal ivareta studentenes demokratiske, faglige og sosiale behov og rettigheter. Studentenes behov for læringsstøtte inngår i dette. Læringsstøtten er blant oppgavene som ivaretas av studentorganisasjonens arbeidsutvalg. Fadder-ordningen for studenter samt rekruttering og oppfølging av tillitsvalgt-ordningen for studenter inngår i dette. Begge disse ordningene omfatter læringsstøtte, og i tillitsvalgt-ordningen omfatter læringsstøtten også opplæring og bistand til den enkelte tillitsvalgte. Tillitsvalgt-ordningen omfatter rundt 300 studenter i ulike tillitsverv, fra den enkelte emnetillitsvalgte til tillitsvalgte i sentrale råd og styrer. Les mer på studentorganisasjonens nettside, og på studentorganisasjonens eget nettsted.

TilretteleggingDet er faglig utfordrende å være student, og alle studenter kommer til universitetet med individuelle forutsetninger. Når slike forutsetninger fører til ekstra utfordringer med studiet, er det er mulig å få hjelp og tilrettelegging.

Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omhandle fysiske eller praktiske forhold, eller pedagogiske tiltak.

Universitetet i Stavanger har et eget kontor for slik tilrettelegging av studiesituasjonen. Les mer på nettsiden om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

SiS helse

SiS helse er et gratis helsetilbud til alle studenter som har betalt semesteravgift. Tilbudet omfatter en rekke tjenester, og mange av tjenestene faller inn under rammene for læringsstøtte.

SiS har både helsesykepleier, psykologer, sosionom og fysioterapeut som kan gi hjelp ved behov. SiS helse tilbyr flere ulike typer kurs og gruppetilbud, og psykologene i SiS helse har laget en hjelpeside for deg som strever med å finne deg til rette i studenttilværelsen, og plages med for eksempel stress, angst, ensomhet eller annet. Les mer om tilbudet på nettsiden til SiS Helse.

Internasjonal seksjon
parkering for bevegelseshemmede. Foto: Mari Hult

Internasjonal seksjon tilbyr læringsstøtte i form av tilrettelegging for utvekslingsstudenter som en funksjonsnedsetting, lese- og skrivevansker eller en vedvarende sykdom som gir behov for tilrettelegging i studiesituasjonen. Hensikten med tilretteleggingen er at slike forhold ikke skal stå i veien for utveksling.

Internasjonal seksjon tilbyr via den digitale studentekspedisjonen veiledningstimer for studenter med behov for tilrettelegging som planlegger å reise på utveksling.

Ler mer på Internasjonal seksjon sin side om tilrettelegging ved utveksling.

Opptak, oppgaver og eksamen
student i eksamenssituasjon

Universitetet tilbyr læringsstøtte i form av tilrettelegging knyttet til opptak, eksamen og oppgaver for studenter med individuelle helseproblemer eller funksjonsnedsettelser. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Søknad om slik læringsstøtte gjøres gjennom den digitale studentekspedisjonen.

Det er Opptakskontoret som gir råd om og behandler søknader om slik læringsstøtte knyttet til opptak. Les mer på Opptakskontorets side om tidlig opptak, særskilt vurdering og realkompetanse.

Det er Eksamenskontoret som gir råd om og behandler søknader om slik læringsstøtte knyttet til eksamen og oppgaver. Les mer på Eksamenskontorets side om tilrettelegging av eksamen og oppgaver.

Universitetsbiblioteket

Hovedbiblioteket er i Kjølv Egelands hus på campus Ullandhaug. I tillegg driver biblioteket tre spesialbibliotek.

Bjergsted: Biblioteket dekker fagområdene musikk og dans. I biblioteket finner du en stor musikksamling på LP og CD, med fokus på jazz, klassisk, og folkemusikk. Via biblioteket har du også tilgang til mer enn 18 000 noter for ulike instrument og besetninger. Biblioteket har egne lytte- og videorom, leseplasser og områder for gruppearbeid. Les mer på bibliotekets fagside.

Arkelogisk museum: Biblioteket dekker fagområdene arkeologi, botanikk, geologi, historie, konservering og museologi. Biblioteket har leseplasser og gruppebord. Biblioteket er åpent for ansatte ved museet, men også for andre med interesse for arkeologi. Les mer på bibliotekets fagside.

Stavanger Universitetssykehus: Medisinsk bibliotek holder til i 2. etasje i Sydbygget, og Psykiatrisk bibliotek holder til i etasje i F-bygget. Bibliotekene bidrar med spesialisert informasjon innen fagfeltene medisin og psykiatri slik at ansatte og studenter kan skaffe informasjonen de trenger til klinisk arbeid, forskning, faglig oppdatering og utdanning. Bibliotekene på SUS er kun tilgjengelig for ansatte ved SUS. Les mer på bibliotekenes fagside.

Studier med støtte (SMS)

Tiltaket Studier med støtte (SMS) tilbyr den enkelte student individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning i henhold til sin individuelle studieprogresjon.

Tiltaket er finansiert av NAV, og målgruppen er studenter som har psykiske helseutfordringer.

SMS sitt tilbud for læringsstøtte omfatter samtaler med fokus på motivasjon, veiledning, oppfølging, og støtte, og praktisk oppfølging i studiesituasjonen. 

Det er Attende som står for SMS ved Universitet i Stavanger, og du finner kontaktinformasjon og mer informasjon på Attende sine nettsider.

Toppidrett

UiS har lange tradisjoner med toppidrett. Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til læringsstøtte i form av særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden. Noen av våre studier lar seg vanskelig kombinere med idrett på internasjonalt toppnivå, men mange av studiene vil være enklere å kombinere, særlig når det ytes særskilt læringsstøtte til den enkelte.

Les mer om samarbeidsavtalen med Olympiatoppen og læringsstøtten for toppidrettsutøvere på Team UiS sin nettside om tilrettelegging for toppidrettsutøvere.

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS som har spesielle utfordringer.

Deler av tilbudet er forbeholdt studenter som har fått fastslått at de har spesielle utfordringer, mens andre deler er åpne for alle. Dette gjelder eksempelvis tilbudet til studenter som lurer på om de kan ha slike utfordringer, og som ønsker å få dette kartlagt.

Læringsstøttesenteret er en del av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Les mer om tilbudet på Læringsstøttesenterets nettside.

Læringsstøtte i det enkelte studieprogram

I tilfeller der det foreligger tilbud om læringsstøtte knyttet spesielt til det enkelte studieprogram, det enkelte emne, det enkelte fakultet eller det enkelte institutt, finner du informasjon om dette på studieprogrammets, fakultetets eller instituttets nettsider. Som student kan du også få slik informasjon fra din studiekoordinator eller studieprogramleder, emneansvarlig, instituttleder, kvalitetskoordinator eller fakultetets prodekan for utdanning, eller gjennom din studenttillitsvalgte.

Dataverksted og 3D-lab

Dataverkstedet tilbyr læringsstøtte til ansatte og studenter i form av kurs i programvare som kan brukes til analyse og visualisering av data. Ansatte og studenter ved UiS kan også låne Dataverkstedet til undervisning og arrangement. Dataverkstedet er tilrettelagt for samarbeid i små og store grupper. Når rommet ikke er i bruk til undervisning eller arrangementer kan rommet fritt brukes som leseplass.

Det var Dataverkstedet som vant Læringsmiljøprisen for 2020, for den viktige funksjonen de har for studenter og ansatte ved UiS. I Dataverkstedet kan alle, uansett faglig bakgrunn, komme å få hjelp og opplæring i programvare som kan brukes til å analysere og visualisere data, og ved prisutdelingen trakk rektor fram hvordan Dataverkstedet legger til rette for samspill mellom faglig innhold og pedagogisk tilrettelegging i et godt læringsmiljø. Les mer om tilbudet på Dataverkstedets nettside.

I 3D-laben får studenter og ansatte ved UiS tilgang til moderne 3D-utstyr. Det er gratis å bruke 3D-printeren på biblioteket. Gjennom 3D-laben kan ansatte og studenter trene på kreativitet og innovasjon gjennom selv å utvikle og produsere sine egne individuelle læringsstøtte-hjelpemidler. Les mer på 3D-labens nettside.

Studieverkstedet

Studieverkstedet er åpent for alle studenter ved UiS, uansett fag og nivå, og tilbyr læringsstøtte i form av hjelp med oppgaveskriving, flere typer dialogbasert individuell veiledning, og tilgang til læringsressurser.

Under koronapandemien er lokalet som huser studieverkstedets fysiske tilbud stengt av smittevernhensyn, men veiledningstjenestene og alle digitale tilbud er fullt tilgjengelige. Lees mer om Studieverkstedet på Studieverkstedets nettside og Studieverkstedets fagside.