Hopp til hovedinnhold

Statistisk læring STA530

Introduksjon til statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingsmetoder, modellseleksjon, regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, klyngeanalyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

STA530

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingsmetoder, modellseleksjon, regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, klyngeanalyse.
Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner godt til de mest populære statistiske modeller og metoder som benyttes i prediksjon i vitenskap og teknologi, dette inkluderer spesielt regresjons- og klassifikasjonsmodeller.

2. Ferdigheter. Studenten vet hvordan han/hun for et eksisterende datasett kan velge en egnet statistisk modell og metode, og utføre statistiske analyser ved hjelp av statistisk programvare (R). Studenten vet hvordan resultatene fra de statistiske analysene skal presenteres, og hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analysene. 

Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Et grunnkurs i sannsynlighetsregning og statistikk tilsvarende STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1. Grunnleggende matematisk analyse og lineær algebra på universitetsnivå tilsvarende MAT100 og MAT200. Erfaring med bruk av programvare, fortrinnsvis R. Minst ett videregående emne i statistikk som f.eks. STA500 eller STA510 er en fordel men ikke et absolutt krav for å ta emnet.   
Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og skriftlig slutteksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/2 Bokstavkarakterer
Skriftlig slutteksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer

Emnet består av to vurderingsdeler. 1) Prosjektarbeid som teller 50 % av sluttkarakter, 2) En skriftlig slutteksamen som teller 50 % av sluttkarakter.Både prosjektarbeidet og eksamen må være bestått for å få en bestått sluttkarakter i emnet. Kandidater med ikke-bestått på prosjektarbeidet kan ikke levere prosjektarbeid på nytt før neste gang emnet har ordinær undervisning.Prosjektarbeidet består av to deler som er likt vektet. Endelig karakter på prosjektarbeidet gis når alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jan Terje Kvaløy
Arbeidsformer
Forelesninger, oppgavearbeid/datalab.
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Applied Data Science, master Computational Engineering - master Data Science - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Datateknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Datateknologi - Master program Datateknologi - Master program - deltid Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marin- og undervannsteknologi - femårig master Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Risk Management, Master's Degree Programme (master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto