Realfag 2 (YMF110)

Dette kurset gir ei innføring i grunnleggjande begrep i matematikk og fysikk for bruk i ingeniørfag. Kurset er retta mot studentar med yrkesfagleg bakgrunn, og vil, saman med Realfag 1 (YMF100_1), gi studentane det naudsynte grunnlaget for studiar i elektroteknikk på universitetsnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

YMF110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Haust

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Haust

Undervisningsspråk

Norsk

Innhald

Vektorar. Vektorrekning. Skalarprodukt. Integralrekning. Integrasjonsmetodar. Trigonometriske funksjonar. Sannsynsrekning. Arbeidsmetodar i fysikk. Energi. Bevegelsesmengde. Meir om kraft og bevegelse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunne dei tema som emnet inneheld. Ha eit nødvendig grunnlag for Matematiske metodar 1 og Fysikk. Gjennom semesteret opparbeida kunnskap som støttar opp om dei tekniske emna som går parallelt.

Dugleik: Kunne strukturera, løysa, dokumentera og presentera oppgåver i matematikk og fysikk innan dei tema som emnet inneheld. Kunne tolka rekneresultat samt vurdera relevans og presisjon.

Generell kompetanse: Sjå matematikk som eit nødvendig verktøy for å handtera teknisk-naturvitskaplege oppgåver. Sjå fysiske lovar som eit nødvendig grunnlag for å kunne modellera naturlege prosessar. Sjå koblingar mellom fysikken og matematikken i alle dei tema som emnet inneheld. Ha opparbeidd eit språk som gjer ein i stand til å kommunisera med andre om teknisk-naturvitskaplege problemstillingar.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Ein skriftleg prøve 1/1 4 Timar Bokstavkarakterar Spesifiserte trykte og handskrivne hjelpemiddel tillaten. Bestemt, enkel kalkulator tillate

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Rekneøvingar
Obligatoriske arbeidskrav, dvs. rekneøvingar, skal vera godkjende av faglærar innan gitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarleg:

Sven Ole Aase

Instituttleiar:

Tom Ryen

Arbeidsformar

6 timar forelesing, 2 timar øvingsarbeid med rettleiing pr.veke.

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign, yrkesveg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal vere ein tidlegdialog mellom emneansvarleg, studenttillitsvald og studentane. Formålet er tilbakemelding frå studentane for endringar og justering i emna inneverande semester.I tillegg skal det gjennomførast ein digitalt emneevaluering minimum kvart tredje år. Den har som formål å innhente studentane sine erfaringar med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto