Matematikkens historie (MAT240)

Emnet gir en innføring i hvordan matematiske ideer og metoder har oppstått og utviklet seg opp gjennom menneskehetens historie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAT240

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Historien til sentrale begreper innenfor tallteori, algebra, geometri og analyse; notasjon, regneteknikker og aksiomsystemer.

Et bredt utvalg historiske kilder og personer, som tidlig tallnotasjon og regnemetoder fra Mesopotamia og Egypt; gresk geometri og tallteori som beskrevet i Euklids Elementer, Ptolemeios Almagest, Diofantus' Arithmetica m.fl.; indiske (Brahmagupta), kinesiske ("ni kapitler") og arabiske (al-Khwarizmi) kilder. Videre europeisk utvikling fra renessansen og utover med sentrale verker og personer som Cardano (Ars Magna), Descartes (La Géometrie), Fermat, Newton og Leibniz. Utvalgte temaer fra nyere matematikkhistorie kan også inngå, som ikke-euklidske geometrier eller Cantors kardinaltall og tellbarhet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal kandidaten kunne

  • gjøre rede for fremveksten av matematiske begreper innenfor tallteori, geometri og analyse i en historisk kontekst,
  • tolke og gjøre rede for innholdet i en matematisk kildetekst, og
  • ved hjelp av regneeksempler demonstrere teknikker fra et utvalg matematiske kilder, og sammenligne slike teknikker fra ulike epoker.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT120 Diskret matematikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Skriftlig eksamen er med penn og papir

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Alex Bentley Nielsen

Studiekoordinator:

Helene Nicolaisen

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer pr uke forelesninger og øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikkens historie (ÅMA240_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelor Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto