Energiressurser (GEO150)

Dette emnet handler om de ulike energiressursene som trengs for å tilpasse oss det moderne samfunnets energibehov og klimamål. Dette kurset fokuserer på undergrunnsaspekter av energiressurser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO150

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Flere av disse ressursene er lagret under jordens overflate som resultat av geologiske prosesser, eller som resultat av jordens klimatiske systemer. De geologiske delene av kurset utforsker opprinnelsen og genereringen av energiressurser. Kurset utvikler en grunnleggende forståelse av hvordan man kan beregne reserver både tilstedeværende og utvinnbare, samt kontroll over deres forventede livssyklus og begrensninger. Målet er at studenten har grunnleggende kunnskaper og begreper som gjør dem i stand til å bidra til industrielle og forskningsmessige aktiviteter på dette fagområdet, og også delta i offentlige diskusjoner om temaet.

Læringsutbytte

Kunnskap

K1: Kandidaten har forståelse for de ulike energienhetene.

K2: Kandidaten har forståelse for de ulike typene energiressurser (fornybare og ikke-fornybare), potensialene til de ulike energikildene, og deres økonomiske og miljømessige påvirkninger.

K3: Kandidaten har forståelse for energisystemer og optimalisering av energikombinasjonen for bærekraftig utvikling.

R4: Kandidaten kan forstå økonomien i energi og bærekraft, og energiavkastning på investeringer.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan beregne verdien av energiressurser i forhold til volum, produksjonsrater, nåværende- og fremtidig energibehov, miljøforvaltning og klimaendringer.

F2: Kandidaten kan samordne informasjon for å vurdere økonomiske utfall fra scenarioer med ulike energikombinasjoner.

F3:Kandidaten har bakgrunn for å kunne behandle energiressurser, energibehov, klimagassutslipp og klimaendringspolitikk.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan vurdere og kommunisere fordeling og økonomisk potensiale for jordens energiressurser (fornybare og ikke-fornybare), og deres roller i et økende energibehov og krav om en bærekraftig utvikling av miljøet.

G2: Kandidaten kan formidle teknisk informasjon på en effektiv og objektiv måte for ulike bruker- og interessegrupper for å oppnå en optimal utnyttelse av energiressurser for samfunn og klima.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

GEO100 Jord, energi og klima

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer Alle

Emnet har mappevurdering. Mappen inneholder to rapporter. Karakter på mappen gis ikke før begge rapportene har blitt levert og mappen som helhet har blitt vurdert. Det gis ikke kontinuitetsmulighet på mappen. Studenter som ikke består eksamen tilbys en kontinuasjonseksamen i emnet det påfølgende semesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Raoof Gholami

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Realfag og teknologi - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto