Norsk trinn 1-4 (MGL1120)

Emnet gir et første grunnlag for norskundervisning med vekt på trinn 1-4. Sentralt står språklige og litterære emner, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med de grunnleggende ferdighetene, særlig muntlig kommunikasjon og den første lese- og skriveopplæringen. Mer spesifikt dreier emnet seg om fonologi, morfologi, semantikk og litteraturdidaktikk, som vil bli relatert til sjangre som fortelling, eventyr og billedbok. En arbeider dessuten med multimodalitet innenfor ulike sjangre og elevtekster for 1.-4.trinn. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL1120

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Lærerutdanningsfaget norsk er et sammensatt og mangfoldig språk-, kultur- og litteraturfag og en praksisarena for kvalifisert arbeid med språk og tekster- i ulike sjangre og modaliteter, fra fortid og samtid. Faget legger et viktig grunnlag for kulturforståelse, danning og kritisk tenkning, særlig innsikt i hvordan språk og tekster former og blir formet av kulturelle fellesskap. Norskfaget har en historisk og nasjonal basis samtidig som allmenne og internasjonale perspektiv er sentrale for forståelsen av det samfunnet vi er en del av. Norge er et flerkulturelt samfunn i endring, og norskfaget må hele tiden utvikles i tråd med samfunnsutviklingen.

Som språkfag har norsk en særegen posisjon. Språket spiller en fundamental rolle for læring, kritisk tenkning og kommunikasjon. Det henger på den måten tett sammen med identitetsutviklingen til den enkelte språkbrukeren og med kultur- og samfunnsutviklingen gjennom historien. Samtidig er språket inngangen til aktiv deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser. Gjennom arbeid med språk og tekster skal lærerutdanningens norskfag legge grunnlaget for at studentene på kvalifisert vis kan bidra til at elever blir trygge og aktive språkbrukere som utvikler språk- og tekstkunnskap tilpasset trinn og alder.

Litterære tekster går i aktiv dialog med kulturens utvikling og spenninger, livsvilkår og tenkemåter. Både fiksjons- og saktekster gir innblikk i kulturelle og historiske referanserammer og innbyr til refleksjon og kritisk tenkning. Skjønnlitteratur har også et særlig potensial for å styrke forestillingsevne og empati. Arbeid med tekster i ulike medier og sjangrer og fra ulike perspektiv - estetiske, kommunikative, kulturelle og historiske - skal legge grunnlaget for gode tekstvalg og faglig litteraturarbeid som innbyr elever på trinn 1-4 til opplevelser og tolkning, nyskaping og kritisk refleksjon.

Å lytte og tale, lese og skrive, se og vise er sentrale aktiviteter i all kommunikasjon og læring. Norskfaget gir spesialisert kunnskap om slike prosesser og gode anledninger til å praktisere dem i faglig arbeid. Studentene skal videreutvikle evnen til å vurdere og diskutere egne og andres tekster og til å bruke relevante tekster og medier i faglig arbeid. De skal lære å forstå hvordan elever utvikler og videreutvikler grunnleggende muntlig og skriftlig tekstkyndighet, og de skal bli rustet til fagspesifikk undervisning i lesing, skriving og muntlig aktivitet tilpasset elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter på trinn 1-4.

Universitetet i Stavanger definerer et studieår til 40 uker, og arbeidsmengden per 15 studiepoeng er estimert til 412 timer, det vil si 41,2 timer per uke i snitt (for 30 studiepoeng). Dette inkluderer forelesninger og seminarer og studenten sitt for- og etterarbeid knyttet til forelesninger og seminar, slik som å lese pensum, sette seg inn i emneplanen sin omtale av læringsmål, delta i kollokvie- eller lesegrupper osv. Timene inkluderer dessuten praksis, arbeidskrav og lignende. Tallet på sider for oppsatt pensum per 15 studiepoeng er beregnet til 1200-1500 sider, men vil til en viss grad være avhengig av hvilke typer tekster som blir satt opp.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om språket som system og språket i bruk, med særlig vekt på fonologi, morfologi og semantikk
 • har god kunnskap om barns språkutvikling
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på bokmål og nynorsk, i ulike sjangrer og medier, med vekt på tekster for elever på småtrinnet
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster, på bokmål og nynorsk, med vekt på litteratur for elever på 1.-4.trinn
 • har bred kunnskap om metoder i den første lese- og skriveopplæringen for elever med norsk som førstespråk og elever med norsk som andrespråk
 • har kunnskap om kartlegging og læremiddel for 1.-4. trinn, både digitale og andre
 • har kunnskap om elev- og klassesamtaler

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig språkutvikling for alle elever
 • kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangrer i arbeid med muntlige og multimodale tekster i ulike medium
 • kan bruke ulike metoder i den første lese- og skriveopplæringen for elever med norsk som førstespråk og elever med norsk som andrespråk
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • kan kjenne igjen tegn på lese-, skrive- og språkvansker
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel, digitale og andre for 1.-4.trinn

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan legge til rette for at elevene utvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge norskundervisning i sentrale emner for 1.-4. trinn og gjøre greie for elevtilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere praksis på 1.- 4. trinn med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
 • kan skrive enkle akademiske tekster

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Målform: BokmålHjelpemiddel: Publiseres på Canvas i god tid før eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av fagtekst, Presentasjon av faglig emne, Obligatorisk undervisning

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Faglærer:

Eli Flatekval

Praksiskoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Arbeidsmåter vil være forelesninger, seminar, gruppearbeid, individuelt arbeid og oppgaveskriving. Praktisk-estetiske arbeidsmåter blir trukket inn på emneområder som ligger til rette for dette, for eksempel norsk muntlig.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto