Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk, en introduksjon MSP303

Emnet er på 15 studiepoeng, som fordeles på 3 moduler:

Modul 1: Inkluderende pedagogikk: Modulen belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle innenfor fellesskapet.

Modul 2: Innovasjonsarbeid i barnehage og skole: Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. Dette forutsetter kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.

Modul 3 Forebygging av lese- og skrivevansker: Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole. I denne modulen står forebygging av lese- og skrivevansker sentralt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSP303

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om spesialundervisningens historiske utviklingslinjer, fremveksten av inkluderende pedagogikk, og den aktuelle situasjonen i barnehage og skole (lovverk, aktører og samarbeidspartnere)
 • Ha kunnskap om de mest sentrale begrepene innenfor inkluderende pedagogikk: deltakelse, læring og sosial rettferdighet
 • Ha kunnskap om innovasjonsarbeid i organisasjoner.
 • Ha kunnskap om ledelse av kompetanseutvikling i kollegiet.
 • Ha kunnskap om sammenhenger mellom språkutvikling og lese - og skriveutvikling Ha kunnskap om risikofaktorer og forebyggende tiltak for barn og elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker i barnehagen og på begynnertrinnet

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne bruke relevante kunnskapsperspektiv til faglig utvikling og refleksjon over arbeid med inkluderende pedagogikk i barnehage og skole
 • Kunne bidra til utvikling av læringsfellesskap som er tilrettelagt for variasjonen i elev- eller barnegruppen
 • Kunne bruke relevant kunnskap til faglige refleksjoner over planlegging og gjennomføring av innovasjonsarbeid i organisasjoner
 • Kunne bruke kunnskapsgrunnlaget til å utvikle og lede kompetanseutvikling i organisasjoner
 • Kunne arbeide systematisk for å forebygge lese- og skrivevansker i barnehage og skole
 • Kunne legge til rette tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne reflektere over læreres profesjonelle yrkesutøvelse knyttet til etiske aspekter og kvalitet i utdanningen.
 • Kunne reflektere over opplæringens utilsiktede konsekvenser for elever i sårbare situasjoner
 • Ha en grunnleggende forståelse av hva et godt kvalitativt innovasjonsarbeid i barnehage og skole innebærer og hvilke faktorer som bidrar til ledelse av gode endringsprosesser.
 • Kunne legge til rette for best mulig læring og deltakelse for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker
 • Kunne kommunisere/samarbeide om forebygging og tiltak knyttet til skriftspråklige vansker med foreldre, kolleger i barnehage, skole og PP-tjenesten
Innhold

Emnet er på 15 studiepoeng, som fordeles på 3 moduler:

Modul 1: Inkluderende pedagogikk: Modulen belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle innenfor fellesskapet.

Modul 2: Innovasjonsarbeid i barnehage og skole: Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. Dette forutsetter kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.

Modul 3 Forebygging av lese- og skrivevansker: Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole. I denne modulen står forebygging av lese- og skrivevansker sentralt.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 A - F

Mappe bestående av tre skriftlige arbeid, hvert 2500 ord +/- 10 %. Det skal være ett skriftlig arbeid fra hver modul. De skriftlige tekstene er bearbeidede versjoner av tekstene som ble levert inn som arbeidskrav, og som det er gitt tilbakemeldinger på. For studenter som ikke består eksamen og dermed har rett på ny eksamen, må hele mappen leveres på nytt. Kandidaten kan levere en ny bearbeidet versjon av oppgavene i mappen. Den omarbeidede mappen leveres i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
 • Obligatorisk tilstedeværelse på samlingen. Ca 20 % fravær tillates ved dokumenterte grunner.
 • Hver modul har to arbeidskrav. Det ene arbeidskravet kan enten være et skriftlig arbeid eller et arbeid der det brukes alternative formidlingsformer (for eksempel en presentasjon) med supplerende tekst (minimum 500 ord). Det andre arbeidskravet er et skriftlig arbeid på 1500 ord +/- 10%.
 • Det gis ikke veiledning på arbeidskravene.
 • Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Emneansvarlig: Elsa Westergård
Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Det arrangeres en samling à 3 dager. Det vil bli lagt til rette for varierte arbeidsmåter for å støtte studentenes læring, inklusive synkrone nettforelesninger og nettmøter. Det forventes aktiv deltakelse på samlingen og i forkant og etterkant av samlingen. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Åpent for
Spesialpedagogikk - masterstudium
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto