Oppretter lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Kognitiv lab gir realfag og forskning på kognisjon og kunstig intelligens en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og ulike fagområder som studerer samfunnsforhold, menneskelig atferd og læring.

Publisert Sist oppdatert

Nervesystem

Kognitiv lab på UIS er et tverrfakultært initiativ som skal være en arena for tverrfaglig samarbeid innen kognisjons- og atferdsforskning. 

Hva er kognisjon?

Kognisjon er et fagbegrep som vanligvis inkorporerer mentale prosesser som forståelse, tanker, resonnementer, språk, hukommelse, persepsjon, oppmerksomhet og eksekutive kontrollfunksjoner. Kognitiv nevrovitenskap fokuserer spesifikt på de biologiske prosessene som utgjør grunnlaget for kognisjon. 

De kognitive vitenskapene bredere forstått undersøker informasjonsbehandlingssystemer i mennesker og dyr og knyttet til kunstig intelligens.

Informasjonen som et kognitivt system bearbeider kan dreie seg om f.eks. sanseinntrykk, minner, tanker eller språk, og er gjerne forbundet med kunnskap, oppfatninger og følelser.

Forskningen kan også ta for seg samspill i form av for eksempel gruppedynamikk eller interaksjon mellom menneske og maskin.

Signal- og bildebehandling er viktig i forskningen

Moderne kognitiv forskning kombinerer atferds- eller andre eksperimenter med bruk av måleutstyr som kan måle hjernens struktur og funksjon (elektroencephalografi (EEG), magnetresonanstomografi (MRI og fMRI), fysiologiske uttrykk for emosjoner og stress (Electrodermal activity (EDA), øyebevegelser (eye-tracking), hjertets (elektrokardiografi (EKG)) eller musklenes (elektromyografi (EMG)) elektriske aktivitet, søvnmønstre og andre kroppslige signaler.

Signal- og bildebehandling spiller en viktig rolle i forskningen. Kombinasjonen av atferdseksperimenter og biologiske målinger kan resultere i ny kunnskap og forbedret forståelse av kognisjon og atferd. Det kan også ha en anvendt verdi knyttet til for eksempel atferdsintervensjoner, forbedret læringsmiljø og utprøving av ny teknologi.

Tar hensyn til dyrevelferd

Forskning tilknyttet Kognitiv lab inkluderer bruk av labens måle- og datautstyr til gjennomføring av eksperimenter i labens egne lokaler, utlån av labens utstyr til bruk utenfor laben, og bruk av samarbeidspartneres utstyr. Labens lokaler og utstyr skal også kunne brukes til studentprosjekter.

Eventuell forskning som involverer dyr skal være non-invasiv. Forskningen skal utføres på en måte som ikke har negativ innvirkning på dyrenes velferd og kun involvere dyr som har god dyrevelferd i utgangspunktet. Laben skal ikke holde egne dyr.

Eksempler på forskning på Kognitiv lab

 • Studier av kognitiv funksjon og svikt; subjektivt opplevd helse og velferd; objektive studier av avbildninger av og signaler fra hjernen
 • Anvendt rasjonalitet; studier av virkelighetsoppfatning, forutinntatthet, beslutningsprosesser, motivasjon
 • Komparativ psykologi
 • Design og implementering av velferdsteknologi
 • Simuleringsstudier med bruk av virtuell virkelighet (Virtual Reality)
 • Studier av naturopplevelser
 • Studier av brukeropplevelser knyttet til digitale/analoge medier, forbrukeratferd o.l.
 • Studier av utøverferdigheter
 • Organisasjonsforskning/studier av arbeidsmiljø; profesjonelt samspill, emosjonsregulering, ledelse
 • Studier av læringsmiljø og læringsprosesser
 • Studier av sosialt samspill; tillit, bedrag, osv.

Kontaktpersoner for laben

Morten Tønnessen, instituttleder, Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Thor Ole Gulsrud, prodekan for forskning og innovasjon, Det helsevitenskapelige fakultet
Helge Bøvik Larsen, prodekan for forskning, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Trygve Eftestøl, professor, Institutt for data- og elektroteknologi (IDE)
Richard Piech, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag (IS)
Kolbjørn Kallestein Brønnick, professor, Avdeling for folkehelse
Ulrich Dettweiler, professor, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nyheter fra Kognitiv Lab:

iMotions software is great when you need to use multiple sensors together and they need to be synchronized. The function to include surveys and design the stimuli presentation is also quite easy to set up compared to similar software. 

Kjetil André Eknes