Masteroppgave i naturfag (MGL380M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL380M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i naturfag er et veiledet vitenskapelig arbeid. Den skal være profesjonsrettet, praksisorientert og solid forankret i naturfaget. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, eller kvantitativ art. 

Studenter veiledes individuelt og i grupper gjennom prosjektutviklingen, og frem til innleveringsfristen for oppgaven. 

Masteroppgaven i naturfag skrives og leveres normalt individuelt. Det er anledning til å skrive og levere oppgaven i grupper på inntil to kandidater, forutsatt at søknad om dette blir innvilget.  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytter: 

Kunnskap 

Kandidaten 

  • har spesialisert innsikt i et avgrenset naturfagdidaktisk og/eller naturfaglig område (masteroppgave) 
  • har kunnskap om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og masteroppgave, og sammenhengen mellom disse elementene i lys av relevant vitenskapsteori 
  • har kunnskap om produksjon og analyse av den typen data som masteroppgaven retter seg mot 

Ferdigheter 

Kandidaten 

  • kan formulere problemstilling og utarbeide en prosjektbeskrivelse som redegjør for tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk og metodisk tilnærming og mulige forskningsetiske problemstillinger  
  • kan gjennomføre et forskningsprosjekt og utvikle en masteroppgave som relaterer seg til aktuell forskning, teoretisk og metodologisk litteratur, og som vurderer relevante forskningsetiske problemstillinger 
  • kan analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger basert på selvstendig tilegnet fagkunnskap, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen 
  • kan formidle eget forskningsprosjekt og kan presentere forskningsresultater både skriftlig og muntlig 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

  • har kunnskap om forskningsprosessen 
  • kan vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider og av publisert forsknings- og faglitteratur 
  • kan identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i skolerelaterte forskningsprosjekt 

Forkunnskapskrav

MGL1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn), MGL1081 Naturfag 2 (1.-7. trinn), MGL3082 Økologi og mangfold, MGL3083 Teknologi i naturfag

MGL1080 og MGL1081 eller tilsvarende fra annen institusjon. 

Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg må studenten ha bestått fordypning i naturfag på grunnskolelærerutdanningen. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Masteroppgave (1/1) Bokstavkarakter A-FOmfanget på masteroppgaven er veiledende satt til 20 000 - 40 000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget. Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar, Obligatorisk veiledning

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar. 

Prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Presentasjon av masteroppgave på 20-30 minutter, vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3. 

Fagperson(er)

Faglærer:

Espen Lunde

Emneansvarlig:

Ingeborg Knævelsrud

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Arbeidsformer

Veiledning, fellesseminar og selvstendig arbeid.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto