Læringsstøtte

Læringsstøtten inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning, og omfatter alle systematiske tiltak som bidrar til å gjøre læringen og undervisningen enklere og mer tilgjengelig for universitetets ansatte og studenter. Læringsstøtten bidrar til å gjøre studiene universelt utformet.

Published Endret

Om læringsstøtte

I Norge har vi ingen nasjonale krav eller retningslinjer som konkret beskriver hva læringsstøtten skal omfatte eller hvordan læringsstøtten skal organiseres, ut over lovkrav om universell utforming og tilrettelegging, og om arbeids-, studie- og læringsmiljø. Det er opp til det enkelte universitet hvordan læringsstøttetiltak skal utformes og organiseres.

innenfor høyere utdanning var det tidligere et skille mellom læringsstøtte og undervisningsstøtte, men i dag brukes begrepet læringsstøtte som samlebegrep for begge områdene. En viktig årsaker at universitetene nå legger stadig større vekt på studentaktiv læring. På mange av læringsarenaene er studenter i rollene både som instruktør og som instruert.

Mange læringsstøtte-tiltak er tilgjengelige for alle studenter og ansatte. Andre er rettet først og fremst mot studenter, eller først og fremst mot ansatte.

Læringsstøtten ved UiS

Ved UiS følger organiseringen av læringsstøttetiltak universitetets organisasjonsmodell. Tiltak som tilbys alle studenter og/eller ansatte uavhengig av fakultet/institutt, vil i det vesentlige være sentralt organisert. Tiltak som har studenter og/eller ansatte innenfor en organisasjonsenhet som sin målgruppe, vil normalt organiseres av den aktuelle enhet.

Den sentralt organiserte læringsstøtten organiseres gjennom Utdanningsavdelingen, NettOp-UiS, UiS etter- og videreutdanning, Universitetsbiblioteket, Studentsamskipnaden i Stavanger, Studentorganisasjonen StOr, enheten for universitetspedagogisk arbeid (Uniped), og av Attende med tiltaket Studier med Støtte. Læringsstøtten fra disse enhetene gis uavhengig av hvilket fakultet og institutt ansatte og studenter tilhører. En del tilbud har allikevel andre avgrensninger av sine målgrupper.

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Universitetsbiblioteket er en sentral læringsstøttende enhet for studenter og ansatte. I tillegg til hovedbiblioteket på Ullandhaug, finnes det spesialbibliotek i Bjergsted, på Arkeologisk museum, og på Stavanger universitetssykehus.

Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

Biblioteket gir tilgang til store fysiske og digitale samlinger av databaser, bøker og tidsskrifter innen alle fagområder på UiS. Biblioteket har et attraktivt læringsmiljø som er tilgjengelig 24/7, året rundt. Studentene ved UiS har tilbud om ulike typer arbeidsplasser for å studere eller jobbe i grupper. Biblioteket er et fysisk og digitalt knutepunkt hvor studenter får hjelp og svar på ulike spørsmål. Vi kan for eksempel hjelpe med å velge og få tak i relevant litteratur, kildebruk og referansehåndtering, bruk av printere, finne veien på campus osv.

Universitetsbiblioteket driver universitetets læringsstøttesenter, som tilbyr læringsstøtte til studenter med lese- og skrivevansker. De kartlegger lese- og skrivevansker, gir individuell veiledning i akademisk skriving, studieteknikk og skriving av søknader.

Universitetsbiblioteket driver med ulike læringsstøttende tilbud i Dataverkstedet, Studieverkstedet og 3D-lab. Tilbudet er tilgjengelig både for studenter og undervisere.

Biblioteket tilbyr forskerstøtte innen Open Access publisering og drifter UiS sine digitale åpne plattformer innen diamant Open Access og tilbyr hjelp innen datahåndteringsplaner og datahåndtering.

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud utgjør en viktig del av læringsstøtten. De fleste kursene er åpne for alle studenter og ansatte ved UiS, og finnes på norsk og engelsk. Faglærere ved UiS kan bestille kurs fra biblioteket for integrering i undervisningen. Innholdet i disse kursene kan tilpasses etter deltakernes behov. Kurstilbudet favner vidt, fra kurs i akademisk skriving og studieteknikk, litteratursøk og referansehåndtering til bruk av analyse- og programmeringsverktøy.

Enhet for universitetspedagogisk arbeid:

Uniped

Uniped skal bidra til at de ansatte ved Universitetet i Stavanger får tilbud om gode faglige støttestrukturer for å kunne fremme arbeidet med kvalitet i undervisningen. Enheten skal bidra til at vitenskapelig ansatte utvikler og videreutvikler sitt grunnlag for profesjonell undervisning.

Grønt uteområde på campus Ullandhaug ved semesterstart i august. Grupper av folk sitter på plen.

Enheten for universitetspedagogisk arbeid ligger i universitetets divisjon for utdanning. Enheten yter læringsstøtte blant annet gjennom ulike kurs for utvikling og videreutvikling av den undervisningsfaglige kompetansen som forutsettes i universitetets strategi og i gjeldende lovverk. Enheten arbeider også med universitetets meritteringsordning for undervisere. Les mer på Uniped sin nettside.

avdeling for utvikling av digitale læringsressurser:

NettOp-UIS

NettOp-UiS er en avdeling for utvikling av digitale læringsressurser og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS, og gir på den måten direkte bidrag til læringsstøtte for ansatte og studenter.

NettOp-UiS har en praktisk tilnærming til utvikling av digital undervisning og implementering av e-læring, og tar alltid utgangspunkt i læringsmålene og underviserens pedagogiske mål. NettOp-UiS kan bistå blant annet med læringsstøtte i form av råd angående format og didaktikk i nettstøttede eller nettbaserte kurs, tekst og manus for digitale læremidler og video, eller visuelle elementer til digitale læremidler og nettbasert formidling; fotobehandling, videoopptak, tegning, animasjon et cetera. Les mer på NettOp-UiS sin nettside.

StOr

Studentorganisasjonen ved UiS - StOr - skal ivareta studentenes demokratiske, faglige og sosiale behov og rettigheter. Studentenes behov for læringsstøtte inngår i dette. Læringsstøtten er blant oppgavene som ivaretas av studentorganisasjonens arbeidsutvalg. Fadder-ordningen for studenter samt rekruttering og oppfølging av tillitsvalgt-ordningen for studenter inngår i dette. Begge disse ordningene omfatter læringsstøtte, og i tillitsvalgt-ordningen omfatter læringsstøtten også opplæring og bistand til den enkelte tillitsvalgte. Tillitsvalgt-ordningen omfatter rundt 300 studenter i ulike tillitsverv, fra den enkelte emnetillitsvalgte til tillitsvalgte i sentrale råd og styrer. Les mer om studentorganisasjonen, og på studentorganisasjonens eget nettsted.

Tilrettelegging


Det er faglig utfordrende å være student, og alle studenter kommer til universitetet med individuelle forutsetninger. Når slike forutsetninger fører til ekstra utfordringer med studiet, er det er mulig å få hjelp og tilrettelegging.

Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omhandle fysiske eller praktiske forhold, eller pedagogiske tiltak.

Universitetet i Stavanger har et eget kontor for slik tilrettelegging av studiesituasjonen. Les mer om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

SiS helse

SiS helse er et gratis helsetilbud til alle studenter som har betalt semesteravgift. Tilbudet omfatter en rekke tjenester, og mange av tjenestene faller inn under rammene for læringsstøtte.

SiS har både helsesykepleier, psykologer, sosionom og fysioterapeut som kan gi hjelp ved behov. SiS helse tilbyr flere ulike typer kurs og gruppetilbud, og psykologene i SiS helse har laget en hjelpeside for deg som strever med å finne deg til rette i studenttilværelsen, og plages med for eksempel stress, angst, ensomhet eller annet. Les mer om tilbudet på nettsiden til SiS Helse.

Internasjonal seksjon
parkering for bevegelseshemmede. Foto: Mari Hult

Internasjonal seksjon tilbyr læringsstøtte i form av tilrettelegging for utvekslingsstudenter som en funksjonsnedsetting, lese- og skrivevansker eller en vedvarende sykdom som gir behov for tilrettelegging i studiesituasjonen. Hensikten med tilretteleggingen er at slike forhold ikke skal stå i veien for utveksling.

Internasjonal seksjon tilbyr via den digitale studentekspedisjonen veiledningstimer for studenter med behov for tilrettelegging som planlegger å reise på utveksling.

Ler mer om tilrettelegging ved utveksling.

Opptak, oppgaver og eksamen
student i eksamenssituasjon

Universitetet tilbyr læringsstøtte i form av tilrettelegging knyttet til opptak, eksamen og oppgaver for studenter med individuelle helseproblemer eller funksjonsnedsettelser. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Søknad om slik læringsstøtte gjøres gjennom den digitale studentekspedisjonen.

Det er Opptakskontoret som gir råd om og behandler søknader om slik læringsstøtte knyttet til opptak. Les mer om tidlig opptak, særskilt vurdering og realkompetanse.

Det er Eksamenskontoret som gir råd om og behandler søknader om slik læringsstøtte knyttet til eksamen og oppgaver. Les mer om tilrettelegging av eksamen og oppgaver.

Universitetsbibliotekets spesialavdelinger

Universitetsbiblioteket har tre spesialbibliotek i tillegg til hovedbiblioteket.

Bjergsted: Biblioteket dekker fagområdene musikk og dans, og har en stor musikksamling med fokus på jazz, klassisk, og folkemusikk samt tilgang til mer enn 18 000 noter. Biblioteket har leseplasser, områder for gruppearbeid og et eget lytterom med mulighet for opptak av lyd og video med profesjonellt utstyr. Bibliotekets stillerom har mulighet for å streame musikk og se film fra framførelser innen musikk og dans. Les mer på bibliotekets fagside.

Arkelogisk museum: Biblioteket dekker fagområdene arkeologi, botanikk, geologi, historie, konservering og museologi. Biblioteket har leseplasser og gruppebord. Biblioteket er åpent for ansatte og studenter, men også for andre med interesse for arkeologi. Les mer på bibliotekets fagside.

Stavanger Universitetssykehus: Medisinsk bibliotek holder til i 2. etasje i Sydbygget, og Psykiatrisk bibliotek holder til i 1. etasje i F- bygget. Bibliotekene bidrar med spesialisert informasjon innen fagfeltene medisin og psykiatri.Bibliotekene på SUS er tilgjengelig for ansatte ved SUS. Les mer på bibliotekenes fagside.

Studier med støtte (SMS)

Tiltaket Studier med støtte (SMS) tilbyr den enkelte student individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning i henhold til sin individuelle studieprogresjon.

Tiltaket er finansiert av NAV, og målgruppen er studenter som har psykiske helseutfordringer.

SMS sitt tilbud for læringsstøtte omfatter samtaler med fokus på motivasjon, veiledning, oppfølging, og støtte, og praktisk oppfølging i studiesituasjonen. 

Les mer om studier med støtte på Navs hjemmesider.

Toppidrett

UiS har lange tradisjoner med toppidrett. Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til læringsstøtte i form av særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden. Noen av våre studier lar seg vanskelig kombinere med idrett på internasjonalt toppnivå, men mange av studiene vil være enklere å kombinere, særlig når det ytes særskilt læringsstøtte til den enkelte.

Les mer om samarbeidsavtalen med Olympiatoppen og læringsstøtten for toppidrettsutøvere på Team UiS sin nettside om tilrettelegging for toppidrettsutøvere.

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS som har spesielle utfordringer.

Tilbudet gjelder fortrinnsvis studenter som har fått fastslått at de har spesielle utfordringer.
Studenter som lurer på om de
kan ha slike utfordringer, kan få dette kartlagt.

Læringsstøttesenteret er en del av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Les mer om tilbudet på Læringsstøttesenterets nettside.

Læringsstøtte i det enkelte studieprogram

I tilfeller der det foreligger tilbud om læringsstøtte knyttet spesielt til det enkelte studieprogram, det enkelte emne, det enkelte fakultet eller det enkelte institutt, finner du informasjon om dette på studieprogrammets, fakultetets eller instituttets nettsider. Som student kan du også få slik informasjon fra din studiekoordinator eller studieprogramleder, emneansvarlig, instituttleder, kvalitetskoordinator eller fakultetets prodekan for utdanning, eller gjennom din studenttillitsvalgte.

Dataverksted og 3D-lab

Dataverkstedet tilbyr læringsstøtte til ansatte og studenter i form av kurs i programvare som kan brukes til analyse og visualisering av data, f.eks. NVivo, Tableau, Python og LaTeX.

Ansatte og studenter ved UiS kan også låne Dataverkstedet til undervisning og arrangement. Dataverkstedet er tilrettelagt for samarbeid i små og store grupper. Når rommet ikke er i bruk til undervisning eller arrangementer kan rommet fritt brukes som leseplass.

Dataverkstedet vant Læringsmiljøprisen for 2020, for dette viktige læringsstøttende tilbudet for studenter og ansatte ved UiS. Les mer om tilbudet på Dataverkstedets nettside.

I 3D-laben får studenter og ansatte ved UiS tilgang til moderne 3D-utstyr. Det er gratis å bruke 3D-printeren på biblioteket. Gjennom 3D-laben kan ansatte og studenter trene på kreativitet og innovative design innen 3-D. Les mer på 3D-labens nettside.

Studieverkstedet

Studieverkstedet er åpent for alle studenter ved UiS, uansett fag og nivå, og tilbyr læringsstøtte i form av dialogbasert individuell veiledning og kurs. Tilbudet består i hjelp til akademisk skriving og lesing, studieteknikk, søkekurs og referanseteknikk og tilgang til læringsressurser.

Studieverkstedet arrangerer tiltaket Skrivenatt, og tilbyr skriveverksted rettet mot oppgaveskriving. Erfarne studentmentorer tilbyr drop-in veiledning til studenter to ganger i uken. Les mer om Studieverkstedet på Studieverkstedets nettside.