Spesialpedagogikk, en introduksjon (MSP303)

Målsettingen for emnet er å gi en introduksjon til faget spesialpedagogikk slik det presenteres innenfor det samlingsbaserte studieprogrammet Master i spesialpedagogikk. Sentrale tema i emnet er inkluderende pedagogikk, organisasjons- og endringsarbeid og forebygging av lese- og skrivevansker. Gjennom undervisning og analyse av faglitteratur i emnet skal studenten belyse og diskutere spesialpedagogikkens rolle i barnehage og skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP303

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal belyse historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogiske praksis til dagens visjon om inkluderende praksis. Et sentralt tema er hvordan spesialpedagogisk kunnskap kan bidra til utvikling av det pedagogiske arbeidet, med vekt på perspektiver fra inkluderende pedagogikk, forebygging av lese- og skrivevansker, og organisering av lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om spesialundervisningens historiske utviklingslinjer, fremveksten av inkludering, og den aktuelle situasjonen i barnehage og skole
 • Ha kunnskap om de mest sentrale begrepene innenfor inkluderende pedagogikk: deltakelse, læring og sosial rettferdighet
 • Ha kunnskap om innovasjonsarbeid og ledelse av kompetanseutvikling i barnehage og skole
 • Ha kunnskap om risikofaktorer og forebyggende tiltak for barn og elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker i barnehagen og på begynnertrinnet

Ferdigheter

 • Kunne bruke relevante kunnskapsperspektiv til faglig utvikling og refleksjon over arbeid med inkluderende pedagogikk i barnehage og skole
 • Kunne bruke relevant kunnskap til faglige refleksjoner over planlegging og gjennomføring av innovasjonsarbeid i barnehage og skole
 • Kunne planlegge og diskutere tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker

Generell Kompetanse

 • Kunne reflektere over profesjonsetiske problemstillinger knyttet til spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og skole

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen over 5 arbeidsdager. Studentene skal besvare en oppgave, 3500 ord +/- 10%. Skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype).Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
 • 80% obligatorisk tilstedeværelse på samlingen
 • 75% obligatorisk tilstedeværelse på nettmøter (7)
 • Innlevering av tre arbeidskrav:

  • Inkludering: Fagtekst (1500 ord +/- 10%)
  • Lese- og skrivevansker: Podkast i gruppe om en gitt problemstilling.
  • Innovasjon: Opptak av presentasjon (PowerPoint e.l.) med lydkommentar om en gitt problemstilling.
 • Det gis ikke veiledning på arbeidskrav på nettmøter.
 • Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og studentene får en skriftlig tilbakemelding
 • Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Finn Martinsen

Emneansvarlig:

Mari Sommer Hoel

Faglærer:

Ingrid Skage

Faglærer:

Finn Martinsen

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Det arrangeres en samling á 3 dager. Det vil bli lagt til rette for varierte arbeidsmåter for å støtte studentenes læring, inklusive digitale læringsressurser og nettmøter. Det forventes aktiv deltakelse på samlingen og i forkant og etterkant av samlingen. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer. Omfang av pensum: ca. 1200 sider.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto