Forsking ved Arkeologisk museum

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger er ein tverrfagleg kulturinstitusjon der dei lange linjene mellom fortid, notid og framtid alltid har vore ein viktig del av museet målsetting. Dette gjenspegles og i museets forsking.

Published Endret
Fakta

Vitskapleg tilsette

25

Forskingsleiar

Anja Mansrud anja.mansrud@uis.no

Arkeologisk undersøkelse under Stavanger domkirke.

Forskar på livet i forhistorien

Arkeologisk museum har ansvaret for vitskapelege undersøkingar av freda fornminne i Rogaland, med unntak av kulturminner frå mellomalderen og i sjø. Dei arkeologiske undersøkingane og innsamla kultur- og naturhistorisk materiale er grunnlaget for mye forskingsaktivitet om forhistoria.

To spannformede leirkar og et hankekar. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.

Arkeologisk museum legg vekt på tverrfaglegheit i forskinga. Museet har kompetanse i forhistorie, nyare tids kulturhistorie, naturhistorie og ei rekke museumsfaglege område. 

Naturvitere samarbeider med arkeologar med å kartleggje og forstå naturlege og menneskepåvirka endringar i naturmiljø og korleis naturressursa vart brukt i forhistoria. Museet legg stor vekt på forholdet mellom menneske og natur til ulike tider, eksperimentell arkeologi, kildebevaring og metodeutvikling. 

Den faglege samansetninga på museet er representert med: arkeologi, historie, nyere tids kulturhistorie, etnologi, palebotanikk, konservering, kjemi, osteologi, geologi, meteorologi og klimatologi, museologi og formidling. 
Museet har og svært moderne laboratoriefasiliteter. 

Museet ønsker å stimulere til forståelse og kunnskap om mennesket og dets livsmiljø i et langtidsperspektiv. Det legges stor vekt på forholdet mellom menneske og natur til ulike tider og tverrfaglegheit har alltid vore museets varemerke. Naturvitere samarbeider med arkeologar med å kartleggje og forstå naturlege og menneskepåvirkede endringer i naturmiljø og korleis naturressursene vart brukt i forhistoria.  

Forskingsprosjekt ved Arkeologisk museum

Programområder

Arkeologisk museum legger vekt på tverrfaglighet i forskningen. Museet har kompetanse innen forhistorie, nyere tids kulturhistorie, naturhistorie og en rekke museumsfaglige områder. Arkeologisk museum har tre programområder for forskning.

Bilde av en hånd som holder en flekke, et steinalderredskap

Forskninga ved Universitetet i Stavanger er organisert gjennom programområde for forsking.

Arkeologisk museum har disse:

  1. BEAM – Biological Environmental and Archaeological inter-disciplinary research on life-course, Material and materiality in human depositions.
    (Biologi, miljø og arkeologi – tverrfagleg forsking på mennesket sitt livsløp, material og materialitet).  Leder: Inger Marie Egenberg
  2. ARI - Animals mediating the real and the Imaginary / Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte. Leder: Kristin Armstrong Oma 
  3. Intertwined and Intergrated. Cross-disciplinary studies of Past Relations (ICoRe)
    Programområdet ICoRe legger vekt på tverrvitenskapelige studier av relasjoner mellom mennesker og natur i steinalderen. Leder: Astrid J. Nyland

Arkeologer ved museet deltar også aktivt i programområdet Språkhistorie i Nordsjøområdet.

Aktuelt

Fikk smykker fra grav til høystatus vikingkvinne levert på døren

Det er ikke hver dag arkeologene på Arkeologisk museum i Stavanger får hakeslepp når de tar imot publikum som skal lever...

Enestående funn av sverd fra vikingtiden

Unikt funn kaster nytt lys over kontakten fra Norge mot De britiske øyer.

Hva skjer i møtet mellom fagfolk og publikum på arkeologiske utgravinger?

Disputas: Lise Johnsen har sett på ulike slike ekspertmøter og konkluderer med at møtene spiller en nøkkelrolle i museet...

Til deg du myr

Utstillinga "Til deg du myr" presenterer våtmarker som landskapstype, og formidler den store verdien til myr, tjern, sum...

Spennende omvisning i helleristningsutstillingen på Arkeologisk museum

Arkeolog og seniorforsker ved NIKU, Jan Magne Gjerde, orienterer og viser rundt i helleristningsutstillingen 8. mai kl. ...

Undersøkelser i «Teknisk rom» i Stavanger domkirke

I juni 2021 ble det foretatt en liten arkeologisk undersøkelse i det som kalles "Teknisk rom" under Stavanger domkirke.

Skal forske på vikingtidens varslingssystemer

Marie Ødegaard ved Arkeologisk museum, UiS, har fått tildelt 8 millioner kroner fra Forskningsrådet til sitt forskningsp...

Våre samlinger

I magasinene finnes rike samlinger av gjenstander og naturvitenskapelig materiale fra forhistorisk tid og middelalder. O...

Kule sider om fortiden

Fortidsleksikonet "Kule sider om fortiden" er et oppslagsverk hvor forfatter Sverre Bakkevig har plukket ut ca. 200 opps...

Undersøkelse under sørtårnet

Arkeologisk museum har, gjennom forskingsområdet «Future Past», fått tillatelse til å gjennomføre to arkeologiske unders...

#UTforsk helleristninger i Rogaland

Ta turen ut og utforsk flotte helleristninger. Arkeologisk museum vil i løpet av våren og sommeren 2021 gi deg turforsla...

Å bevare spora etter livet i fortida, for framtida

Stavanger blir sett på som oljehovudstaden i Noreg. Få veit at byen skjuler eit anna slags ‘svart gull’. Kulturlaga frå ...

Ny utgraving ved og under domkirken

Arkeologisk museum, UiS, har fått løyve frå Riksantikvaren til å gjere to forskingsgravingar i og ved Stavanger domkyrkj...

Gravfunn i Stavanger domkirke

De arkeologiske undersøkelsene av Stavanger domkirke har kommet godt i gang. Arkeologene har så langt funnet langt flere...

Spektakulær utgraving av gravrøyser

Siden april er nærmere 100 gravrøyser er avdekket på Øvre Øksnevad i Klepp kommune av arkeologer fra Arkeologisk museum,...

Steinalderinnvandring fra øst

Tusen år etter at de første menneskene bosatte seg i Sør-Norge, begynte steinaldermenneskene plutselig å lage redskap på...

Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte

Forskningsprosjektet ARI - Animals mediating the real and the Imaginary – handler om korleis menneska i fortida forholdt...

Det var en gang et menneske…

Det er ikke alltid vi på Arkeologisk museum får like god tid til å forberede oss på utgravninger. Noen ganger må vi utfø...

Hvordan jobber en malerikonservator?

På Arkeologisk museum har vi fagfolk som jobber med konservering av kunst og kirkeinventar. Hovedmålet er å bevare det a...

Restaurering av Stavanger domkirke fram mot 2025

Arkeologisk museum, UiS har flere prosjekter på Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025.

Livet etter Storeggatsunamien

Prosjektet tar utgangspunkt i Storeggatsunamien som fant sted for omtrent 8150 år siden, for belyse hvordan kystsamfunn ...

Livet etter Storeggatsunamien

Prosjektet tar utgangspunkt i Storeggatsunamien som fant sted for omtrent 8150 år siden, for belyse hvordan kystsamfunn ...

Leter etter 1000 år gamle siddiser

Under Stavanger domkirke leter arkeologer etter spor av de som bodde her før oss. Ei tann, en bit av ei kiste, en liten ...

Mellomalderliv før og etter døden

Korleis var livet i Rogaland i mellomalderen? Det er mykje som er uutforska når det gjeld mellomalderen i Rogaland. Det ...

Brian fant dolk fra bronsealderen

5 ½ år gamle Brian fant en flott dolk fra bronsealderen da han var på tur med barnehagen ved Stokkalandsvannet i Sandnes...

Publikasjonsserier på Arkeologisk museum

Arkeologisk museum har en omfattende publisering som er delt inn i ulike serier. De fleste utgivelser fra museets publis...

Myter og mystikk i bronsealderen

I bronsealderen kretsa verda rundt solas gang, og ritualer var ein del av kvardagslivet. Så også for kvinna som vart gra...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...