Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL320M

Versjon

1

Vekting (Sp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven i norsk har kunnskapsutvikling innenfor norskfaget som mål. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende og kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Oppgaven skal ha norskfaglig relevans og profesjonsrelevans i vid forstand for trinn 1-7 i grunnskolen. Obligatorisk del av oppgaven er en skriftlig akademisk tekst som behandler valgt emne og problemstilling. Utover dette kan oppgaven bestå av ulike sjangre, teksttyper, modaliteter og medium.

Masteroppgaven i norsk er et veiledet vitenskapelig arbeid som kan leveres individuelt eller av to kandidater sammen forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset norskfaglig og/eller norskdidaktisk område (masteroppgaven).
 • har avanserte kunnskaper innenfor norskfaglig og profesjonsrettet vitenskapsteori og metode, som grunnlag for egen norskfaglig og/eller norskdidaktisk forsking.
 • har inngående kunnskap om innsamling og/eller analyse av den typen tekster eller data som den valgte masteroppgaven retter seg mot.

Ferdigheter:

 • kan gjennomføre et norskrelatert forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende metoder og teorier som er relevante for et slikt prosjekt.
 • kan på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse utforme en masteroppgave i norsk. Kandidaten skal vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan gjennomgå forskningslitteratur innenfor det norskfaglige og/eller norskdidaktiske feltet og eventuelt samle inn et empirisk materiale.
 • kan utvikle og formulere forskningsspørsmål med norskfaglig og/eller norskdidaktisk relevans i samarbeid med veileder.
 • kan analysere problemstillinger basert på kunnskap om norskfagets kjerneelementer, verdigrunnlag og historie, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling, og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Generell kompetanse:

 • har kompetanse til avansert formidling av norskfaglige og -didaktiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen.
 • har profesjons- og norskfaglig relevant digital kompetanse.
 • har innsikt i forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt.
 • har kompetanse innenfor vitenskapsteori og metode, til å kunne gjennomføre et profesjonsrettet forskningsprosjekt i norsk, med støtte fra veileder.
Forkunnskapskrav
Et av følgende alternativer:
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1320 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 Skolens tekster med FoU-oppgave
MGD1120 Norsk trinn 1-4, MGD1220 Norsk trinn 5-7, MGD1320 Norsk 2, emne 1 Språk og litteratur i tid og rom, MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i norsk på grunnskolelærerutdanningen.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Omfanget på masteroppgaven er 20-40 000 ord. Dersom kandidater skriver sammen forventes normalt opp mot maksimal lengde. Dersom innleveringen også består av andre elementer enn skriftlig oppgave, kan dette ha betydning for vurderingen av oppgavens lengde. Oppgaven skal ha skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman). Referansestil: APA7.Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Den skriftlige oppgaven skal skrives på norsk, valgfri målform.Dersom masteroppgaven består av flere elementer, gjøres det en helhetsvurdering.Hjelpemiddel. Jf. eksamensforskriften, § 4-4. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave

Studenten(e) skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent, som grunnlag for signering av veilederkontrakt.

Kandidatene skal presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg etter levering. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Arbeidsformer
Veiledning, oppgaveseminar, selvstendig arbeid.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for utdanninger ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto