Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP330

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Ha forskningsbasert kunnskap om lese- og skriveutvikling
 • Ha forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom språklige ferdigheter og lesing.
 • Ha kunnskap om ulike kartleggingsverktøy
 • Ha kunnskap om sammenhenger mellom motivasjon og ferdighetsutvikling
 • Ha forskningsbasert kunnskap om tiltak på individ og systemnivå

Ferdigheter:

 • Kunne vurdere, analysere og begrunne relevante undervisningsopplegg, metoder og materiell i lys av en helhetlig tenkning om lese- og skriveopplæring
 • Kunne bruke relevante undervisningsmetoder til å gi meningsfull og tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike metoder og materiell i arbeidet med lese- og skriveopplæring generelt og lese- og skrivevansker spesielt

Generell kompetanse:

 • Kunne kommunisere om lese- og skrivevansker.
 • Kunne legge til rette for at elever utvikler gode lese- og skriveferdigheter og blir skriftkyndige deltakere i skolen og på sosiale arenaer.
 • Kunne forebygge, avdekke og avhjelpe lese- og skrivevansker og legge best mulig til rette for læring og deltakelse for elever med denne type vansker.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende pensum i temaene lese- og skrivevansker og begynneropplæring i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer Alle

Omfanget av eksamen er på 3000 ord +/- 10%. Skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype).Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (80%)

Vurdering av et kartleggingsverktøy av leseferdighet (1300 - 1800 ord)

Innlevering av 1 fagtekst (2000 ord +/- 10%) på et gitt tema og gi respons på to medstudenters tekster. Det gis veiledning på fagteksten.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aline Alves-Wold

Faglærer:

Hege Rangnes

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.

Forelesninger, casediskusjoner, seminarer og refleksjonslogger.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto