Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet og helse MID411

Emnet fysisk aktivitet og helse gir kunnskaper om anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen, samt om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike aldersgrupper på ulike arenaer, står sentralt i emnet. Teorier og modeller knyttet til fysisk aktivitet diskuteres også.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MID411

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse.

Utvikling av fysisk form og anbefalinger om fysisk aktivitet.

Strategier og metoder for å fremme deltakelse i og bevissthet rundt mulige plager av fysisk aktivitet.

Prosjektutvikling av helsefremmende tiltak - metodikk, gjennomføring og prosjektledelse.

Bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha

 • Avansert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.
 • Kunnskap om ulike faktorer som har betydning for å oppnå positiv atferdsendring i helsefremmende tiltak.
 • Kunnskap om forhold som fremmer eller hemmer implementering av treningstiltak for ulike målgrupper.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • Anvende eksisterende teorier og metoder innen fagområdet og å kunne legge til rette for aktiviteter som kan fremme fysisk kapasitet og god helse.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et selvstendig, avgrenset intervensjonsprosjekt med henblikk på å øke aktivitetsnivået og bedre livsstilen.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

 • Analysere og reflektere over helsevitenskaplige aktivitetsmedisinske problemstillinger.
 • Kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fysisk aktivitet med skolesektoren, helsesektoren og allmennheten.
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan stimulere til økt fysisk aktivitetsnivå hos ulike målgrupper.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer

Oppgaven skal være på 2000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag og litteraturliste. Font 12 og linjeavstand 1,5. (i Calibri eller tilsvarende skrifttype) Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. APA 7 skal benyttes som referansesystem.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell skriftlig oppgave, Planlegge, gjennomføre og evaluere egenintervensjon, Analyse av vitenskapelig artikkel med framføring, Obligatorisk oppmøte
 • Individuell skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10%). Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudents oppgave.
 • Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere en egenintervensjon hvor hovederfaringer skal presenteres.
 • Gruppeoppgave: Analyse av en vitenskapelig artikkel. Gruppene presenterer artikkelen i plenum.
 • Det er obligatorisk oppmøte (80 %)

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Andreas Åvitsland
Studieprogramleder: Håvard Myklebust
Studiekoordinator: Solveig Röwekamp
Arbeidsformer
Totalt antall undervisningsdager: 6 hele dager. Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminarpresentasjoner, egenintervensjon og praktisk utprøving av aktivitetstilbud.
Åpent for
Helsevitenskap - Masterstudium Rus- og psykisk helsearbeid, master Rus- og psykisk helsearbeid, master, deltid
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto