Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til lese- og skrivevansker MSP330

Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSP330

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Ha forskningsbasert kunnskap om språkutvikling og lese- og skriveutvikling  
  • Ha kunnskap om ulike kartleggingsverktøy  
  • Ha kunnskap om sammenhenger mellom motivasjon og ferdighetsutvikling 
  • Ha forskningsbasert kunnskap om tiltak på individ og systemnivå 

Ferdigheter: 

  • Kunne vurdere, analysere og begrunne relevante undervisningsopplegg, metoder og materiell i lys av en helhetlig tenkning om lese- og skriveopplæring 
  • Kunne bruke relevante undervisningsmetoder til å gi meningsfull og tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker 
  • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike metoder og materiell i arbeidet med lese- og skriveopplæring generelt og lese- og skrivevansker spesielt  

Generell kompetanse: 

  • Kunne kommunisere om typisk utvikling av språklige ferdigheter og om lese- og skrivevansker. 
  • Kunne legge til rette for at elever utvikler gode lese- og skriveferdigheter og blir skriftkyndige deltakere i skolen og på sosiale arenaer. 
  • Kunne forebygge, avdekke og avhjelpe lese- og skrivevansker og legge best mulig til rette for læring og deltakelse for elever med denne type vansker. 
Innhold
Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.
Forkunnskapkrav
Emnet bygger på kunnskap tilsvarende pensum i temaene lese- og skrivevansker og begynneropplæring i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 2 Uker A - F Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (80%) 

Vurdering av et kartleggingsverktøy av leseferdighet (1300 - 1800 ord)   

Innlevering av 1 fagtekst (2000 ord +/- 10%) på et gitt tema og gi respons på to medstudenters tekster.  

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.  

Forelesninger, casediskusjoner, seminarer og refleksjonslogger. 

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Åpent for
Spesialpedagogikk - masterstudium
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto