Miljøpsykologi (MPS180)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS180

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Miljøpsykologi handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø. Dette samspillet er gjensidig, slik at vi mennesker påvirkes av omgivelsene våre, og omgivelsene påvirkes av oss. Et eksempel på det første er hvordan naturområder i en by påvirker stressnivået vårt. Et eksempel på det andre er hvordan vår atferd og bruk av ressurser påvirker naturen. Emnet inneholder begge perspektiver. Dessuten har emnet en naturlig tilknytning til andre fag, som medisin, arkitektur, geografi, økonomi, og innholdet reflekterer dette. Emnet gir en dyp innføring i noen utvalgte områder innen miljøpsykologi. Disse tilhører: fagets historie og metoder, bolig- og bylandskap og velvære, miljøets rolle i utdanning og pedagogikk, naturens restituerende effekter, miljøverdier og miljøpreferanser, miljødesign, informasjons- og kommunikasjonsprosesser som miljøtiltak, kommunikasjons- og atferds-intervensjoner, miljørelevant beslutningstaking samt beslutningstakingsarkitektur for miljøvennlig atferd. Emnet knytter kunnskap tett til problemløsning, og inkluderer muligheter til å anvende kunnskap. Dette kan brukes til å mestre aktuelle utfordringer for individer, næringslivet, lokalsamfunnet, og i en nasjonal og global kontekst.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene

  • ha avansert forståelse av historisk utvikling, aktuelle teorier, empiri og metode innen fagfeltet miljøpsykologi
  • ha inngående kunnskap om kommunikasjonsprosesser og intervensjonsteknikker i forhold til miljøets virkning på mennesker og menneskenes virkning på miljøet-
  • kunne analysere og reflektere rundt ulike problemstillinger i miljøpsykologi basert på konseptualisering og ulike teoretiske modeller

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

  • ha erfaring med hvordan man kan anvende teorier og empiri fra miljøpsykologien for å analysere, tenke kritisk rundt og løse både teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor miljø-mennesket samspillet
  • kunne utvikle relevante problemstillinger og skrive en selvstendig teoretisk oppgave innen fagfeltet miljøpsykologi
  • kunne finne og kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur innen fagfeltet miljøpsykologi
  • kunne gjøre en selvstendig muntlig og skriftlig presentasjon av teori og empiri fra fagfeltet miljøpsykologi

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

  • kunne demonstrere en etisk, kritisk, analyserende og innovativ tilnærming til kunnskap og praksis innen fagfeltet miljøpsykologi
  • kunne anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å besvareproblemstillinger i miljø-mennesket samspillet
  • kunne kommunisere, presentere, og reflektere om faglige problemstillinger, samt analysere og konkludere innen fagfeltet miljøpsykologi

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Deltagere skal lage og levere en mappe med en emnerelevant tekst, sammensatt av flere deler. En del av teksten identifiserer og beskriver nærmere et miljørelevant problem, utfordring, eller mål, fra et psykologisk perspektiv. Denne delen blir levert på nærmere angitt tidspunkt i løpet av semesteret, og deltagere får tilbakemelding for videre utvikling av teksten. Basert på denne utvikler deltagere en evidens-basert tiltaksstrategi for det valgte problemet, som former den andre delen av mappen. Sluttvurdering er basert på hele mappen.Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny eller utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) levere en bearbeidet versjon av mappen. Studenter som ikke har bestått eksamen senest ved ny og utsatt eksamen, må ta eksamen i emnet med etterfølgende kull og følge det undervisnings- og eksamensopplegget som gjelder for dette kullet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving
Levert utkast til første del av eksamensmappen. Den vurderes med godkjent / ikke godkjent. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nicolay Gausel

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Disse omfatter gruppearbeid, presentasjoner, kollokvier, og øvelser. Det blir lagt særlig vekt på forberedelser til både forelesninger og seminarer. Disse omfatter ulike grader av omvendt undervisning, som inkluderer litteraturstudie, øvelser, og gruppearbeid i forkant av timene. Undervisningen vil foregå i samlinger på to hele dager om gangen.

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto