Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet omfatter:
 • Lese, forstå og tolke kart
 • Kartlegging av teknikker ved bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Feltkartlegging med bruk av GPS
 • Grunnleggende programmering for romlig analyse
 • Lese og forstå vitenskapelig litteratur
 • Skrive vitenskapelig oppsummering av arbeid
 • Presentere arbeid på en vitenskapelig måte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Konstruksjon av kart og forståelse av deres betydning
 • Interdependens mellom faglige og romlige studier

Ferdigheter:

 • Kunne anvende romlig kunnskap og relevante resultater ved hjelp av spesialisert programvare eller utstyr
 • Kunne utføre grunnleggende romlige analysefunksjoner ved hjelp av spesialisert programvare og grunnleggende programmering
 • Kunne lage og tolke kart

Generell kompetanse:

 • Bakgrunn i geografisk informasjonsvitenskap som kan brukes som grunnlag for andre studieretninger
 • Ha en forståelse av geografisk informasjonsvitenskap, inkludert grunleggende databaseteori og generell kartteori
 • Kunne kommunisere og forklare geografisk informasjon knyttet til geologi eller andre fagfelt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

GEO100 Jord, energi og klima, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen, prosjekt og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 25/100 3 Timer Bokstavkarakterer Alle
Prosjekt 45/100 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle
Rapport 30/100 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Emnet har en løpende vurdering. Semesteroppgaven er et gruppeprosjekt. Midtveiseksamen tilbys som kontinuasjonseksamen på vårsemesteret for studenter som ikke består- eller har gyldig fravær på denne vurderingsdelen.Rapport- og semesteroppgaver er kun tilgjengelig under normal kursdrift. Alle deler må være bestått for at man skal bestå- og oppnå en samlet karakter i emnet. Kommunikasjon skjer via e-post og Canvas. Det er opp til studenten å sørge for at e-post er satt opp riktig med universitetet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Det er sterkt anbefalt å delta i alle undervisningsaktiviteter på grunn av at det kreves øvelse i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet. 

Emnet undervises på engelsk; Programvaren er på engelsk; valgfrie lærebøker på engelsk. Dersom det er behov for undervisningsmateriell på norsk, må foreleser få beskjed.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologiseminar I (BPG110_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Energi, reservoar og geovitenskap - master i realfag Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Petroleum Geosciences Engineering - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Samfunnssikkerhet - masterstudium
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto