Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

Emnet gir en innføring i grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller, og en innføring i simulering. Videre gir emnet en innføring i beskrivende statistikk og statistisk analyse, spesielt estimering og konfidensintervaller, hypotesetesting og regresjonsanalyse. En integrert del av emnet er en innføring i bruk av R for programmering, data-analyse og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

STA100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Grunnleggende teori for estimering og for testing av statistiske hypoteser i de vanligste modellene blir gått gjennom, og eksempler på gjennomføring av statistiske analyser i praksis blir demonstrert. En innføring i simulering blir også gitt. Bruk av programvare (R) for data-analyse og modellering er en integrert del av emnet.

Tema som blir gjennomgått: Innføring i grunnleggende sannsynlighetsteori, inkludert betinget sannsynlighet, forventning, varians og en gjennomgang av vanlige sannsynlighetsfordelinger som binomisk, hypergeometrisk, poisson, eksponential og normalfordeling. Innføring i simulering. En innføring i punktestimering, konfidensintervall og hypotesetesting i situasjoner med ett og to utvalg. En introduksjon til korrelasjon, regresjonsanalyse, variansanalyse og kjikvadrattester. 

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
 • Kunne bruke enkle metoder for analyse og presentasjon av data.
 • Beherske grunnleggende sannsynlighetsregning.
 • Vite hva en stokastisk variabel, sannsynlighetsfordeling, forventning og varians er.
 • Kunne beregne forventning, varians og sannsynligheter til stokastiske variable og enkle funksjoner av stokastiske variable.
 • Kunne bruke grunnleggende sannsynlighetsfordelinger som binomisk, Poisson, hypergeometrisk, eksponential-, t- og normalfordeling.
 • Kunne bruke sentralgrenseteoremet.
 • Kunne finne estimatorer og beregne konfidensintervall for noen sentrale parametre i sannsynlighetsfordelinger.
 • Kjenne generelle prinsipp for hypotestesting og kunne bruke dette på ett og flerutvalgsproblemer.
 • Kjenne teori for og kunne bruke korrelasjon, regresjonsanalyse og enkel variansanalyse.
 • Vite hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de ulike metodene og være i stand til å vurdere om disse er oppfylt.
 • Kunne bruke kjikvadrattester.
 • Kunne bruke R for grunnleggende data-analyse og simulering.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seks obligatoriske innleveringer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jan Terje Kvaløy

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

To-seks timer forelesning, to timer regneøving og fire-åtte timer selvstudium per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØK104_1) 8
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (BMF100_1) 10
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_2) 6
Sannsynlighetsregning med statistikk (ÅMA110_1) 5
Statistiske metoder 1 (MOT310_1) 5
Statistikk (ØK0061_1) 4
Matematikk og statistikk (BØK160_1) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_1) 5
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_A) 6
Statistikk (BØK145_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto