Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL360M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven er på 45 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet, praksisorientert og solid forankret i kroppsøvingsfaget. Den kan skrives enten individuelt eller i par, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til studiekoordinator.

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
 • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt i kroppsøvingsdidaktikk
 • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter

 • Kunne formulere relevante forskningsspørsmål/problemstilling
 • Kunne redegjøre for forskningslitteratur på feltet og bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
 • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for prosjektets tematikk, forskningsspørsmål, teoretisk innramming, forskningsmetodisk tilnærming, aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • Kunne skrive en oppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
 • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
 • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn), MGL3065 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving, MGL3066 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på individuelle masteroppgaver er på 25 000 - 40 000 ord, paroppgaver skal ha et omfang på 35 000 - 45 000 ord, med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skal skrives på norsk eller engelsk.Kandidater har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon av masteroppgave, Prosjektbeskrivelse
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Faglærer:

Eva Leibinger

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Atle Mjåtveit

Arbeidsformer

Det avholdes to seminardager som forberedelse til prosjektbeskrivelsen.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto