Hopp til hovedinnhold

Naturfag fagdidaktikk del 2 PPU146

Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU146

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag med hovedfokus på ungdomstrinnet og den videregående skole. Studentene skal sette seg inn i naturfagets historie, status og egenart i en nasjonal og internasjonal kontekst.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene

 • ha kunnskap om naturfagets egenart i et vitenskapsteoretisk og historisk perspektiv
 • ha inngående kunnskap om naturfagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
 • kjenne til innholdet i norske læreplaner for naturfag
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene i naturfag
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til naturfaget, blant annet med utgangspunkt i kjønn og kulturell bakgrunn
 • ha avansert kunnskap om ungdomskultur, spesielle utfordringer på ungdomstrinn og i videregående opplæring og kunne kommunisere og anvende dette faglig
 • ha kjennskap til elevaktive arbeidsformer i naturfag

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene

 • kunne argumentere for viktigheten av et sterkt naturfag i skole og samfunn
 • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor naturfag
 • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer og elevkategorier i skolen
 • kunne ta stilling til hvordan man som lærer forholder seg til ulike elevholdninger til naturfagene

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene

 • kunne orientere seg i naturfagets faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
 • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere naturfaglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte innen naturfaget
 • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Individuell oppgave, 3500 ord +/- 10%.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Frode Skarstein
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto